Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/33/2015 Rady Gminy Łyszkowice

z dnia 29 kwietnia 2015r.

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew uznanych za pomniki przyrody w granicach administracyjnych Gminy Łyszkowice

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 44 ust. 3, ust. 3a i ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, poz. 628 i poz. 842, z 2014 r. poz. 805, poz. 850, poz. 1101 i poz. 1863, z 2015 r. poz. 222) Rada Gminy Łyszkowice uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Znosi się status pomników przyrody: dwóch drzew z gatunku lipa drobnolistna (Tilia cordata), o obwodach pni mierzonych na wysokości 1,3 m nad ziemią, wynoszących 3,10 m i 4,40 m, rosnących na działce nr 279/1 obręb nr 2 - Bobrowa, stanowiącej własność Skarbu Państwa i znajdującej się w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych - Nadleśnictwo Skierniewice, ustanowionych pomnikami przyrody na podstawie § 1 pkt 13 i pkt 16 rozporządzenia Nr 29 Wojewody Skierniewickiego z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody (Dziennik Urzędowy Województwa Skierniewickiego Nr 23 poz. 268).

2. Pozbawienie drzew, o których mowa w § 1 statusu pomnika przyrody następuje ze względu na utratę wartości przyrodniczej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łyszkowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Anna Kwestarz


Uzasadnienie

do uchwały Nr VIII/33/2015 Rady Gminy Łyszkowice z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody w granicach administracyjnych Gminy Łyszkowice.

Aktem prawnym regulującym obecnie cele, zasady i formy ochrony przyrody w Polsce jest ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 627 ze zm.). Zgodnie z art. 44 ust. 3, ust. 3a i ust. 4 wyżej cytowanej ustawy, zniesienie formy ochrony przyrody następuje w razie utraty wartości przyrodniczych, ze względu na które ustanowiono formę ochrony przyrody lub w razie konieczności realizacji inwestycji celu publicznego lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego. Zniesienia formy ochrony przyrody, dokonuje Rada Gminy w drodze uchwały, po uzgodnieniu przedmiotowego dokumentu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska.

Drzewa gatunku lipa drobnolistna - o obwodach pni 310 cm i 440 cm, mierzonych na wysokości 130 cm, rosnące w miejscowości Bobrowa na działce nr 279/1 obręb nr 2 - Bobrowa, stanowiącej własność Skarbu Państwa będącej w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych - Nadleśnictwo Skierniewice, ustanowione zostały pomnikami przyrody rozporządzeniem nr 29 Wojewody Skierniewickiego z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody (Dziennik Urzędowy Województwa Skierniewickiego nr 23 poz. 268). Rozporządzenie to zachowało moc na podstawie § 1 rozporządzenia Nr 9/99 Wojewody Łódzkiego z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie wykazu aktów prawa miejscowego wydanych przez dotychczasowych wojewodów i nadal obowiązujących na obszarze województwa łódzkiego lub jego części (Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego Nr 28 poz. 137).

Drzewa będące przedmiotem sprawy, rosną przy drodze powiatowej. Drzewa straciły swoją wartość przyrodniczą z powodu usychających konarów tych drzew. Ponadto wewnątrz pnia jednego z drzew widoczna jest próchnica.

Pismem RKP.622.5.2.2015.WS z dnia 16 marca 2015 r. Wójt Gminy Łyszkowice wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi o uzgodnienie projektu niniejszej uchwały. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem WPN-III.623.19.2015.PL z dnia 30 marca 2015 r. uzgodnił projekt przedmiotowej uchwały, uzasadniając swoją decyzję tym, że zamierające drzewa utraciły wartości przyrodnicze. Ich stan, przy bezcelowości konserwacji, z uwagi na spadające suche konary wskazuje na konieczność ich ścięcia z pozostawieniem drewna do naturalnego rozkładu.

Mając na uwadze powyższe ustalono, że zaszły przesłanki do zniesienia formy ochrony przyrody z drzew stanowiących pomnik przyrody określonych w § 1 pkt 13 i pkt 16 rozporządzenia nr 29 Wojewody Skierniewickiego z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe