Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 229 poz. 7234

Uchwała nr XIX/194/2011 Rady Miejskiej Góry Kalwarii

z dnia 29 listopada 2011r.

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie miasta i gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)[1]) w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473 z późn. zm.)[2]) Rada Miejska w Górze Kalwarii uchwala co następuje:

§ 1. Dla terenu gminy Góra Kalwaria ustala się 75 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4.5 % alkoholu / z wyjątkiem piwa / przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz 25 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4.5 % alkoholu / z wyjątkiem piwa / przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

§ 2. Zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych określa załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała Nr 56/VI/2003 z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie miasta i gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Zbigniew Bugno


Załącznik do Uchwały Nr XIX/194/2011
Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 29 listopada 2011 r.

Zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

1. Nie wydaje się zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych na terenie:

1) szkół oraz innych placówek oświatowo – wychowawczych

2) zakładów pracy oraz miejscach zbiorowego żywienia

3) dworców autobusowych

4) miejsc kultu religijnego

5) w miejscach i w czasie masowych zgromadzeń

2. W uzasadnionych przypadkach Burmistrz Miasta i Gminy może wydać jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

3. Punkt sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie może być usytuowany w odległości mniejszej niż 50 mb od obiektu chronionego.

4. Za obiekt chroniony uważa się : szkoły, przedszkola, placówki oświatowo - kulturalne, kościoły, kaplice, cmentarze.

5. Odległość należy mierzyć wzdłuż ciągów pieszych od drzwi wejściowych/wyjściowych obiektu chronionego do drzwi wejściowych/wyjściowych punktu sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych.

6. W uzasadnionych przypadkach Burmistrz Miasta i Gminy po zasięgnięciu opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych może odstąpić od zasady usytuowania punktu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, jeżeli prowadzenie sprzedaży zgodnie z opinią właściciela lub zarządcy obiektu chronionego nie powoduje zakłóceń w funkcjonowaniu obiektu chronionego oraz instytucji i organizacji w nim działających.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Zbigniew Bugno


[1]) Zmiany: Dz. U z 2002 r. Nr 23 poz. 220; Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz. 984; Nr 153 poz. 1271; Nr 214 poz. 1806,z 2003 r. Nr 80 poz. 717; Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055; Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz.1441; Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, z 2007 r. Nr 48 poz. 327; Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz.1111; Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, z 2009 r. Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142; Nr 28 poz. 146; Nr 40 poz. 230, z 2010 r. Nr 106 poz. 675; Nr 21 poz. 113, z 2011 r. Nr 117 poz. 679; Nr 134 poz. 777.

[2]) Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 115 poz. 793; Nr 176 poz. 1238; z 2009 r. Nr 18 poz. 97; z 2008 r. Nr 227 poz. 1505; z 2009 r. Nr 144 poz. 1175; z 2010 r. Nr 47 poz. 278; Nr 127 poz. 857; z 2011 r. Nr 120 poz. 690; Nr 106 poz. 622; Nr 112 poz. 654

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe