| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/36/2015 Rady Gminy Jeżów

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014r., poz. 379 i 1072), art. 6k ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1399 oraz poz. 1593; z 2015r. poz. 87 i poz. 122), Rada Gminy Jeżów uchwala, co następuje:

§ 1. W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w ten sposób, że:

1. za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi jako odpady zmieszane- w kwocie 14 zł miesięcznie od osoby,

2. za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny- w kwocie 7 zł miesięcznie od osoby;

§ 2. 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych stanowić będzie iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki określonej § 1 ust 1 lub 2

2. Liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość ustalona będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeżów.

§ 4. Traci moc uchwała nr XXV/168/2012 Rady Gminy Jeżów z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 lutego 2015r.

Przewodniczący Rady Gminy Jeżów


Krzysztof Orłowski


Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

1 lutego 2015r. weszła w życie ustawa z dnia 28 listopada 2014r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa nowelizująca zmienia art. 6k ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

W związku z powyższym Uchwała Nr XXV/168/2012 Rady Gminy Jeżów z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty wydana na podstawie art. 6k traci moc z dniem wejścia w życie przedmiotowej nowelizacji czyli 1 lutego 2015r.

W związku z powyższym dla ważności uchwały w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi niezbędne jest podjęcie przez radę gminy nowej uchwały.

Projekt niniejszej uchwały został opracowany na podstawie art. 6k ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1399 oraz poz. 1593; z 2015r. poz. 87 i poz. 122)

Przewodniczący Rady Gminy Jeżów


Krzysztof Orłowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ltdconsulting.pl

Biuro księgowe wzbogacone o doradztwo i consulting gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »