| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/30/2015 Rady Gminy Jeżów

z dnia 22 stycznia 2015r.

w sprawie określenia zasad finansowania realizacji zadań z zakresu demontażu i usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jeżów

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013r.,poz.594, zm.: z 2013r., poz. 645, 1318; z 2014r., poz. 379, 1072) art. 400a ust. 1 pkt 8 i 9, art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 i poz. 1238; z 2014r., poz. 21, 888, 40, 47, 457, 1101, 1146, 822; z 2015r., poz. 1322, 1662) w związku z Uchwałą Rady Gminy Jeżów Nr IV/29/2015 w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jeżów", Rada Gminy Jeżów uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się zasady finansowania realizacji zadań z zakresu demontażu i usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jeżów, stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wzór wniosku o demontaż i usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości oraz sfinansowanie tej usługi w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeżów.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Jeżów


Krzysztof Orłowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/30/2015
Rady Gminy Jeżów
z dnia 22 stycznia 2015 r.

Zasady finansowania realizacji zadań z zakresu demontażu i usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jeżów

§ 1. Finansowane będą zadania ujęte w "Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jeżów" z nieruchomości w granicach administracyjnych Gminy Jeżów, których właścicielami są osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi osobami prawnymi dysponujące prawem własności lub innym prawem do dysponowania nieruchomością.

§ 2. Sfinansowane w pełnej wysokości mogą być koszty związane z demontażem, usuwaniem (przez usuwanie rozumie się przygotowanie do transportu - odpowiednie zapakowanie i oznakowanie odpadu, transport i przekazanie odpadów do unieszkodliwienia na odpowiednie składowisko odpadów niebezpiecznych) oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, pochodzących z demontażu pokryć dachowych, w miarę posiadanych środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Gminy Jeżów na ten cel w danym roku.

§ 3. Źródłem finansowania zadań będą środki własne z budżetu Gminy Jeżów oraz środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub z innych źródeł.

§ 4. Ogólna kwota przeznaczona na finansowanie demontażu, usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest określona będzie w budżecie Gminy Jeżów.

§ 5. Wykonawcą zadania obejmującego powyższe prace na terenie Gminy Jeżów będzie podmiot wybrany zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej do 30 000 euro lub w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, posiadający przewidziane prawem stosowne uprawnienia, który na zlecenie Gminy Jeżów dokonywał będzie demontażu, usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

§ 6. Procedura realizacji zadania:

1) planujący demontaż i usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości występuje z wnioskiem do Wójta Gminy Jeżów, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

2) wnioskodawca zostanie poinformowany o przyjęciu wniosku do realizacji;

3) po zakwalifikowaniu wniosku Wójt Gminy Jeżów zleci wykonawcy, o którym mowa w § 5 wykonanie usługi demontażu, usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest;

4) termin demontażu i odbioru wyrobów zawierających azbest uzgadnia przedstawiciel wyłonionej firmy z właścicielem nieruchomości;

5) odbiór wyrobów zawierających azbest od właściciela oraz ich przekazanie na legalne składowisko odpadów niebezpiecznych, potwierdzone zostanie kartą przekazania odpadu, sporządzoną w trzech egzemplarzach: jeden dla właściciela odpadu, drugi dla odbierającego odpad, trzeci dla Gminy Jeżów;

6) warunkiem zakwalifikowania inwestycji do realizacji i ubiegania się o otrzymanie dotacji będą prawidłowo wypełnione wnioski rozpatrywane według kolejności ich złożenia w Urzędzie Gminy w Jeżowie do wyczerpania środków finansowych przewidzianych na dany rok budżetowy w budżecie Gminy;

7) rozliczenie dotacji z wnioskodawcą nastąpi gdy wykonawca prac związanych z usuwaniem wyrobów zwierających azbest wyłoniony przez Gminę przedłoży zestawienie imienne podmiotów, u których wykonano usunięcie wyrobów zawierających azbest wraz z ilościami wyrobów i indywidualnymi kartami przekazania odpadu.
Podmiot, u którego wykonano usuniecie wyrobów zawierających azbest, potwierdza wykonanie prac stosownym oświadczeniem;

8) wnioski nie rozpatrzone w danym roku z powodu wyczerpania limitu środków, o których mowa w § 3, będą rozpatrywane w pierwszej kolejności przy ponownym ogłoszeniu naboru.

§ 7. Finansowanie nie obejmuje zwrotu kosztów demontażu, usuwania i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest, jeżeli właściciel nieruchomości we własnym zakresie zlecił uprawnionemu podmiotowi ich demontaż, usuwanie i unieszkodliwienie.

Przewodniczący Rady Gminy Jeżów


Krzysztof Orłowski


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/30/2015
Rady Gminy Jeżów
z dnia 22 stycznia 2015 r.

infoRgrafika

Przewodniczący Rady Gminy Jeżów


Krzysztof Orłowski


Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1232 i poz. 1238) do zadań własnych gminy należy m.in. finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a w w. ustawy.

Finansowanie lub dofinansowanie przez gminę kosztów inwestycji służących ochronie środowiska, ponoszonych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych,
w szczególności: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne i przedsiębiorców,
a także jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi osobami prawnymi, na zasadach udzielania dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 i poz. 938), zostało dopuszczone przepisami ustawy
z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2010 r.,
Nr 229, poz. 1498 z późn.zm.).

Przepisy art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1232 i poz. 1238) stanowią, iż zasady udzielania dotacji celowej, o której mowa powyżej, obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania określa odpowiednio rada gminy w drodze uchwały.

Niniejsza uchwała określa zasady finansowania realizacji zadań z zakresu demontażu
i usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jeżów. Jej podjęcie pozwoli na realizację zadań wynikających z przyjętego w dniu 14 lipca 2009 r. przez Radę Ministrów "Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 - 2032" w zakresie usuwania wyrobów azbestowych.

Reasumując, uważa się za zasadne podjęcie niniejszej uchwały i wdrożenie jej do realizacji.

Przewodniczący Rady Gminy Jeżów


Krzysztof Orłowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Milena Wilczak

Właścicielka biura rachunkowego Account Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »