| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 6/28/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

z dnia 25 lutego 2015r.


1. Ryszard Paweł Krawczyk 8. Agnieszka Kamyczek - Maszewska
2. Beata Kaczmarek 9. Józefa Lucyna Michejda
3. Ewa Śpionek 10. Bogusław Wenus
4. Iwona Kopczyńska 11. Grażyna Kos
5. Anna Kaźmierczak 12. Barbara Polowczyk
6. Wojciech Newereńczuk 13. Paweł Dobrzyński
7. Bogdan Łągwa 14. Roman Drozdowski

Po rozpoznaniu w dniu 25 lutego 2015 roku Uchwały Nr III/30/2015 Rady Gminy Wodzierady z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy, doręczonej Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi w dniu 9 lutego 2015 roku, działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)
Kolegium uchwala, co następuje:

Stwierdza się nieważność Uchwały Nr III/30/2015 Rady Gminy Wodzierady z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy z powodu sprzeczności z prawem, tj. art. 40 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.594 z późn. zm) w związku z art. 4 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm. )
UZASADNIENIE

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi wszczęło postępowanie nadzorcze w zakresie Uchwały Nr III/30/2015 Rady Gminy Wodzierady z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy - zwanej dalej "uchwałą" - zapraszając na posiedzenie w dniu 25 lutego 2015 roku przedstawicieli jednostki.
Na mocy niniejszej uchwały, Rada zarządziła pobór podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczyła inkasentów oraz ustaliła wysokość wynagrodzenia z tytułu inkasa. Ponadto w uchwale wprowadzono regulacje dotyczące terminu płatności dla inkasentów.

W toku badania przedmiotowej uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi zważyło, co następuje:
Badana uchwała zawiera przepisy prawa powszechnie obowiązujące, jest aktem generalnym obowiązującym na terenie gminy adresowanym do nieokreślonej liczby osób, zatem w ocenie Kolegium, jest aktem prawa miejscowego. Stosownie do przepisu art. 40 ustawy o samorządzie gminnym na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego na obszarze gminy. Przepis art. 42 ustawy o samorządzie gminnym wskazuje, że zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego określa ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Z postanowienia art. 4 ust. 1 tej ustawy wynika, że akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia chyba, że dany akt normatywny określi termin dłuższy. Natomiast badana uchwała nie spełnia tych wymogów, bowiem wskazano w niej, że wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wodzieradach - co pozostaje w sprzeczności art. 40 i 42 ustawy o samorządzie gminnym w związku z art. 4 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Kolegium wskazuje nadto na potrzebę doprecyzowania zapisu § 3 ust. 2 uchwały , w którym ustalono wynagrodzenia za inkaso, poprzez wskazanie jako podstawy do obliczenia wynagrodzenia "kwoty pobranych podatków", a nie "pobranego inkasa".
W oparciu o powyższe ustalenia Kolegium Izby postanowiło, jak w sentencji niniejszej uchwały.

Od uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Skargę wnosi się do Sądu za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu uchwały.
Przewodniczący Kolegium

Prezes RIO w Łodzi Ryszard Krawczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Krzysztofik

Dyrektor zarządzający 2Sisters PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »