| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 17/V/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej

z dnia 22 lutego 2011r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2025


Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala co następuje:
§ 1.
1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2011 – 2025 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:
1. związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- do wysokości określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3.
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011.
2. Ogłasza się ją w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.
Przewodniczący Rady Miasta Podkowy Leśnej

Bogusław Jestadt
 


Załącznik nr 1 
do Uchwały Nr 17/V/2011
Rady Miasta Podkowy Leśnej
z dnia 22 lutego 2011 r.


Załącznik nr 1 
infoRgrafika
infoRgrafika
infoRgrafika


Załącznik nr 2 
do Uchwały Nr 17/V/2011
Rady Miasta Podkowy Leśnej
z dnia 22 lutego 2011 r.

Załącznik nr 2 
infoRgrafika


Objaśnienia

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2025 dla Miasta Podkowa Leśna.
Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2025 dla Miasta Podkowa Leśna.

Uwagi ogólne:


Wieloletnia prognoza finansowa WPF obejmuje lata 2011-2025 i jest wdrażana w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej Miasta Podkowa Leśna. Dla opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjmuje się projekt budżetu na 2011 rok. Wieloletnia Prognoza Finansowa WPF obejmuje okres roku budżetowego 2011 oraz czterech kolejnych lat do 2015 roku. Kolejne lata są prognozowane na okres, na jaki przyjęto limit zobowiązań wynikający z zaciągniętych kredytów na wydatki majątkowe. Wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2012-2025 został zaplanowany na podstawie prognoz makroekonomicznych Ministerstwa Finansów. Prognoza finansowa została przygotowana w oparciu o szczegółową analizę poszczególnych źródeł dochodów i wydatków budżetowych z uwzględnieniem Produktu Krajowego Brutto PKB i średniorocznej inflacji. Przygotowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2025 poprzedzała analiza finansowa Miasta Podkowa Leśna.

Dochody:

Dochody budżetowe były analizowane w poszczególnych paragrafach i oparte są na prognozowanych wskaźnikach inflacji i Produktu Krajowego Brutto PKB publikowanych przez Ministerstwo Finansów. Wykonane dochody budżetowe były analizowane od 2008 do 2010 roku. Do roku 2015 przyjęto wskaźnik inflacji na poziomie 2,5%. Po 2015 roku przyjęto wskaźnik inflacji 2%, uznając, ze planowanie wzrostów dochodów przez następny okres obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędów. W Wieloletniej Prognozie Finansowej brany był pod uwagę wzrost wynikający ze zmian PKB w poszczególnych latach prognozy.

W kolejnych latach nie planuje się sprzedaży majątku. W latach 2012-2025 planowane dochody z majątku gminy wynoszą corocznie 150.000 zł.

Wydatki:

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na bazie przyjętej inflacji 2-2,5%. W przypadkach gdzie były możliwe ograniczenia tych wydatków zastosowano niższe wskaźniki wzrostu. Założono dyscyplinę wydatków bieżących. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Obsługa długu została zaplanowana na bazie prognozowanej stopy redyskonta weksli i WIBOR-ów 3 i 1-miesiecznych. Na tej podstawie obliczono średnioroczne oprocentowanie planowanych pożyczek i kredytów.

Pozycja „ wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t: obejmuje wszystkie wynagrodzenia burmistrza z pochodnymi i wydatki osobowe Rady Miasta. W tej pozycji założono 2% wzrostu wydatków w kolejnych latach.

W pozycji „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” obliczone są wynagrodzenia i składki ze wszystkich działów wydatków budżetowych. Planowany od 2012 roku 2,5% wzrost wynagrodzeń, obejmuje również wypłatę odpraw emerytalnych i innych.

Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń nie występują.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołączone są załączniki z wykazem przedsięwzięć w zakresie wydatków bieżących i wydatków majątkowych (inwestycji) zgodnie z art.226 ust.4 pkt.1 ufp.

Do priorytetowych zadań inwestycyjnych zaliczamy budowę sali sportowej wraz z rozbudową szkoły i modernizacją budynków Zespołu Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej oraz budowę dróg gminnych.

Przychody:

W latach 2011-2014 Miasto planuje zaciągnąć kredyty w wysokości 4,0 mln zł. W kolejnych latach prognozy szacuje się pobieranie następujących kredytów:
- 2011 - 2,5 mln zł
- 2012 - 0,7 mln zł
- 2013 - 0,3 mln zł
- 2014 - 0,5 mln zł

Zaciągania pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej WFOŚiGW miasto nie planuje.
Oprocentowanie kredytów będzie oparte na stawce WIBOR 3M.

Na dzień dzisiejszy Miasto nie planuje zaciągania pożyczek wyprzedzających na finansowanie inwestycji dotowanych z Unii Europejskiej.

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów. Spłatę zaplanowano do 2025 roku.
Jako bazowy do wyliczenia długu Miasta przyjęto 2009 rok.

Wynik budżetu:

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami bez przychodów a wydatkami bez rozchodów. Każdy rok budżetowy stanowi równowagę budżetową i jest równy „0”.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku w art. 243. (zawarte w tablicy nr 1)

Prognoza kwoty długu wykazana jest na koniec każdego roku budżetowego i jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku +zaciągany dług – spłata długu. W 2025 roku zadłużenie miasta przyjmuje wartość „zero”. Dane te zawarte są w pozycji VI.

W pozycji XII –zawarte są wyliczenia dotyczące sposobu finansowania długu - przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem.

Relacja o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w załączniku nr 1 w pozycjach od IX do XI.
W pozycji IX obliczono wskaźniki dotyczące obciążeń spłatami poszczególnych lat budżetowych zgodnie z wzorem:( R+O)/D.
W pozycji nr X został wyliczony limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami średnio z trzech ostatnich lat – zgodnie z art.243 ust.1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku. Średnia z trzech ostatnich lat stanowi wartość dodatnią od 2014 roku przez cały okres budżetowania miasta.
W pozycji XI limit obciążeń z trzech ostatnich lat jest wyższy niż limit obciążeń corocznych , co w rezultacie powoduje, że od 2014 roku relacje przyjmują wartości dodatnie, co oznacza, że art. 243 ufp nie został naruszony.

Dla obliczenia zadłużenia miasta kwotą startową jest dług miasta na koniec 2009 roku. W roku 2025 następuje zakończenie spłaty długu i stan zadłużenia jest równy „zero”.

W pozycjach od „A” do „Ł” wykazane są wielkości kontrolne i informacyjne.

W pozycji „D” występuje sprawdzenie równowagi budżetowej. Wynik tego wiersza jest równy „O” (zero).

W pozycji E obliczona jest różnica pomiędzy dochodami bieżącymi + nadwyżka z lat ubiegłych + wolne środki – wydatki bieżące. Od 2011 do 2025 roku kwoty tych wielkości są dodatnie ( nie został naruszony art. 242 ust.1 ufp).

W pozycjach od F do I - miasto aktualnie nie posiada pożyczek wyprzedzających dla finansowania projektów z Unii Europejskiej. W związku z powyższym pozycje J,K,L są automatycznym obliczeniem wskaźników z pozycji VII, VIII, IX i stanowią sprawdzenie autentyczności wyliczeń w tym zakresie.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kompass Poland

Kompass Poland jest częścią międzynarodowego koncernu Kompass International z siedzibą we Francji, w Paryżu. Kompass International należy do tej samej grupy finansowej co firma Coface. Właścicielem grupy jest Bank Natixis.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »