| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/123/2012 Rady Gminy Siedlce

z dnia 29 lutego 2012r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Stok Lacki, Stok Lacki-Folwark, Pustki, Grubale, Osiny, Biel, Pruszyn-Pieńki

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 5   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (j.t. Dz.U.z 2001r. Nr 142 poz.1591 z   późniejszymi zmianami.), w   związku z   art. 20 ust. 1   ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.z 2003r. Nr 80 poz.717, z   późniejszymi zmianami), zgodnie z   uchwałą Nr   XLVII/337/2010   Rady Gminy Siedlce z   dnia 4   listopada 2010 r. w   sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości   Stok Lacki, Stok Lacki-Folwark, Pustki, Grubale, Osiny, Biel, Pruszyn-Pieńki   i uchwałą Nr   XIV/100/2011   Rady Gminy Siedlce z   dnia 29 grudnia 2011r. w   sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/337/2010 Rady Gminy Siedlce z   dnia 4   listopada 2010r. w   sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości:   Stok Lacki, Stok Lacki-Folwark, Pustki, Grubale, Osiny, Biel, Pruszyn-Pieńki   oraz po stwierdzeniu zgodności ze studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siedlce uchwalonego uchwałą Nr XXXVIII/262/2009 Rady Gminy Siedlce z   dnia 29 grudnia 2009 r.   Rada Gminy Siedlce   postanawia, co następuje:  

§   1.  

W uchwale Nr XXXVI/337/2005 Rady Gminy Siedlce z   dnia 29 grudnia 2005 roku w   sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości   Stok Lacki, Stok Lacki-Folwark, Pustki, Grubale, Osiny, Biel, Pruszyn-Pieńki   wprowadza się następujące zmiany:  

1)   § 49 pkt. 2   otrzymuje brzmienie: „szerokość terenu w   liniach rozgraniczających – zmienna od 25,0 do 26,0 m z   lokalnymi zwężeniami na terenach istniejącej zabudowy, zgodnie z   rysunkiem planu”.  

2)   § 49 pkt. 3   otrzymuje brzmienie: „drogi mogą być wyposażone w   chodniki i   ścieżki rowerowe lub ciągi pieszo-rowerowe, albo pobocza utwardzone;”  

3)   § 49 pkt. 4   otrzymuje brzmienie: „dopuszcza się stosowanie zjazdów do istniejącej zabudowy z   dróg istniejących klasy KG oraz do nowej zabudowy w   przypadku braku możliwości zjazdu z   dróg, o   których mowa w   pkt. 5) na warunkach uzgodnionych z   zarządcą drogi;”  

4)   § 49 pkt. 5   otrzymuje brzmienie: „zjazdy do nowej zabudowy położonej wzdłuż dróg klasy głównej należy realizować z   dróg gminnych klasy lokalnej lub dojazdowej albo z   dróg wewnętrznych, zlokalizowanych poza terenem oznaczonym symbolem przeznaczenia KG, z   zastrzeżeniem pkt. 4);”  

5)   § 50 pkt. 2   otrzymuje brzmienie: „szerokość terenu w   liniach rozgraniczających - zmienna od 20 m do 25 m z   lokalnymi zwężeniami na terenach istniejącej zabudowy, zgodnie z   rysunkiem planu”.  

6)   § 50 pkt. 3   otrzymuje brzmienie: „drogi mogą być wyposażone w   chodniki i   ścieżki rowerowe lub ciągi pieszo-rowerowe, albo pobocza utwardzone;”  

7)   § 50 pkt. 5   otrzymuje brzmienie: „dla nowej zabudowy zjazdy dopuszcza się, w   miejscach i   na warunkach uzgodnionych z   zarządcą drogi;”  

8)   § 51 pkt. 2   otrzymuje brzmienie: „szerokość terenu w   liniach rozgraniczających - zmienna od 12,0 do 20,0 m (na terenach zabudowy) i   zmienna od 15,0 do 20,0 m (poza terenami zabudowy)z lokalnymi zwężeniami oraz poszerzeniami w   rejonie skrzyżowań dróg do 100 m, zgodnie z   rysunkiem planu”.  

9)   § 51 pkt. 3   otrzymuje brzmienie: „drogi mogą być wyposażone w   chodniki;”  

10)   § 52 pkt. 2   otrzymuje brzmienie: „szerokość terenu w   liniach rozgraniczających – od 10 do 12,0 m (na terenach zabudowy) i   od 15,0 do 16,0 m (poza terenami zabudowy) z   lokalnymi zwężeniami oraz poszerzeniami w   rejonie skrzyżowań dróg do 30 m, zgodnie z   rysunkiem planu”.  

11)   § 52 pkt. 3   otrzymuje brzmienie: „drogi mogą być wyposażone w   chodniki, na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dopuszcza się drogi bez wyodrębnionych jezdni i   chodników.”  

§   2.  

Pozostałe ustalenia planu, w   tym część graficzna pozostają bez zmian.  

§   3.  

Załącznikami do niniejszej uchwały są:  

1)   rozstrzygnięcie o   sposobie realizacji zapisanych w   planie inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej; które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowiący załącznik nr 1;  

2)   sposób rozpatrzenia uwag do planu, stanowiący załącznik nr 2.  

§   4.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce.  

§   5.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


dr inż.   Grzegorz   Koc

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XVI/123/2012    
Rady Gminy Siedlce    
z dnia 29 lutego 2012 r.  
 

ROZSTRZYGNIĘCIE O   SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W   PLANIE INWESTYCJI Z   ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA  

Na podstawie art. 20 ust. 1   ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zm.), art. 7   ust. 1   pkt 1, 2   i 3   ustawy z   dnia 8   marca 1999 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz na podstawie ustawy z   dnia 22 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) Rada Gminy Siedlce rozstrzyga, co następuje:  

I. Zadania własne gminy  

Do zadań własnych gminy z   zakresu infrastruktury technicznej, realizowanych na terenie objętym planem miejscowym, finansowanych z   udziałem środków z   budżetu gminy zalicza się:  

budowę wodociągów i   urządzeń wodociągowych,  

budowę kanalizacji sanitarnej z   urządzeniami,  

budowę dróg gminnych.  

Przepisom o   finansach publicznych podlegają inwestycje, które realizowane są z   udziałem środków publicznych zdefiniowanych w   §5 ustawy o   finansach publicznych oraz środków pochodzących z   funduszy strukturalnych UE.  

Pozostałe zadania własne gminy z   zakresu infrastruktury technicznej, określone w   art. 7   ust. 1   ustawy o   samorządzie gminnym, jak:  

zaopatrzenie w   energię elektryczną,  

zaopatrzenie w   energię cieplną,  

zaopatrzenie w   gaz,  

podlegają dodatkowo regulacjom ustawy Prawo energetyczne. Zaopatrzenie w   te media realizują przedsiębiorstwa energetyczne. Inwestycje z   zakresu zaopatrzenia w   energię elektryczną, cieplną i   paliwa gazowe nie są finansowane z   udziałem środków z   budżetu gminy.  

II. Budowa dróg  

Budowa i   rozbudowa dróg gminnych oznaczonych w   planie symbolami przeznaczenia terenu KL i   KD realizowana będzie przez Gminę Siedlce.  

Dla dróg publicznych o   znaczeniu ponadlokalnym oznaczonych w   planie symbolami przeznaczenia terenu   KG, KZ   zasady realizacji i   finansowania przebudowy drogi, określą stosowne umowy pomiędzy Gminą Siedlce a   właściwym zarządcą drogi.  

III. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w   pkt I   i II  

realizacja inwestycji będzie przebiegać zgodnie z   obowiązującymi przepisami, w   tym m.in. ustawą Prawo budowlane, ustawą o   zamówieniach publicznych, o   samorządzie gminnych, gospodarce komunalnej i   o ochronie środowiska,  

inwestycje w   zakresie przesyłania i   dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej i   ciepła realizowane będą w   sposób określony zgodnie z   obowiązującymi przepisami,  

realizacja i   finansowanie pozostałych inwestycji w   zakresie infrastruktury technicznej, nie wyszczególnionych w   pkt I   i II będzie przedmiotem umowy zainteresowanych stron.  

IV. Finansowanie inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej  

Finansowanie inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej i   dróg, które należą do zadań własnych gminy, ujętych w   niniejszym planie podlega przepisom ustawy z   dnia 22 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.), przy czym:  

wydatki majątkowe gminy określa uchwała Rady Gminy w   sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej,  

wydatki inwestycyjne finansowane z   budżetu gminy ustala się w   uchwale budżetowej.  

Zadania w   zakresie budowy dróg ponadlokalnych finansowane będą na podstawie porozumień z   innymi podmiotami.  

Zadania w   zakresie budowy sieci wodociągowej i   kanalizacji będą finansowane na podstawie art. 15 ust. 1   ustawy z   dnia 7   czerwca 2001 r. o   zbiorowym zaopatrzeniu w   wodę i   zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j.Dz.U. z   2006r. Nr 123, poz. 858 ze zm.), ze środków budżetu gminy lub poprzez partnerstwo publicznoprawne.  

Zadania w   zakresie budowy sieci energetycznych i   gazowych będą finansowane na podstawie art. 7   ustawy Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z   2006r. Nr 89, poz. 625 ze zm.).  

Prognozowane źródła finansowania przez gminę:  

dochody własne,  

dotacje,  

kredyty i   pożyczki preferencyjne,  

fundusze Unii Europejskiej,  

udział podmiotów gospodarczych.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


dr inż.   Grzegorz   Koc

 


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XVI/123/2012    
Rady Gminy Siedlce    
z dnia 29 lutego 2012 r.  
 

SPOSÓB ROZPATRZENIA UWAG DO PLANU  

W okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu w   dniach od 26 września do 17 października 2011r. oraz minimum 14 dni po nim następujących tj. do dnia 31 października 2011r. nie złożono uwag do projektu przedmiotowego planu miejscowego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


dr inż.   Grzegorz   Koc

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marta Maria Bandzmer

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »