Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 27 poz. 853

Uchwała nr IV/21/2011 Rady Gminy w Pionkach

z dnia 3 lutego 2011r.

w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Czarna Kolonia

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 80, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy Pionki uchwala statut Sołectwa Czarna Kolonia w brzmieniu ustalonym w niniejszej uchwale.
Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1Statut określa organizację i zasady działania Sołectwa Czarna Kolonia
§ 2Użyte w statucie sformułowania oznaczają:
1. Gmina – Gmina Pionki
2. Sołectwo – Sołectwo Czarna Kolonia
3. Statut - Statut Sołectwa
4. Statut Gminy - Statut Gminy Pionki.
5. Sołtys - organ wykonawczy Sołectwa.
6. Rada Sołecka - organ opiniodawczy, doradczy, wspierający Sołtysa.
7. Zebranie Wiejskie - organ uchwałodawczy Sołectwa.
8. Rada Gminy - Rada Gminy Pionki
9. Wójt - Wójt Gminy Pionki, organ wykonawczy gminy.
10. Ustawa - ustawa o samorządzie gminnym - ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).
§ 3 1. Sołectwo Czarna Kolonia jest jednostką pomocniczą Gminy Pionki w rozumieniu przepisów ustawy i działa w ramach jej osobowości prawnej.
2. Mieszkańcy Sołectwa tworzą wspólnotę samorządową w granicach obszaru Sołectwa.
§ 4 1. Obszar Sołectwa wyznaczają granice obrębów geodezyjnych wsi Czarna Kolonia.
2. Sołectwo Czarna Kolonia obejmuje obszar o powierzchni 562,2893 ha.
3. Łączenie, podział, zniesienie Sołectwa jak również zmiana jego granic odbywa się na zasadach określonych w ustawie i Statucie Gminy, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.
4. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji ustala odrębna uchwała Rady Gminy w Pionkach.
§ 5Sołectwo Czarna Kolonia działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:
1. Ustawy o samorządzie gminnym.
2. Statutu Gminy.
3. Niniejszego statutu.
Rozdział 2
ZADANIA SOŁECTWA
§ 6Sołectwo realizuje zadania Gminy na swoim obszarze w zakresie określonym niniejszym statutem oraz przekazywane uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta.
§ 7Zadania sołectwa obejmują w szczególności:
1. Organizację życia społeczno-gospodarczego oraz podejmowanie inicjatyw we wszystkich sprawach dotyczących zbiorowych potrzeb mieszkańców Sołectwa.
2. Wspieranie i inspirowanie działań o znaczeniu lokalnym, a zmierzających do poprawy jakości warunków życia mieszkańców Sołectwa.
3. Stymulowanie rozwoju i udział w inicjatywach społecznych, działalności kulturalnej i sportowej na swoim terenie.
4. Inicjowanie różnych form pomocy społecznej, pomocy sąsiedzkiej i innej, w szczególności dla mieszkańców niepełnosprawnych, w podeszłym wieku, dotkniętych klęskami żywiołowymi lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
5. Organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz Sołectwa.
6. Kształtowanie dobrych stosunków sąsiedzkich i pomocy w rozstrzyganiu sporów.
7. Reprezentowanie interesów społeczności sołeckiej wobec organów administracji publicznej i innych podmiotów życia publicznego.
8. Współdziałanie na rzecz Sołectwa z organami gminy i jednostkami organizacyjnymi gminy.
9. Współpraca z pozostałymi sołectwami w zakresie wspólnych przedsięwzięć.
10. Współpraca z właściwymi organami i instytucjami m.in. w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, kultury, kultury fizycznej, porządku publicznego, ochrony przeciwpożarowej itp.
11. Podtrzymywanie tradycji kulturalnych na swoim terenie.
§ 8 1. Celem działania Sołectwa jest m.in. zapewnienie jego mieszkańcom udziału w realizacji zadań Gminy.
2. Sołectwo uczestniczy w realizacji zadań Gminy w szczególności poprzez:
1) realizowanie na swoim obszarze zadań i kompetencji przekazywanych przez organy Gminy do wykonywania z ich upoważnienia,
2) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa w ramach przyznanych jemu kompetencji,
3) inicjowanie działań organów Gminy Pionki wiążących się z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb społeczności sołectwa i jego obszaru,
4) opiniowanie projektów rozstrzygnięć organów gminy dotyczących mieszkańców Sołectwa i jego obszaru,
5) występowanie do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw publicznych dotyczących sołectwa, których załatwienie wykracza poza jego możliwości,
6) wyrażanie opinii o działalności jednostek organizacyjnych gminy działających na obszarze Sołectwa i składanie w tym temacie wniosków do organów gminy.
7) współpraca z komisjami Rady Gminy, a zwłaszcza rozpatrywanie przekazanych przez komisję spraw dotyczących Sołectwa.
Rozdział 3
WŁADZE SOŁECTWA
§ 9Mieszkańcy Sołectwa podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym lub za pośrednictwem organów Sołectwa.
§ 10 1. Organami Sołectwa są:
1) Zebranie Wiejskie;
2) Sołtys.
2. Działalność Sołtysa wspiera Rada Sołecka.
3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej odpowiada kadencji Rady Gminy, licząc od daty jej wyboru.
4. W przypadku zmiany Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w trakcie trwania kadencji, kadencja nowo wybranych władz upływa wraz z końcem trwającej kadencji.
5. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka działają do czasu wyboru nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej.
6. Działanie organów Sołectwa jest jawne. Jawność działania obejmuje prawo mieszkańców do uzyskania informacji o działalności organów Sołectwa oraz prawo do zaznajomienia się z protokołami zebrań wiejskich, posiedzeń Rady Sołeckiej, podjętymi uchwałami oraz pisemnymi odpowiedziami skierowanymi do organów gminy na przedstawione im uchwały, wnioski i opinie.
§ 11 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym sołectwa i jego najwyższą władzą.
2. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają mieszkańcy stale zamieszkujący na obszarze Sołectwa.
§ 12 1. Zebranie Wiejskie podejmuje uchwały we wszystkich sprawach należących do zakresu działania Sołectwa.
2. Do wyłącznej właściwości Zebrania Wiejskiego należy:
1) wybór i odwoływanie Sołtysa i Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków,
2) uchwalanie programów działania Sołectwa,
3) uchwalanie rocznego planu finansowego oraz dokonywanie w nim zmian w ciągu roku
4) okresowa ocena działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej,
5) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Sołtysa z wykonywania działań, w szczególności z wykonania planu finansowego i uchwał Zebrania Wiejskiego,
6) występowanie z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie zmian w Statucie Sołectwa,
7) wyrażanie opinii w sprawach określonych przepisami prawa, lub w których o ich wyrażenie wystąpił właściwy organ gminy,
8) ustalanie zasad współpracy z innymi sołectwami w celu realizacji wspólnych zadań,
§ 131. Zebranie Wiejskie odbywa się w razie potrzeb, nie rzadziej jednak niż co 12 miesięcy.
2. Zebranie zwołuje Sołtys, ustalając termin, miejsce oraz projekt porządku obrad, powiadamiając o tym mieszkańców co najmniej 7 dni przed terminem zebrania.
3. Sołtys zobowiązany jest zwołać Zebranie Wiejskie na pisemny wniosek:
1) co najmniej 10% mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim
2) Rady Sołeckiej,
3) Organów Gminy.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3 powinien zawierać uzasadnienie zwołania zebrania i wykaz spraw wnioskowanych do rozpatrzenia na Zebraniu Wiejskim. W razie złożenia wniosku Sołtys zobowiązany jest zwołać zebranie w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia.
5. Wójt zwołuje Zebranie Wiejskie w sprawach wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz w sytuacji, gdy Sołtys nie zwoła zebrania będąc do tego zobowiązany.
§ 141. O terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania Wiejskiego Sołtys powiadamia mieszkańców Sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty, co najmniej 7 dni przed dniem obrad.
§ 15 1. Mieszkańcom Sołectwa, określonym w § 11 ust. 2 niniejszego statutu, biorącym udział w Zebraniu Wiejskim przysługują następujące prawa:
1) inicjatywy uchwałodawczej,
2) udziału w dyskusji nad każdą sprawą objętą porządkiem obrad,
3) udziału w głosowaniu,
4) zgłaszania kandydatur i kandydowanie na stanowiska wybieralnych organów Sołectwa,
5) zadawania pytań Sołtysowi, członkom Rady Sołeckiej i obecnym na zebraniu przedstawicielom organów gminy.
2. W Zebraniu Wiejskim mogą także uczestniczyć, bez prawa do głosowania, przedstawiciele organów gminy i jednostek organizacyjnych gminy oraz zaproszeni goście.
3. Obrady Zebrania Wiejskiego są jawne.
§ 16 1. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przedstawionego przez Sołtysa.
2. Zebranie Wiejskie może podejmować prawomocne uchwały, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali prawidłowo powiadomieni, zgodnie z wymaganiami niniejszego Statutu i uczestniczy w nich co najmniej 10% mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu.
3. Jeżeli w wyznaczonym terminie w zebraniu nie uczestniczy wymagana liczba mieszkańców uprawnionych do głosowania, Zebranie Wiejskie odbywa się po upływie 15 minut od pierwszego ustalonego terminu w tym samym dniu, a jego rozstrzygnięcia są ważne bez względu na liczbę uprawnionych mieszkańców biorących w nim udział.
§ 17 1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys, a w razie jego nieobecności wyznaczona przez zebranie osoba z zastosowaniem § 23 ust. 3 niniejszego statutu .
2. Przewodzenie zebrania uprawnia do:
1) udzielania głosu w kolejności zgłoszeń,
2) udzielania głosu poszczególnym mówcom,
3) udzielania głosu poza kolejnością,
4) zamknięcia dyskusji nad poszczególnymi sprawami,
5) odebrania głosu w przypadku niemożności prowadzenia obrad,
6) określenia czasu przeznaczonego dla każdego mówcy.
3. Poza kolejnością przewodniczący zebrania udziela głosu:
1) przedstawicielom organów Gminy,
2) zaproszonym gościom,
3) w celu sprostowania błędu lub nieściśle przytoczonego stwierdzenia mówcy,
4) w sprawie zgłoszenia wniosku formalnego.
4. Przewodniczący zebrania nie może odmówić poddania pod głosowanie wniosku, jeżeli jego treść odpowiada przyjętemu porządkowi obrad.
§ 18 1. Z każdego Zebrania Wiejskiego sporządza się protokół, który powinien zawierać:
1) datę, miejsce i godzinę zebrania,
2) liczbę mieszkańców biorących udział w zebraniu wraz ze stwierdzeniem jego prawomocności,
3) wybór protokolanta obrad,
4) zatwierdzenie porządku obrad,
5) streszczenie przebiegu obrad,
6) wyniki głosowania,
7) treść podjętych uchwał,
8) podpis przewodniczącego i protokolanta zebrania.
2. Do protokołu dołącza się:
1) listę osób obecnych na zebraniu,
2) inne wskazane w protokole załączniki.
3. Protokół z zebrania sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden znajduje się do wglądu u Sołtysa, a drugi Sołtys przekazuje Wójtowi w terminie 7 dni od dnia odbycia Zebrania Wiejskiego.
§ 19 1. Zebranie Wiejskie wyraża swoją wolę w formie uchwał.
2. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
3. Uchwały zebrania podpisuje prowadzący Zebranie Wiejskie.
4. Uchwały z odbytego zebrania Sołtys przekazuje Wójtowi Gminy i Przewodniczącemu Rady Gminy celem właściwego dla danego organu ich załatwienia. O sposobie załatwienia sprawy Sołtys otrzymuje informację pisemną.
§ 20 1. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa.
2. W czasie niemożności pełnienia funkcji przez Sołtysa, spowodowanej przemijającymi okolicznościami, jego obowiązki wykonuje wyznaczony przez Sołtysa członek Rady Sołeckiej.
3. Sołtys wykonuje uchwały Zebrania Wiejskiego oraz inne zadania określone przepisami prawa, uchwałami i zarządzeniami organów gminy.
4. Do zadań Sołtysa należy w szczególności:
1) zwołanie zebrania wiejskiego,
2) przygotowywanie projektu porządku obrad i projektów uchwał na zebranie,
3) przedstawianie na zebraniach informacji o swojej działalności i składanie określonych sprawozdań,
4) organizowanie, inspirowanie i koordynowanie szeregu różnych rodzajów przedsięwzięć mających na celu poprawę warunków życia mieszkańców sołectwa,
5) udzielanie pracownikom Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych pomocy o charakterze informacyjnym,
6) udzielanie informacji innym osobom, instytucjom w celu realizacji zadań o charakterze doraźnym (spis powszechny, doręczanie przesyłek, ankiety, profilaktyka),
7) przygotowanie projektu planu finansowego,
8) dokonywanie w drodze inkasa podatków i opłat oraz poboru innych należności pieniężnych od mieszkańców sołectwa w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach,
9) udział w zarządzaniu mieniem komunalnym znajdującym się na terenie Sołectwa poprzez formowanie opinii, zapytań dotyczących gospodarowania tym mieniem oraz podejmowanych działań na rzecz ochrony tego mienia,
5. Sołtys może ustalić dni, godziny i miejsca przyjmowania mieszkańców w sprawach Sołectwa i podaje te informacje w sposób zwyczajowo przyjęty.
6. Działalność Sołtysa ma charakter społeczny. Sołtysom i członkom rad sołeckich zaproszonym do wzięcia udziału w sesjach Rady Gminy i naradach organizowanych przez Wójta Gminy przysługuje dieta na zasadach ustalonych przez Radę Gminy w odrębnej uchwale.
§ 21 1. Działanie Sołtysa wspiera Rada Sołecka.
2. Rada Sołecka składa się z 3-5 członków, w tym Sołtys. Liczbę członków Rady określa Zebranie Wiejskie w drodze głosowania.
3. Radzie Sołeckiej przewodniczy Sołtys.
4. Rada Sołecka w szczególności:
1) opiniuje projekt porządku obrad Zebrania Wiejskiego i projekty uchwał,
2) składa sprawozdanie Zebraniu Wiejskiemu ze swej działalności,
3) współdziała z Sołtysem w zakresie zarządzania mieniem komunalnym i we wszystkich innych sprawach ważnych dla mieszkańców Sołectwa,
4) występuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów Sołectwa.
§ 22 1. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje jej przewodniczący nie rzadziej niż co 6 miesięcy, z inicjatywy własnej bądź na wniosek większości członków Rady Sołeckiej.
2. Uprawnienie do zwołania Rady Sołeckiej przysługuje również przedstawicielom organów Gminy.
3. Posiedzeniom przewodniczy jej przewodniczący, przedstawia porządek obrad, czuwa nad prawidłowym przebiegiem obrad.
4. Uchwały Rady Sołeckiej zapadają zwykłą większością głosów.
5. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, podpisany przez protokólanta i przewodniczącego.
6. Działalność Rady ma charakter społeczny.
Rozdział 4
SOŁECKA ORDYNACJA WYBORCZA
§ 23 1. Wybór i odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej należą do wyłącznej kompetencji Zebrania Wiejskiego.
2. Zebranie do przeprowadzenia wyborów zwołuje Wójt, nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie kadencji Rady Gminy.
3. Zebranie, o którym mowa w ust. 1 prowadzi osoba wybrana przez zebranie spośród mieszkańców Sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze w dniu odbywania zebrania, w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
4. Porządek zebrania zwołanego w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej powinien w szczególności zawierać następujące punkty:
1) wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta,
2) stwierdzenie prawomocności zebrania,
3) złożenie sprawozdania Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres kadencji,
4) dyskusja nad sprawozdaniem,
5) wybór komisji wyborczej,
6) zgłoszenie kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej,
7) wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej,
8) wolne wnioski i zapytania.
§ 24Prawo do wybierania (czynne prawo wyborcze) Sołtysa i członków Rady Sołeckiej ma każdy obywatel, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat oraz stale zamieszkuje na obszarze sołectwa.
§ 25 1. Sołtysa i członków Rady Sołeckiej wybiera się spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Kandydatów na Sołtysa i członków rady zgłasza się na Zebraniu Wiejskim do przewodniczącego komisji wyborczej.
3. Warunkiem przyjęcia kandydatury jest zgoda ustna kandydata lub pisemna w razie jego nieobecności.
4. Uprawnieni do zgłaszania kandydatur w wyborach są stali mieszkańcy sołectwa, obecni na Zebraniu Wiejskim.
5. Po zamknięciu listy kandydatów podaje się pod głosowanie wszystkie zarejestrowane kandydatury umieszczone na liście w kolejności w jakiej zostały zgłoszone.
6. Zamknięcie listy nie może być zgłoszone równocześnie ze zgłoszeniem pierwszego kandydata.
§ 26 1. Do ważności wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej wymagana jest obecność na Zebraniu Wiejskim taka ilość uprawnionych mieszkańców, o której mówi § 16 ust. 2, potwierdzona własnoręcznym podpisem na liście obecności.
2. W przypadku braku wymaganej obecności na zebraniu uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa § 16 ust. 3 niniejszego statutu stosuje się odpowiednio.
§ 27 1. Wybory przeprowadza komisja wyborcza w składzie od 3 do 5 osób wybranych spośród uprawnianych do głosowania uczestników zebrania w głosowaniu jawnym po uprzednim uzyskaniu zgody kandydata.
2. Członków komisji wyborczej wybiera się przed zgłoszeniem kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na stanowiska wcześniej wymienione.
3. Do zadań komisji należy:
1) wybór przewodniczącego i protokolanta,
2) przedstawienie trybu i zasad wyborów,
3) przyjęcie zgłoszenia kandydatów i oświadczeń o wyrażeniu zgody na kandydowanie,
4) przygotowanie kart do głosowania wg zamkniętych list,
5) przeprowadzenie głosowania i ustalenie jego wyników,
6) sporządzenie i odczytanie protokołów z przeprowadzonych wyborów.
4. Członkowie komisji pełnią swe funkcje honorowo.
§ 28 1. Z przeprowadzonych wyborów komisja wyborcza sporządza protokół, który powinien zawierać:
1) skład komisji wyborczej,
2) ilość osób uprawnionych do głosowania,
3) ilość osób biorących udział w głosowaniu, którym wydano karty do głosowania,
4) imiona i nazwiska zgłoszonych kandydatów,
5) ilość oddanych głosów w tym ważnych i nieważnych,
6) ilość głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów,
7) stwierdzenie dokonania lub niedokonania wyborów.
2. Protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach, jeden zostaje do wglądu Sołtysa, a drugi przekazuje się niezwłocznie Wójtowi. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji wyborczej.
§ 29 1. Głosowanie odbywa się odrębnie dla wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.
2. W pierwszej kolejności przeprowadza się wybory Sołtysa, w przypadku gdy na tym samym Zebraniu Wiejskim wybiera się również Radę Sołecką.
3. Wybory dokonuje się w głosowaniu tajnym, na kartach, których wzór ustala Wójt w drodze Zarządzenia.
§ 30 1. W wyborach na Sołtysa wyborca głosuje stawiając znak "X" przy nazwisku z lewej jego strony, najwyżej na jednego kandydata.
2. Za głos nieważny uznaje się gdy na karcie do głosowania znak "X" postawi się przy więcej niż jednym kandydacie, albo nie postawi się znaku przy żadnym nazwisku z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W razie zarejestrowania jednego kandydata na Sołtysa wyborca głosuje stawiając "X" przy nazwisku kandydata. Nie postawienie znaku "X" przy nazwisku kandydata jest głosem ważnym oddanym przeciwko wyborowi kandydata na Sołtysa.
4. W przypadku wyboru, o którym mowa w ust. 3 w protokole głosowania wymienia się ponadto liczbę głosów ważnie oddanych przeciwko wyborowi kandydata na Sołtysa.
§ 31Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk albo poczynienie dopisków, uwag poza kartą nie wpływa na ważność głosu.
§ 32 1. Za wybranego Sołtysa uważa się tego kandydata, który otrzymał największą liczbę ważnie oddanych głosów. W przypadku równiej liczby ważnie oddanych głosów uzyskanych przez kandydatów uniemożliwiającej wybór, przeprowadza się wybory ponowne pomiędzy kandydatami, którzy uzyskali te samą największą liczbę głosów.
2. W przypadku określonym w § 30 ust. 3 niniejszego statutu, za wybranego uważa się kandydata, który otrzymał więcej głosów ważnych za wyborem niż przeciw.
§ 33 1. Członkami Rady Sołeckiej zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów. W przypadku uzyskania jednakowej ilości głosów przez kandydatów uniemożliwiającej wybór, przeprowadza się ponowne wybory miedzy kandydatami, którzy uzyskali tę samą liczbę głosów.
2. Za głos ważny uznaje się gdy na karcie do głosowania znak "X" wyborca postawi, przy nie większej liczbie nazwisk niż liczba wybieranych członków Rady Sołeckiej.
3. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Sołeckiej odbywa się do 7 dni od daty wyborów, a zwołuje je Sołtys.
§ 34 1. Zebranie Wiejskie może odwołać Sołtysa i poszczególnych członków Rady Sołeckiej przed upływem kadencji. Odwołanie ze stanowiska Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej może nastąpić w szczególności gdy nie wywiązują się ze swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu, nie wykonują uchwał Zebrania Wiejskiego, dopuszczają się czynów dyskwalifikujących ich w opinii środowiska lub utraty w inny sposób zaufania mieszkańców Sołectwa.
2. Z wnioskiem o odwołanie mogą wystąpić:
1) 10% uprawnionych mieszkańców Sołectwa,
2) organy Gminy.
3. Uprawnionym do złożenia wniosku o odwołanie poszczególnych członków Rady Sołeckiej jest również Sołtys.
4. Wniosek o odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej składany jest na piśmie i wymaga uzasadnienia.
5. Wniosek mieszkańców Sołectwa wymaga poparcia udzielonego w formie własnoręcznego podpisu złożonego pod wnioskiem.
6. Zarządzenie o zwołaniu Zebrania Wiejskiego w celu odwołania Sołtysa ze stanowiska wydaje Wójt. Zebranie w sprawie odwołania członka lub całej Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys.
7. Zebranie w sprawie odwołania Sołtysa lub członków rady powinno odbyć się nie później niż 60 dni od dnia złożenia wniosku.
8. Odwołanie następuje w trybie przewidzianym dla ich wyboru. Odwołanie następuje po wysłuchaniu zainteresowanych osób.
9. Jeśli wniosek o odwołanie nie uzyskał wymaganej większości głosów, kolejny wniosek może być zgłoszony nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od poprzedniego wniosku.
§ 35 1. W przypadku odwołania lub ustąpienia Sołtysa, Wójt zwołuje zebranie w trybie określonym niniejszym statutem w celu wyboru nowego Sołtysa.
2. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się jeżeli do końca kadencji pozostało nie więcej niż 6 miesięcy, w taki przypadku obowiązki Sołtysa pełni członek Rady Sołeckiej wskazany przez nią.
§ 36 1. W ciągu 7 dni od dnia wyborów może być wniesiony protest przeciwko ważności wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej.
2. Protest może wnieść wyborca, który uczestniczył w obradach Zebrania Wiejskiego gdy dokonano wyborów.
3. Protest wnosi się do Rady Gminy za pośrednictwem Wójta.
4. Wnoszący protest powinien sformułować zarzuty oraz przedstawić lub wskazać dowody, na których się opiera.
5. Rada Gminy rozpatruje protest na najbliższej sesji i podejmuje uchwałę w której:
1) stwierdza rażące naruszenie procedury wyborczej określonej w statucie mającej wpływ na dokonany wybór oraz uznaje nieważność wyborów w całości lub w części, zobowiązuje Wójta do wyznaczenia nowego terminu wyborów,
2) stwierdza, że nie nastąpiło naruszenie procedury wyborczej określonej w statucie Sołectwa i protest oddala.
6. Protest zostaje również oddalony jeżeli został złożony z naruszeniem 7 dniowego terminu.
Rozdział 5
GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA.
§ 37Fundusze sołectwa składają się z:
1) wydzielonych przez Radę Gminy środków finansowych,
2) dobrowolnych wpłat osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.
§ 38 1. Zasady przeznaczenia funduszu sołeckiego określa ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim / Dz.U. Nr 52, poz.420/.
2. O przeznaczeniu funduszy decyduje uchwała zebrania wiejskiego.
Rozdział 6
NADZÓR I KONTROLA NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA
§ 39Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.
§ 40Organami nadzoru nad działalnością sołectwa są: Rada Gminy i Wójt Gminy.
§ 41 1. Organy nadzoru mają prawo żądać niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania sołectwa.
2. Do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1, organy wymienione w § 41 mogą delegować swoich przedstawicieli.
§ 42 1. Sołtys zobowiązany jest do przedłożenia Wójtowi Gminy uchwał zebrania sołectwa w ciągu 14 dni od daty ich podjęcia.
2. Uchwała zebrania sołeckiego sprzeczna z prawem jest nieważna.
3. O nieważności uchwały w całości lub części orzeka Wójt Gminy w formie zarządzenia.
§ 43 1. Uchwała zebrania wiejskiego nieodpowiadająca wymogom celowości, gospodarności lub rzetelności podlega uchyleniu przez Wójta Gminy.
2. W przypadkach określonych w ust. 1 Wójt Gminy wstrzymuje wykonanie uchwały zebrania wiejskiego i może żądać ponownego rozpatrzenia sprawy stanowiącej przedmiot uchwały, wskazując zaistniałe uchybienia oraz termin załatwienia sprawy.
Rozdział 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 44Zmianę Statutu Sołectwa dokonuje Rada Gminy na wniosek Zebrania Wiejskiego bądź z własnej inicjatywy.
§ 45Spory między organami Sołectwa, lub Sołtysa z Radą Sołecką na tle interpretacji niniejszego statutu jak również odwołań, sprzeciwu wobec decyzji organu wykonawczego gminy naruszających istotne interesy Sołectwa, rozpatruje Rada Gminy.
§ 46Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pionki.
§ 47Traci moc uchwała Rady Gminy Nr VII/27/90 z dnia 20.11.1990 r w sprawie zatwierdzenia statutu sołectwa.
§ 48Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Wojciech Wróbel
 
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-03-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe