| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 4/2015 Burmistrza Koluszek; Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego

z dnia 9 marca 2015r.

w sprawie powierzenia Gminie Koluszki do realizacji w 2015 roku zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego

w sprawie powierzenia Gminie Koluszki do realizacji w 2015 roku zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego, zawarte na podstawie art. 19 ust. 3 i art. 20a ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 642, zm.: poz. 908, z 2011 r. Nr 207, poz. 1230, z 2013 r. poz. 829), art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, zm.: poz. 645, z 2014 r. 379, poz. 1072), art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm.: poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), Uchwały Nr IV/45/2015 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie powierzenia Gminie Koluszki do realizacji w 2015 roku zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz Uchwały Nr V/44/2015 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia wykonywania zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej w Powiecie Łódzkim Wschodnim przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Władysława Strzemińskiego w Koluszkach

pomiędzy:

Powiatem Łódzkim Wschodnim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego, w imieniu którego działają:

1. Starosta Łódzki Wschodni - Andrzej Opala

2. Wicestarosta Łódzki Wschodni - Ewa Gładysz

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Barbary Ignatowskiej

zwanym dalej "powierzającym"

a

Gminą Koluszki, w imieniu której działa:

1. Burmistrz Koluszek - Waldemar Chałat

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Bogusławy Kubicz

zwaną dalej "przyjmującym"

o następującej treści:

§ 1. 1. Powiat Łódzki Wschodni powierza, a Gmina Koluszki przyjmuje do wykonania zadanie powiatu w zakresie prowadzenia w 2015 roku powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1, Gmina Koluszki będzie wykonywać za pośrednictwem Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Strzemińskiego w Koluszkach.

§ 2. 1. Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Strzemińskiego w Koluszkach będzie wykonywała zadania powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego, o których mowa w ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.), a w szczególności:

1) koordynowanie zadań wykonywanych przez miejskie i gminne biblioteki publiczne z terenu powiatu łódzkiego wschodniego;

2) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych;

3) obsługiwanie użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie;

4) zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury (w tym organizowanie imprez kulturalnych, programów edukacyjnych o charakterze ponadlokalnym);

5) gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych, samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy, gospodarczy;

6) pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno - bibliograficznego, organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych, opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnych, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym;

7) udzielanie bibliotekom z terenu powiatu pomocy instrukcyjno - metodycznej i szkoleniowej;

8) sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez gminne i miejskie biblioteki publiczne zadań określonych w art. 27 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.);

9) wykonywanie zadań związanych z funkcjonowaniem ogólnokrajowej sieci bibliotecznej;

10) współpraca z innymi bibliotekami oraz instytucjami i organizacjami społeczno - kulturalnymi na terenie powiatu;

11) koordynowanie i prowadzenie sprawozdawczości statystycznej bibliotek publicznych z terenu powiatu łódzkiego wschodniego;

12) prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywaniem przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Władysława Strzemińskiego w Koluszkach zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego;

13) realizowanie innych zadań uzgodnionych z Powiatem Łódzkim Wschodnim i Wojewódzką Biblioteką Publiczną im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi.

2. Strony ustalają, że na siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Strzemińskiego w Koluszkach znajdować się będzie tablica informująca o tym, że biblioteka wykonuje zadania powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Taka informacja znajdować się będzie również na stronie internetowej biblioteki.

§ 3. 1. Z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2015 rok przeznacza się dotację w kwocie 28 000,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych). Należność płatna z Działu 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdziału 92116 - biblioteki, § 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania, o których mowa w § 2 ust. 1.

2. Dotacja przekazywana będzie na rachunek bankowy wskazany przez przyjmującego w następujący sposób:

1) za I kwartał 2015 roku w terminie do dnia 31 marca 2015 r. w kwocie 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych);

2) za II kwartał 2015 roku w terminie do dnia 20 kwietnia 2015 r. w kwocie 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych);

3) za III kwartał 2015 roku w terminie do dnia 20 lipca 2015 r. w kwocie 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych);

4) za IV kwartał 2015 roku w terminie do dnia 21 września 2015 r. w kwocie 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych).

3. Wydatkowanie przyznanych środków oraz zwrot środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

§ 4. Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Strzemińskiego w Koluszkach, za pośrednictwem Gminy Koluszki, złoży Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu sprawozdanie rzeczowe i finansowe z realizacji powierzonego zadania w sposób następujący:

1) za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. w terminie do dnia 20 lipca 2015 r.;

2) za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. w terminie do dnia 15 stycznia 2016 r.,

według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego porozumienia.

§ 5. Powierzający zastrzega sobie prawo do kontroli wykonania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

§ 6. 1. Porozumienie zawiera się na czas określony od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

2. Porozumienie może zostać wypowiedziane przez każdą ze stron z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, liczonego od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wypowiedzenia.

3. Porozumienie może zostać rozwiązane bez wypowiedzenia w przypadku nieprzestrzegania warunków porozumienia przez którąkolwiek ze stron.

4. W przypadku rozwiązania porozumienia strony dokonują rozliczenia wykorzystania dotacji za okres obowiązywania porozumienia.

§ 7. Zmiany i uzupełnienia do porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 9. Porozumienie sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla każdej ze stron.

Starosta Łódzki Wschodni

Andrzej Opala

Burmistrz Koluszek

Waldemar Chałat

Wicestarosta Łódzki Wschodni

Ewa Gładysz

Skarbnik Powiatu

Barbara Ignatowska

Skarbnik Gminy

Bogusława Kubicz


Załącznik do Porozumienia Nr 4/2015

z dnia 9 marca 2015 r.

Formularz rozliczenia dotacji celowej
za okres rozliczeniowy ……………………………………

1. Sprawozdanie rzeczowe z realizacji zadań określonych w porozumieniu (sposób i okres realizacji):

……….…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………….…………………………………...

Podpis osoby uprawnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Przyjmującego

2. Sprawozdanie finansowe z wykonania wydatków:

1)Kwota otrzymanej dotacji w okresie rozliczeniowym: …………….…………………….

2)Kwota poniesionych wydatków w okresie rozliczeniowym: …………………………….

3)Zestawienie dokumentów księgowych, które zostały opłacone w całości lub w części ze środków pochodzących z dotacji.

Lp.

Numer faktury lub innego dowodu księgowego

Data wystawienia faktury lub innego dowodu księgowego

Wystawca

Nazwa / określenie wydatku

Kwota wydatku (zł)

Źródła finansowania w tym

(zł)

Data dokonania zapłaty

z dotacji powiatu

ze środków własnych gminy

inne źródła

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Wydatki razem

1. Oświadczam, że wyżej wymienione dokumenty zostały sprawdzone pod względem celowości, legalności, gospodarności i zgodności z obowiązującymi przepisami, jak również pod względem formalnym i rachunkowym.

2. W załączeniu przedstawiam uwierzytelnione kserokopie dokumentów finansowych wskazanych W zestawieniu W liczbie ……….…. sztuk.

………….…………………………………...

Podpis osoby uprawnionej

o składania oświadczeń woli w imieniu Przyjmującego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SmartMedia

SmartMedia to firma technologiczna i lider rynku producentów oprogramowania do zarządzania majątkiem i inwentaryzacji. Oprogramowanie tworzone w ścisłej współpracy z ekonomistami, prawnikami, księgowymi i najlepszymi programistami firmy. To dzięki temu rozwiązania SmartMedia są zgodne z obecnymi wymogami prawa oraz światowymi standardami informatycznymi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »