Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/17/2014 Rady Gminy w Zadzimiu

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie zmiany w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zadzimiu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 182, z 2013 r. poz.509, poz. 1650, z 2014 r. poz. 567, poz. 598, poz. 1004, poz. 1146, poz. 1188) oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) Rada Gminy Zadzim uchwala, co następuje:

§ 1. W statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zadzimiu stanowiącym załącznik do uchwały Nr VIII/47/07 Rady Gminy Zadzim z dnia 22.06.2007 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zadzimiu, zmienionego uchwałami Nr III/16/10 Rady Gminy Zadzim z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zadzimiu, Nr XVIII/127/12 Rady Gminy Zadzim z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zadzimiu, Nr XIX/133/12 Rady Gminy Zadzim z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zadzimiu i uchylenia uchwały Nr XVIII/127/12 Rady Gminy Zadzim z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zadzimiu, Nr XXI/144/12 Rady Gminy Zadzim z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zmiany w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zadzimiu, Nr XXXI/211/2013 Rady Gminy Zadzim z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zadzimiu, wprowadza się następującą zmianę: §7 otrzymuje brzmienie: W skład Ośrodka wchodzą stanowiska pracy:

1) Kierownik;

2) 3 stanowiska pracowników socjalnych;

3) stanowiska opiekunek domowych;

4) 1/5 etatu obsługi finansowo - księgowej;

5) Komórka do spraw realizacji świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

6) stanowisko asystenta rodziny.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zadzim.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Trybura

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe