| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/134/2016 Rady Miejskiej w Sieradzu

z dnia 22 lutego 2016r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Sieradza na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.1515 i poz. 1890) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885,poz 938 i poz. 1646; z 2014 poz. 379, poz. 911, poz. 1146 i poz. 1626 i poz. 1877; z 2015 poz. 238, poz.532, poz. 1045, poz. 1117 poz.1130, poz. 1189, poz.1190, poz. 1269, poz.1358, poz. 1513, poz.1830, poz. 1854, poz. 1890 i z 2016 r. po.195) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/106/2015 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Sieradza na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1 118 121,93 zł, który zostanie pokryty emisją papierów wartościowych."

2) § 3. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 7 449 960,89 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały"

§ 2. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta Sieradza na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta Sieradza na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV/106/2015 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Sieradza na rok 2016 pn." przychody i rozchody budżetu w 2016 r." otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sieradza.

§ 7. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Sieradza i zamieszczenie jej treści na stronie internetowej Urzędu Miasta Sieradza.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sieradzu


Mirosław Antoni Owczarek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/134/2016
Rady Miejskiej w Sieradzu
z dnia 22 lutego 2016 r.

Zmiany w planowanych dochodach budżetu miasta na 2016 rok

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach
(5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

bieżące

bieżące

115 142 093,65

0,00

0,00

115 142 093,65

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

62 364,37

0,00

0,00

62 364,37

majątkowe

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

0,00

0,00

323 077,51

323 077,51

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

323 077,51

323 077,51

75412

Ochotnicze straże pożarne

0,00

0,00

323 077,51

323 077,51

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

323 077,51

323 077,51

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

0,00

0,00

323 077,51

323 077,51

majątkowe

4 449 100,00

0,00

323 077,51

4 772 177,51

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

323 077,51

323 077,51

Ogółem:

119 591 193,65

0,00

323 077,51

119 914 271,16

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

62 364,37

0,00

323 077,51

385 441,88


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/134/2016
Rady Miejskiej w Sieradzu
z dnia 22 lutego 2016 r.

Zmiany w planowanych dochodach budżetu miasta na 2016 rok

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wydatki
jednostek
budżetowych,

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

przed zmianą

1 173 100.00

1 033 100.00

1 017 110.00

795 210.00

221 900.00

0.00

15 990.00

0.00

0.00

0.00

140 000.00

140 000.00

0.00

0.00

zmniejszenie

-126 936.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-126 936.00

-126 936.00

0.00

0.00

zwiększenie

793 353.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

793 353.51

793 353.51

793 353.51

0.00

po zmianach

1 839 517.51

1 033 100.00

1 017 110.00

795 210.00

221 900.00

0.00

15 990.00

0.00

0.00

0.00

806 417.51

806 417.51

793 353.51

0.00

75412

Ochotnicze straże pożarne

przed zmianą

243 000.00

103 000.00

93 000.00

17 200.00

75 800.00

0.00

10 000.00

0.00

0.00

0.00

140 000.00

140 000.00

0.00

0.00

zmniejszenie

-126 936.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-126 936.00

-126 936.00

0.00

0.00

zwiększenie

793 353.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

793 353.51

793 353.51

793 353.51

0.00

po zmianach

909 417.51

103 000.00

93 000.00

17 200.00

75 800.00

0.00

10 000.00

0.00

0.00

0.00

806 417.51

806 417.51

793 353.51

0.00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

przed zmianą

140 000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

140 000.00

140 000.00

0.00

0.00

zmniejszenie

-126 936.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-126 936.00

-126 936.00

0.00

0.00

zwiększenie

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

po zmianach

13 064.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13 064.00

13 064.00

0.00

0.00

6067

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

przed zmianą

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

zmniejszenie

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

zwiększenie

323 077.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

323 077.51

323 077.51

323 077.51

0.00

po zmianach

323 077.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

323 077.51

323 077.51

323 077.51

0.00

6069

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

przed zmianą

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

zmniejszenie

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

zwiększenie

470 276.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

470 276.00

470 276.00

470 276.00

0.00

po zmianach

470 276.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

470 276.00

470 276.00

470 276.00

0.00

Wydatki razem:

przed zmianą

120 365 975.58

105 299 239.04

82 695 550.20

46 769 238.22

35 926 311.98

6 311 847.64

12 913 593.00

62 364.37

1 247 589.24

2 068 294.59

15 066 736.54

13 898 736.54

0.00

1 168 000.00

zmniejszenie

-126 936.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-126 936.00

-126 936.00

0.00

0.00

zwiększenie

793 353.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

793 353.51

793 353.51

793 353.51

0.00

po zmianach

121 032 393.09

105 299 239.04

82 695 550.20

46 769 238.22

35 926 311.98

6 311 847.64

12 913 593.00

62 364.37

1 247 589.24

2 068 294.59

15 733 154.05

14 565 154.05

793 353.51

1 168 000.00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/134/2016
Rady Miejskiej w Sieradzu
z dnia 22 lutego 2016 r.

Zmiany w wydatkach majątkowych na 2016 rok

Dział

Rozdz

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

140 000,00

666 417,51

806 417,51

75412

Ochotnicze straże pożarne

140 000,00

666 417,51

806 417,51

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

140 000,00

- 126 936,00

13 064,00

Zakupy inwestycyjne

140 000,00

- 126 936,00

13 064,00

6067

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

323 077,51

323 077,51

Zakupy inwestycyjne

0,00

323 077,51

323 077,51

6069

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

470 276,00

470 276,00

Zakupy inwestycyjne

0,00

470 276,00

470 276,00

Razem

15 066 736,54

666 417,51

15 733 154,05


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/134/2016
Rady Miejskiej w Sieradzu
z dnia 22 lutego 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota

1

2

3

4

Przychody ogółem:

7 449 960,89

1

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych

931

6 000 000,00

2

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

950

1 449 960,89

Rozchody ogółem:

6 331 838,96

1

Wykup innych papierów wartościowych

982

5 000 000,00

2

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

992

1 331 838,96

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PORTA KMI POLAND

jest liderem wśród producentów skrzydeł i ościeżnic drzwiowych w Polsce.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »