| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/55/11 Rady Gminy w Kiernozi

z dnia 14 grudnia 2011r.

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego, polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Kiernozia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 roku Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887) oraz art. 27 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, Nr 151, poz.1014, z 2011 r. Nr 171, poz 1016) - Rada Gminy Kiernozia uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się warunki i tryb finansowania zadania własnego, polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Kiernozia.

§ 2. 1. Na zadanie własne, określone w § 1 niniejszej uchwały kluby sportowe, działające na obszarze Gminy Kiernozia i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu Gminy Kiernozia dotację celową, z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w zakresie udzielania dotacji celowych dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku.

2. Dotacja może być przeznaczona w szczególności na:

1) realizację programów szkolenia sportowego zawodników, w tym między innymi na:

a) wynagrodzenie kadry szkoleniowej,

b) zgrupowania i obozy szkoleniowe;

2) zakup sprzętu sportowego;

3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, w tym między innymi na:

a) obsługę sędziowską i medyczną,

b) zakup pucharów, nagród i dyplomów,

c) dożywianie zawodników,

d) transport i delegacje dla zawodników i trenerów;

4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego;

5) wydatki bieżące z tytułu udziału klubu lub zawodnika w zawodach sportowych, w tym między innymi na:

a) opłaty regulaminowe,

b) badania lekarskie,

c) ubezpieczenia zawodników.

3. Tryb postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania określi Rada Gminy Kiernozia w drodze uchwały podjętej w trybie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 3. Cel publiczny z zakresu sportu, który gmina Kiernozia zamierza osiągnąć określa się następująco:

1) poprawę waruków uprawiania sportu na terenie gminy Kiernozia

2) osiągnięcie wyższych wyników przez zawodników klubów sportowych

3) poprawę kondycji fizycznej i psychicznej mieszkańców Gminy Kiernozia poprzez różnorodne formy aktywności sportowej

4) promocję sportu i aktywnego trybu życia.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kiernozia.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy w Kiernozi


Stanisław Stańczak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Zierke

Ekspert z zakresu prawa, biznesu i ekonomii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »