| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/60/2015 Rady Gminy Aleksandrów

z dnia 13 listopada 2015r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu i obszaru górniczego w miejscowości Wolica, gmina Aleksandrów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 20 ust. 1 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 199, 443, 774 i 1265) w związku z uchwałą Nr XXXII/232/2014 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu i obszaru górniczego w miejscowości Wolica, gmina Aleksandrów, stwierdzając iż ustalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie naruszają ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów" zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Aleksandrów Nr XVIII/115/2000 z dnia 28 czerwca 2000r w sprawie przyjęcia "Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów" wraz z zmianą zatwierdzoną uchwałą Rady Gminy Aleksandrów Nr XIII/79/2008r. z dnia 26 marca 2008r., Rada Gminy Aleksandrów uchwala co następuje:

Rozdział 1.
Ustalenia ogólne.

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu i obszaru górniczego w miejscowości Wolica, gmina Aleksandrów, zwanym dalej "planem", którego szczegółowe granice oznaczone są na rysunku planu.

2. Integralną częścią Uchwały są:

1) rysunek planu w skali 1:1000 stanowiący załącznik nr 1 do uchwały, zawierający wyrys ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Aleksandrów dla części objętej planem;

2) rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu - stanowiące załącznik nr 2 do uchwały;

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy - stanowiące załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2. 1. Przedmiotem ustaleń planu są:

1) tereny eksploatacji powierzchniowej - kopalnia, oznaczony na rysunku planu symbolem PG.

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granice obszaru objętego planem miejscowym;

2) linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) PG - tereny eksploatacji powierzchniowej;

4) granica obszaru górniczego;

5) granica terenu górniczego.

§ 3. 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej Uchwały jest mowa o:

1) planie - należy przez to rozumieć tekst niniejszej uchwały wraz z załącznikiem graficznym (rysunkiem planu);

2) rysunku planu - należy przez to rozumieć, rysunek w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;

3) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zmianami);

4) przepisach odrębnychi szczególnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, a także ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych;

5) obszarze planu - należy przez to rozumieć obszaru objęty planem w granicach przedstawionych na rysunku planu - w granicach obszar objętego planem;

6) terenie - należy przez to rozumieć teren o określonym rodzaju przeznaczenia i zasadach zagospodarowania, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz oznaczony symbolami cyfrowymi i literowymi, z których cyfry oznaczają kolejny numer terenu a litery przeznaczenie terenu;

7) przeznaczeniu terenu (funkcja podstawowa) - należy przez to rozumieć przeznaczenie, które przeważa na danym terenie;

8) liniach rozgraniczających - należy przez to rozumieć wyznaczone planem granice pomiędzy terenami o różnym przeznaczeniu lub różnym sposobie użytkowania;

9) służebności - należy przez to rozumieć ustanowienie w formie notarialnej na działce (działkach) odpowiedniej służebności drogowej;

10) przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć podmiot na rzecz którego wydano koncesję na eksploatację złoża;

11) kopalni - należy przez to rozumieć odkrywkową kopalnię surowców mineralnych;

12) koncesji - należy przez to rozumieć koncesję Starosty Piotrkowskiego na wydobywanie piaskowca ze złoża "Wolica VI - Pole B".

2. Pojęcia i określenia niezdefiniowane w powyższym słowniczku należy rozumieć zgodnie zobowiązującymi przepisami odrębnymi i szczególnymi.

§ 4. 1. Dla obszaru objętego planem ustala się:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów;

3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

4) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

5) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych;

6) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

8) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

9) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego, której mowa w przepisach ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

10) zasady i warunki sytuowania ogrodzeń, ich gabaryty i standardy jakościowe.

2. Na obszarze objętym planem nie występują wymienione niżej zagadnienia, dla których nie określa się ustaleń:

1) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

2) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

3) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym.

4) granice obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;

5) granice obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej;

6) granice obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji;

7) granice terenów pod budowę urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, oraz granice ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu oraz występowaniem znaczącego oddziaływania tych urządzeń na środowisko;

8) granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym;

9) granice terenów inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, umieszczonych w planie zagospodarowania przestrzennego województwa lub w ostatecznych decyzjach o lokalizacji drogi krajowej, wojewódzkiej lub powiatowej, linii kolejowej o znaczeniu państwowym, lotniska użytku publicznego, inwestycji w zakresie terminalu lub przedsięwzięcia Euro 2012;

10) granice terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych;

11) granice pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, a także ograniczenia dotyczące prowadzenia na ich terenie działalności gospodarczej, określone w ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady;

12) granice terenów zamkniętych, i granice stref ochronnych terenów zamkniętych;

13) sposób usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg i innych terenów publicznie dostępnych oraz do granic przyległych nieruchomości, kolorystykę obiektów budowlanych oraz pokrycie dachów;

14) zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane;

15) minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych.

Rozdział 2.
Ustalenia dla całego obszaru planu.

§ 5. Ustala się zasady ochrony środowiska obowiązujące na terenie całego planu:

1) realizacja ustaleń planu nie może naruszać obowiązujących przepisów odrębnych i szczególnych w zakresie ochrony środowiska i ochrony przyrody, przepisów w sprawie udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, jak również rozporządzeń wojewody łódzkiego w sprawie "Piliczańskiego" Obszaru Chronionego Krajobrazu w granicach którego zlokalizowany jest obszar planu;

2) realizacja ustaleń planu nie może naruszać ustaleń koncesji.

§ 6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1) na obszarze objętym planem nie występują stanowiska archeologiczne i obszar ten nie leży w strefie ochrony konserwatorskiej.

§ 7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

1) w granicach planu nie ustala się przestrzeni publicznych.

§ 8. Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji kołowej:

1) obsługa komunikacyjna terenu PG poprzez drogę wewnętrzną przylegającą do obszaru planu powiązaną z drogą powiatową.

§ 9. Szczegółowe zasady i warunki scalenia i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym:

1) nie ustala się obowiązku przeprowadzenia scalania nieruchomości i ponownego podziału gruntu na działki;

2) na terenie objętym planem nie przewiduje się podziałów nieruchomości.

§ 10. Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury.

1) Odprowadzenie ścieków:

a) odprowadzenie ścieków sanitarnych - do przenośnych urządzeń sanitarnych;

b) odprowadzenie wód opadowych - powierzchniowe z zastosowaniem środków zapobiegających przedostawaniu się zanieczyszczeń z terenów utwardzonych do środowiska.

2) Zaopatrzenie w wodę:

a) zaopatrzenie w wodę z istniejącej lokalnej sieci wodociągowej poprzez projektowane przyłącze;

b) przewidywana rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej winna zapewnić wodę do celów gospodarczo-bytowych i zabezpieczenia przeciwpożarowego.

3) Zaopatrzenie w ciepło:

a) dla całego obszaru planu zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł ciepła realizowanych z założeniem nieprzekraczania dopuszczalnych norm emisji spalin.

4) Zaopatrzenie w energię elektryczną:

a) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci średniego napięcia poprzez projektowana nową stację transformatorową oraz poprzez projektowane przyłącze;

5) Telekomunikacja:

a) dostęp do telefonicznych połączeń kablowych z istniejącej i projektowanej sieci kablowej, z uwzględnieniem alternatywnych operatorów za pośrednictwem kablowego rozprowadzenia linii abonenckich,

b) na terenie całego planu dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych;

c) na terenie objętym planem dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej w rozumieniu przepisów odrębnych, w tym w szczególności stacje bazowe telefonii komórkowej (maksymalnej wysokości dla masztów telefonii komórkowej - nie ustala się.)

6) Gospodarka odpadami:

a) Zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi oraz ustaleniami gminnego programu w zakresie gospodarowania odpadami.

Rozdział 3.
Ustalenia szczegółowe.

§ 11. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem PG

1) Przeznaczenie terenu:

a) Tereny eksploatacji powierzchniowej;

b) Teren eksploatacji, zwałowisk nadkładu (tymczasowych) i urządzeń technicznych związanych z funkcją podstawową.

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) wszelkie prace eksploatacji powierzchniowej prowadzić w zgodzie z ustaleniami koncesji;

b) na całym terenie obowiązuje zakaz zabudowy z wyłączeniem lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej oraz tymczasowych obiektów budowlanych, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, urządzeń energetycznych i telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń budowlanych związanych z funkcją podstawową, dla których ustala się następujące wskaźniki zabudowy:

- lokalizowanie tymczasowych obiektów budowlanych oraz urządzeń budowlanych i infrastruktury technicznej dopuszczalne jest zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz w sposób nieograniczający możliwości wydobycia surowców ze złoża określonego w koncesji;

- nieprzekraczalna linia zabudowy - nie ustala się;

- maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu - 25%;

- minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 75%;

- nie dopuszcza się podpiwniczenia tymczasowych obiektów budowlanych;

- wysokość tymczasowych obiektów budowlanych, kominów i silosów oraz urządzeń budowlanych - maksymalnie 30,0m npt.

- rodzaj dachów - płaski lub jednospadowy lub dwuspadowy lub wielospadowy;

- kąt nachylenia połaci dachowych do maksymalnie 30°;

- kąt nachylenia zadaszenia - indywidualnie;

- maksymalną wysokość ogrodzenia ustala się na 200 cm (nie dotyczy specjalistycznych ogrodzeń urządzeń i obiektów infrastruktury.

3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu, zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego oraz ograniczenia w użytkowaniu:

a) inwestycje realizować z uwzględnieniem ograniczenia szkodliwego oddziaływania na środowisko, warunki życia i zdrowie ludzi do granic obszaru planu;

b) zakazuje się gromadzenia ścieków w szczelnych, bezodpływowych zbiornikach na ścieki;

c) zakazuje się dokonywania czynności stanowiących potencjalne zagrożenie zanieczyszczeniem wód podziemnych i powierzchniowych;

d) dopuszcza się składowanie nadkładu złoża pochodzących z eksploatacji złoża na tymczasowych zwałowiskach w granicach oznaczonych na rysunku planu symbolem PG;

e) nakazuje się wykonanie urządzeń do zbierania, oczyszczania i wprowadzania do środowiska narażonych na zanieczyszczenie wód opadowych i roztopowych z utwardzonych powierzchni komunikacji wewnętrznej, placów i terenów wydobywczych oraz zwałowisk nadkładu złoża;

f) gospodarowanie odpadami wytworzonymi w wyniku eksploatacji planowanych przedsięwzięć prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi oraz planami gospodarki odpadami;

g) dopuszcza się eksploatację instalacji technologicznych i instalacji do energetycznego spalania paliw pod warunkiem dotrzymania dopuszczalnych wartości odniesienia substancji w powietrzu;

h) nakazuje się ograniczanie powierzchniowej emisji pyłu z wydobywania kopaliny oraz transportu i magazynowania surowców;

i) eksploatacja kopalin i urządzeń technologicznych na terenie planu nie może powodować oddziaływania (w zakresie emisji substancji do powietrza), wyrażającego się opadem substancji pyłowych, o intensywności przekraczającej na terenach położonych poza granicami terenu planu, wielkość 200 g/m2 /rok, określoną jako wartość odniesienia zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi i szczególnymi;

j) ustala się, że zanieczyszczenia akustyczne generowane sposobem zagospodarowania i użytkowania terenu planu, oznaczonego symbolem PG, nie może przekraczać dopuszczalnych wartości równoważnego poziomu hałasu w środowisku określonych przepisami odrębnymi i szczególnymi.

k) nakazuje się dokonania na koszt przedsiębiorcy naprawy szkód górniczych w zasięgu obliczonego leja depresji wynikającego z odwodnienia wyrobiska;

l) nakazuje się prowadzenie prac wydobywczych i przeprowadzenie rekultywacji wyrobiska w sposób zabezpieczający wody podziemne przez zanieczyszczeniem;

m) ustala się rolny lub leśny kierunek rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego;

n) w przypadku znalezienia w trakcie prac ziemnych przedmiotu archeologicznego należy zabezpieczyć obiekt, powiadomić o tym fakcie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i wstrzymać prace budowlane do czasu podjęcia stosownej decyzji przez WKZ;

o) maksymalną wysokość ogrodzenia ustala się na 200 cm;

4) Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych:

a) Ustala się granice terenu i obszaru górniczego zgodnie z rysunkiem planu;

b) Zagospodarowanie terenu i obszaru górniczego winno być zgodne z ustaleniami koncesji.

5) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:

a) Do czasu realizacji ustaleń planu obowiązuje dotychczasowe zagospodarowanie terenu PG.

6) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu:

a) Obsługa komunikacyjna z drogi wewnętrznej przylegającej do obszaru planu i powiązanej z drogą powiatową.

7) Zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną:

a) Poprzez projektowane przyłącza realizowane na warunkach określonych przez gestorów sieci oraz zgodnie z ustaleniami § 10.

§ 12. Stawki procentowe służące naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1) 15 % dla terenu PG.

Rozdział 4.
Przepisy końcowe.

§ 13. Do spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego planu, a nie zakończonych decyzją ostateczną, stosuje się ustalenia planu.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Aleksandrów.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Ewa Dziembor


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/60/2015
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 13 listopada 2015 r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu i obszaru górniczego w miejscowości Wolica Gmina Aleksandrów

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/60/2015
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 13 listopada 2015 r.

Na podstawie art. 17 pkt. 14, oraz art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 199 ze zmianami) Rada Gminy Aleksandrów rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu i obszaru górniczego w miejscowości Wolica, gmina Aleksandrów.

§1. Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu i obszaru górniczego w miejscowości Wolica, gmina Aleksandrów, w trybie art. 17 pkt. 11 i 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 199 ze zmianami) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 3 i art. 54 ust. 2 ustawy z dani 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz.1235, z 2014r. poz. 587, 822, 850, 1101 i 1133 oraz z 2015r. poz. 200, 277 i 774) w wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne wnioski lub uwagi.

§2. Odstępuje się od rozstrzygania o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu i obszaru górniczego w miejscowości Wolica, gmina Aleksandrów.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/60/2015
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 13 listopada 2015 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 199 ze zmianami) Rada Gminy Aleksandrów rozstrzyga o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§1. Na terenie obszaru planu nie zapisano inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy służących zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty, w zakresie zgodnym z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 1515).

§2. Plan dopuszcza realizację infrastruktury technicznej na obszarze objętym opracowaniem i oznaczonym PG, co oznacza możliwość wystąpienia inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy.

§3. W przypadku konieczności realizacji zadań wymienionych w § 2, będą one mogły być finansowane:

- z budżetu gminy;

- z środków własnych przedsiębiorstw działających w imieniu gminy;

- z środków zewnętrznych, w tym pozyskiwanych z funduszy Unii Europejskiej;

- z udziału inwestorów zewnętrznych na podstawie zawartych porozumień;

- z dotacji, pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych;

- z innych środków zewnętrznych;

- poprzez udział inwestorów prywatnych w finansowaniu zadań publicznych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

§4. Ustala się iż udział finansowy gminy lub zainteresowanych podmiotów będzie przedmiotem indywidualnych ustaleń w ramach poszczególnych zadań inwestycyjnych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

APRIL Polska Service sp. z o.o.

Multiagencja ubezpieczeniowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »