Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/28/15 Rady Miejskiej w Łęczycy

z dnia 23 marca 2015r.

w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Łęczyca, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz.379, poz.1072), art. 20 c ust. 4 i ust. 6 w związku z art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z 2003r. Nr 137, poz. 1304, z 2004r. Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005r, Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz.1532, Nr 227, poz.1658, z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz.791, Nr 120, poz.818, Nr 180, poz.1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz.917, Nr 216, poz. 1370, z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz.991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 205, poz.1206, Nr 149, poz. 887, Nr 139, poz. 814, z 2012r. poz. 941, poz. 979, z 2013r. poz. 827, poz.1317, poz. 1650, poz. 1265, z 2014r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz.811, poz. 1146, poz.1877) oraz art. 6a ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r. poz. 7, poz. 811), Rada Miejska w Łęczycy uchwala, co następuje:

§ 1. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Łęczyca dotyczy dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Łęczyca, przeprowadzane co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu, w terminie do ostatniego dnia marca każdego roku na wniosek rodziców.

§ 2. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przeprowadzonego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Łęczyca ustala się następujące kryteria wraz z wartością punktową oraz dokumentami niezbędnymi do ich potwierdzenia:

Lp.

Kryteria

Liczba
punktów

Dokumenty potwierdzające kryteria

1.

Dziecko obojga rodziców/opiekunów pracujących

10

Zaświadczenie o zatrudnieniu z zakładu pracy (dla każdego z rodziców /opiekunów), w przypadku samo zatrudnienia - aktualny wpis do działalności gospodarczej lub poświadczenie rozliczenia się z ZUS lub Urzędem Skarbowym.

2.

Dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim, wsparciem asystenta rodziny

8

Oświadczenie rodzica/opiekuna

3.

Dziecko, którego jeden z rodziców pracuje, a drugi rodzic poszukuje pracy

6

Zaświadczenie z zakładu pracy rodzica/opiekuna pracującego, zaświadczenie z PUP rodzica/opiekuna poszukującego pracy

4.

Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do tego przedszkola

4

Oświadczenie rodzica/opiekuna

5.

Dziecko, którego rodzice/opiekunowie są zameldowani w Łęczycy lub są płatnikami podatku od osób fizycznych na rzecz Gminy Miasto Łęczyca

3

6

Oświadczenie o odprowadzaniu podatku dochodowego w Gminie Miasto Łęczyca przez rodziców/opiekunów
- jeden rodzic
- oboje rodziców

6.

Dziecko, którego rodzice/opiekunowie zadeklarowali większą liczbę godzin ponad podstawę programową (1 punkt za dodatkową godzinę)

0-2

Oświadczenie rodzica/opiekuna

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łęczyca.

§ 4. Uchwała obowiązuje na rok szkolny 2015/2016.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego , z mocą obowiązującą od 1 marca 2015r.

Przewodniczący Rady


Zenon Koperkiewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe