| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 244/XLI/10 Rady Miejskiej w Chorzelach

z dnia 30 czerwca 2010r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 oraz 9 lit.c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2010 r. o kwotę 154.169,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Dochody po zmianie wynoszą 31.344.727,27 zł, w tym: - dochody bieżące 26.146.693,50 zł - dochody majątkowe 5.198.033,77 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2010 r. o kwotę 154.169,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. Wydatki po zmianie wynoszą 32.719.641,14 zł, w tym: - wydatki bieżące 22.875.694,38 zł, - wydatki majątkowe 9.843.946,76 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków inwestycyjnych na 2010 r. o kwotę 65.190,00 zł i ustala się je w wysokości 9.843.946,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 9.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6, które po zmianie wynoszą 4.547.686,00 zł.

§ 4. Dokonuje się zwiększenia dotacji podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 r. zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6. W Uchwale Nr 238/XL/10 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.: Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 9 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 8. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Uzasadnienie

U z a s a d n i e n i e do Uchwały Nr 244/XLI/10 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r. do § 1 Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2010 r. w kwocie 154.169,51 zł: - w dziale 600 – rozdziale 60016 – zwiększa się dotacje otrzymane z funduszy celowych FOGR o kwotę 50.000,00 zł, - w dziale 700 – rozdziale 70005 – zwiększa się dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 27.332 zł, - w dziale 751 –rozdziale 75107 – w związku z Pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie Nr DCI-0301-11/10 zwiększa się dotacje na zadania zlecone o kwotę 9.900 zł, - w dziale 756 – rozdziale 75615 – zwiększa się wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 229.068 zł, - w dziale 801 – rozdziale 80101 – dokonuje się przeniesienia dochodów na prawidłową klasyfikację budżetową, zmniejsza się § 6298 o kwotę 1.969.124,23 zł, zwiększa się § 6208 o kwotę 1.965.901,23 zł, - w dziale 852 – rozdziale 85202 – zwiększa się wpływy z otrzymanego zwrotu za utrzymanie w domu pomocy społecznej o kwotę 52.000 zł, - rozdziale 85212 – zwiększa się dochody jst z tytułu wpłat z funduszu alimentacyjnego o kwotę 3.223 zł, - rozdziale 85216 – w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Nr FIN.I.-301/3011/852/59/10 zwiększa się dotacje celowe na zadania własne o kwotę 10.000 zł, - rozdziale 85295 – zwiększa się dotacje o kwotę 32.269,51 zł w związku z realizacją programu w ramach PPWOW, - w dziale 900- rozdziale 90017 – zmniejsza się wpływy z tytułu wpłaty nadwyżki środków obrotowych o kwotę 256.400 zł. do § 2 pkt.1 Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2010 r. o kwotę 154.169,51 zł, jak niżej: - w dziale 600 – rozdziale 60016 – zwiększa się wydatki inwestycyjne ogółem o kwotę 200.000 zł, w tym: zwiększa się poz.3 załącznika inwestycyjnego o kwotę 257.500 zł, tworzy się nową pozycję Nr 43 p.n.’’ Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie wsi Zdziwój Stary i Wólka Zdziwójska’’ zwiększając środki własne o kwotę 42.500 zł, dotację otrzymaną z FOGR o kwotę 50.000 zł, zmniejsza się poz.7 o kwotę 150.000 zł, - w dziale 700 – rozdziale 70005 – zwiększa się usługi pozostałe o kwotę 19.520 zł, zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 7.000 zł poz.15 załącznika inwestycyjnego, - w dziale 750 – rozdziale 75023 – zmniejsza się zakup materiałów o kwotę 19.520 zł, - w dziale 751 – rozdziale 75107 – zwiększa się wydatki o kwotę 9.900 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, - w dziale 754 - rozdziale 75404 – zwiększa się wpłaty jednostek na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na remont łazienek w Komisariacie Policji w Chorzelach oraz zakup masztu do fotoradaru w celu ustawienia w mieście Chorzele w kwocie 30.000 zł(nowa pozycja Nr 44 załącznika inwestycyjnego), - rozdziale 75412 – zwiększa się zakup materiałów o kwotę 20.000 zł, usługi pozostałe o kwotę 2.000 zł, zmniejsza się usługi remontowe o kwotę 10.100 zł, usługi zdrowotne o kwotę 2.000 zł - w dziale 758 – rozdziale 75818 – zmniejsza się rezerwy ogólne o kwotę 56.190 zł, - w dziale 801 – rozdziale 80101 – zwiększa się różne opłaty i składki o kwotę 14 zł, zakup materiałów o kwotę 7.000 zł, zwiększa się § 6059 o kwotę 3.223 zł, zmniejsza się usługi pozostałe o kwotę 14 zł, zmniejsza się § 6058 o kwotę 3.223 zł, - rozdziale 80104 – zwiększa się usługi remontowe w Przedszkolu Samorządowym o kwotę 5.000 zł, - rozdział 80110 – zmniejsza się usługi remontowe o kwotę 9.900 zł, - w dziale 852 - rozdziale 85202 – zwiększa się wydatki na domy pomocy społecznej o kwotę 52.000 zł, - rozdziale 85216 – zwiększa się świadczenia społeczne o kwotę 10.000 zł, - rozdziale 85219 – zwiększa się składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.490 zł, usługi pozostałe o kwotę 20.000 zł, zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2.490 zł, - rozdziale 85295 – w związku z realizacją programu PPWOW zwiększa się składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.162,52 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 188,63 zł, wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 13.315,29 zł, zakup materiałów o kwotę 14.214,93 zł, usługi pozostałe o kwotę 2.988,14 zł różne opłaty i składki o kwotę 400,00 zł, - w dziale 900- rozdziale 90002 – zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 20.000 zł, (poz.35 załącznika inwestycyjnego), - w dziale 921- rozdziale 92109 – zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 150.000 zł (poz.39 załącznika inwestycyjnego), ponadto zwiększa się dotację podmiotową dla instytucji kultury o kwotę 9.000 zł - rozdziale 92116 – zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 12.190,00 zł i tym samym tworzy się nową pozycję Nr 45 p.n.’’ wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont pomieszczeń filii bibliotecznych w Zarębach i Krukowie’’.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chorzelach

mgr Dariusz Brzezicki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 244/XLI/10
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 30 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.pdf

Zestawienie dokonanych zmian w planie dochodów bydżetu gminy na 2010 rok.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 244/XLI/10
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 30 czerwca 2010 r.
Zalacznik2.pdf

Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2010 rok.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 244/XLI/10
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 30 czerwca 2010 r.
Zalacznik3.xls

Plan wydatków majątkowych na 2010 rok.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 244/XLI/10
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 30 czerwca 2010 r.
Zalacznik4.xls

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 244/XLI/10
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 30 czerwca 2010 r.
Zalacznik5.xls

Wydatki na programy i projekty realizowane za śrdoków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 244/XLI/10
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 30 czerwca 2010 r.
Zalacznik6.xls

Zestawienie zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2010 roku.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 244/XLI/10
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 30 czerwca 2010 r.
Zalacznik7.xls

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącycm do sektora finansów

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 244/XLI/10
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 30 czerwca 2010 r.
Zalacznik8.xls

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków rachunków własnych jednostek budżetowych na 2010 rok.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 244/XLI/10
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 30 czerwca 2010 r.
Zalacznik9.xls

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kirill Bigai

Współzałożyciel i dyrektor generalny platformy Preply dla poszukiwania korepetytorów online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »