Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 32 poz. 1032

Uchwała nr II/14/10 Rady Miejskiej w Kobyłce

z dnia 28 grudnia 2010r.

w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczanych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy, a także warunków i sposobu ich przyznawania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 72 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz.674, z późn. zm.), w związku z art.18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z późn. zm.) Rada Miejska w Kobyłce uchwala, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa bez bliższego określenia o:

1) nauczycielu - należy przez to rozumieć nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych;

2) szkole – należy przez to rozumieć zespoły szkół i przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kobyłka;

3) dyrektorze – należy przez to rozumieć osobę, której powierzono stanowisko dyrektora szkoły, o której mowa w pkt 2;

4) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Kobyłka.

§ 2. Corocznie w budżecie Gminy Kobyłka wyodrębnia się środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0,3% wynagrodzeń zasadniczych czynnych nauczycieli zatrudnionych w szkołach.

§ 3. 1. Pomoc zdrowotna udzielana jest nauczycielom w formie bezzwrotnego zasiłku pieniężnego, zwanego dalej zasiłkiem.

2. Wysokość zasiłku nie może przekroczyć 75% stawki wynagrodzenia zasadniczego stażysty z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym według stanu na dzień złożenia wniosku.

3. Wysokość przyznanego zasiłku uzależniona jest od:

1) wysokości udokumentowanych, poniesionych przez nauczyciela kosztów leczenia;

2) sytuacji materialnej nauczyciela.

§ 4. 1. Z pomocy zdrowotnej nauczyciel może korzystać maksymalnie dwa razy w roku kalendarzowym.

2. Warunkiem przyznania nauczycielowi zasiłku jest spełnienie przez niego co najmniej jednego z poniższych kryteriów:

1) stan zdrowia nauczyciela wymaga leczenia specjalistycznego;

2) nauczyciel poddany był długotrwałemu leczeniem szpitalnemu;

3) stan zdrowia nauczyciela wymaga zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, okularów korekcyjnych (szkła korekcyjne + oprawki), aparatów słuchowych, usług protetycznych, wózka inwalidzkiego lub stosowania specjalnej diety, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Z wnioskiem o przyznanie zasiłku w związku z zakupem okularów korekcyjnych nauczyciel może wystąpić raz na dwa lata kalendarzowe.

4. Maksymalna wysokość dofinansowania na zakup okularów korekcyjnych wynosi 500zł.

5. Dofinansowaniem obejmuje się opłaty poniesione w roku, w którym nauczyciel ubiega się o przyznanie świadczeń z tytułu pomocy zdrowotnej.

§ 5. 1. Z wnioskiem o przyznanie pomocy zdrowotnej, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, nauczyciel występuje do Burmistrza Miasta Kobyłka.

2. Z wnioskiem o przyznanie zasiłku może również wystąpić:

1) dyrektor szkoły;

2) związki zawodowe zrzeszające nauczycieli.

3. Do wniosku należy dołączyć:

1) zaświadczenie lekarskie wydane przez właściwego dla rodzaju choroby lekarza specjalistę, wydane nie później niż w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku. W przypadku ubiegania się o zasiłek w związku z większą liczbą schorzeń– należy załączyć tyle zaświadczeń od lekarzy specjalistów, ilu schorzeń dotyczy wniosek;

2) faktury i rachunki potwierdzające poniesione koszty.

§ 6. 1. W celu opiniowania wniosków Burmistrz powołuje Komisję Opiniującą.

2. Imienny skład Komisji oraz zasady jej działania określane są każdorazowo w drodze Zarządzenia Burmistrza.

3. Na pisemny wniosek nauczyciela, do składu Komisji Burmistrz powołuje przedstawiciela wskazanego nauczycielskiego związku zawodowego.

4. Decyzję o przyznaniu bądź odmowie przyznania zasiłku podejmuje Burmistrz.

5. Burmistrz informuje zainteresowanego nauczyciela na piśmie o przyznaniu lub nie przyznaniu zasiłku.

6. Decyzja, o której mowa w ust. 4 jest ostateczna i nie przysługuje nauczycielowi od niej prawo wniesienia odwołania.

7. Wnioski i decyzje Burmistrza ewidencjonowane są w rejestrze prowadzonym przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Kobyłka.

§ 7. Wypłaty przyznanego zasiłku dokonuje się w kasie Urzędu Miasta Kobyłka lub na numer konta nauczyciela wskazany we wniosku.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobyłka.

§ 9. Traci moc Uchwała Nr XXXIX/394/09 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczanych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy, a także warunków i sposobu ich przyznawania.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011r.

Załącznik do Uchwały Nr II/14/10
Rady Miejskiej w Kobyłce
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.doc

wniosek o przyznanie świadczeń z tytułu pomocy zdrowotnej

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Ewa Jaźwińska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-03-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe