| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie międzygminne nr 1/2012 Burmistrza Miasta Łowicza; Wójta Gminy Chąśno

z dnia 5 stycznia 2012r.

w sprawie współdziałania Gminy Miasto Łowicz z Gminą Chąśno w zakresie wykonywania zadania oświatowego dotyczącego zapewnienia wychowania przedszkolnego mieszkańcom Gminy Chąśno

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr142, poz.1591, z późn. zm.) oraz art. 5a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), art. 46 i 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.) oraz Uchwały Nr III/33/2006 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie współdziałania Gminy Miasta Łowicz z Gminą Chąśno w zakresie wykonywania zadania oświatowego dotyczącego zapewnienia wychowania przedszkolnego mieszkańcom Gminy Chąśno i Uchwały Nr IV/13/06 Rady Gminy w Chąśnie z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie współdziałania Gminy Chąśno z Gminą Miasta Łowicz w zakresie wykonywania zadania oświatowego dotyczącego zapewnienia wychowania przedszkolnego mieszkańcom Gminy Chąśno zostaje zawarte w dniu 5 stycznia 2012 roku Porozumienie Międzygminne, zwane dalej "Porozumieniem", pomiędzy: Gminą Miasto Łowicz z siedzibą w Łowiczu ul. Stary Rynek 1 (NIP: 834-00-06-833) reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta Łowicza - Krzysztofa Jana Kalińskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Arkadiusza Podsędka, zwaną dalej "Miastem", a Gminą Chąśno z siedzibą w Chąśnie (NIP: 834-10-17-655) reprezentowaną przez: Wójta Gminy Chąśno - Dariusza Reczulskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Alicji Klimkiewicz, zwana dalej "Gminą".

§ 1. Przedmiotem Porozumienia jest współdziałanie Miasta z Gminą w zakresie wykonywania zadania oświatowego polegającego na zapewnieniu wychowania przedszkolnego dzieciom 3,4-letnim oraz posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zamieszkałym na terenie Gminy.

§ 2. 1. Zadanie będzie realizowane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto.

2. Realizacja zadania, o którym mowa w § 1 Porozumienia nie może spowodować zmian organizacyjnych w placówkach wychowania przedszkolnego Miasta.

§ 3. 1. Działając w trybie art. 46 i 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.) Gmina udziela Miastu dotacji celowej w wysokości 10.912 złotych (słownie: dziesięć tysięcy dziewięćset dwanaście złotych) na realizację zadania w roku 2012.

2. Dotacja celowa zostaje udzielona na sfinansowanie zadania określonego w § 1 Porozumienia wykonywanego w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r.

3. Kwota dotacji celowej w wysokości określonej w ust.1 zostanie przekazana jednorazowo przez Gminę na rachunek bankowy Miasta: Kredyt Bank Nr 89 1500 1689 1216 8005 0166 0000, w terminie do 31 stycznia 2011 r.

4. Miesięczna kwota dotacji stanowi iloczyn liczby dzieci - mieszkańców Gminy uczęszczających do przedszkoli publicznych dla których organem prowadzącym jest Miasto i planowanego średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w przedszkolu.

5. Miesięczny średni koszt utrzymania jednego dziecka podlegający zwrotowi przez Gminę w 2012 roku wynosi 682,00 zł.

6. Za miesiące lipiec - sierpień liczba dzieci - mieszkańców Gminy będzie ustalona jako średnia za okres styczeń - czerwiec 2012r.

7. Miasto zobowiązuje się do udostępniania - na wniosek Gminy dokumentacji potwierdzającej pobyt dzieci w przedszkolach.

§ 4. 1. Miasto zobowiązuje się do wydatkowania udzielonej dotacji celowej wyłącznie na realizację zadań objętych zakresem Porozumienia.

2. Podstawą rozliczenia dotacji będą udokumentowane listy dzieci uczęszczających do poszczególnych przedszkoli.

3. Dotację określoną w § 3 ust. 1 Porozumienia Miasto jest zobowiązane wykorzystać do dnia 31.08.2012 r. Dotację niewykorzystaną do tego terminu w całości lub w części Miasto jest zobowiązane zwrócić w terminie do dnia 15.09.2012 r. na rachunek bankowy Gminy: Nr 19 9288 1112 1014 7177 2000 0010.

§ 5. 1. Porozumienie Gminy i Miasta może być rozwiązane na mocy porozumienia stron w przypadku wystąpienia okoliczności, za które strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają to współdziałanie.

2. W przypadku przerwania współdziałania skutki finansowe i ewentualny zwrot środków finansowych strony określą w odrębnym Porozumieniu.

3. W przypadku konieczności zmiany wysokości dotacji na realizację zadania w trakcie roku budżetowego spowodowanej zwiększoną lub zmniejszoną liczbą dzieci uczęszczających do przedszkoli wysokość środków określonych w § 3 ust. 1 ulegnie odpowiednio zmianie, począwszy od daty ustalenia nowej liczby dzieci.

§ 6. 1. Miasto na każde żądanie Gminy udziela niezbędnych informacji z zakresu realizacji Porozumienia.

2. Gmina współdziała i udziela niezbędnej pomocy Miastu w trakcie realizacji Porozumienia.

§ 7. 1. Dotację wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem Miasto jest zobowiązane zwrócić wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych naliczonych od dnia przekazania dotacji przez Gminę na rachunek bankowy Gminy.

2. Dotację pobraną nienależnie Miasto jest zobowiązane zwrócić wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych naliczonych od dnia stwierdzenia nienależnego pobrania dotacji na rachunek bankowy Gminy.

3. Zwrotowi podlega ta część dotacji celowej, która została niewykorzystana, została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, nienależnie udzielona lub pobrana w nadmiernej wysokości.

§ 8. 1. Osobami odpowiedzialnymi za merytoryczną realizację Porozumienia są :

1) ze strony Gminy : Grażyna Żyto - sekretarz Gminy

2) ze strony Miasta : Joanna Mostowska - dyrektor ZOPM

2. Osobami odpowiedzialnymi za finansową realizację porozumienia są :

1) ze strony Gminy : Alicja Klimkiewicz - skarbnik Gminy

2) ze strony Miasta : Arkadiusz Podsędek - skarbnik Miasta

§ 9. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z późn. zm.).

§ 10. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

§ 11. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 12. Porozumienie zostało spisane w sześciu egzemplarzach po 3 dla każdej ze stron.

Wójt Gminy Chąśno


Dariusz Reczulski

Burmistrz Miasta Łowicza


Krzysztof Jan Kaliński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TaxCorner

TaxCorner - Kancelaria Doradcy Podatkowego Artur Ratajczak jest młodą, prężnie rozwijającą się firmą doradztwa podatkowego. Świadczymy usługi doradcze, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie oferujemy usługi najwyższej jakości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »