Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 4321

Uchwała nr XVI/162/2012 RADY GMINY MROZY

z dnia 8 maja 2012r.

w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mrozach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 40 ust. 2   pkt 2   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), w   związku z   art. 14 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.), Rada Gminy w   Mrozach uchwala, co następuje:  

§   1.   Uchwalić Statut Zakładu Gospodarki Komunalnej w   brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w   Mrozach.  

§   3.   Traci moc Statut nadany uchwałą Nr XXXIX/279/10 z   dnia 28 października 2010r.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


mgr   Marek   Rudka

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XVI/162/2012    
RADY GMINY MROZY    
z dnia 8   maja 2012 r.  
 

Statut Zakładu Gospodarki Komunalnej w   Mrozach  

Statut Zakładu Gospodarki Komunalnej w   Mrozach zwanej dalej „Statutem” określa:  

I.   Postanowienia ogólne  

II.   Cele i   zadania Zakładu  

III.   Zarządzanie i   organizację  

IV.   Gospodarkę finansową  

V.   Postanowienia przejściowe i   końcowe  

I Postanowienia ogólne  

§   1.   Zakład Gospodarki Komunalnej w   Mrozach zwany dalej „Zakładem” został utworzony na mocy uchwały Nr X/72/99 Rady Gminy w   Mrozach z   dnia 26 sierpnia 1999 r.  

§   2.   Zakład jest samodzielną, samorządową jednostką organizacyjną i   budżetową gminy, nie posiadającą osobowości prawnej, funkcjonującą w   formie samorządowego zakładu budżetowego.  

§   3.   1.   Siedzibą Zakładu jest miejscowość Mrozy.  

2.   Zakład prowadzi działalność na terenie gminy Mrozy.  

3.   Gmina jest organizatorem Zakładu.  

§   4.   Bezpośredni nadzór nad Zakładem sprawuje Wójt Gminy.  

II.   Cele i   zadania Zakładu  

§   5.   Zakład został powołany dla realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z   art. 14 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych.  

§   6.   Zakład realizuje zadania w   zakresie:  

1.   dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,  

2.   wodociągów i   zaopatrzenia w   wodę, kanalizacji, usuwania i   oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i   porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i   unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w   energię elektryczną i   cieplna oraz gaz,  

3.   lokalnego transportu drogowego,  

4.   targowisk i   hal targowych,  

5.   zieleni gminnej i   zadrzewień,  

6.   gospodarki mieszkaniowej i   gospodarowania lokalami użytkowymi,  

7.   kultury fizycznej i   sportu, w   tym utrzymania terenów rekreacyjnych i   urządzeń sportowych,  

8.   utrzymywania różnych gatunków egzotycznych i   krajowych zwierząt, w   tym w   szczególności prowadzenia hodowli zwierząt zagrożonych wyginięciem, w   celu ich ochrony poza miejscem naturalnego występowania,  

9.   cmentarzy.  

III.   Zarządzanie i   organizacja  

§   7.   1.   Na czele Zakładu stoi Dyrektor, który kieruje jego działalnością, reprezentuje Zakład na zewnątrz i   jest za niego odpowiedzialny.  

2.   Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora Zakładu jest Wójt Gminy.  

3.   Dyrektora zatrudnia i   zwalnia Wójt Gminy.  

§   8.   1.   Do zadań i   uprawnień Dyrektora Zakładu należy w   szczególności:  

1)   Organizowanie pracy Zakładu oraz sprawnej i   prawidłowej realizacji jego zadań,  

2)   Sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań poszczególnych pracowników,  

3)   Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w   stosunku do pracowników Zakładu,  

4)   Podejmowanie decyzji w   sprawach objętych pełnomocnictwem udzielonym Dyrektorowi przez Wójta Gminy,  

5)   Opracowywanie planów, analiz, sprawozdań z   zakresu działalności Zakładu dla organów gminy oraz administracji rządowej.  

2.   Dyrektor Zakładu odpowiada w   szczególności:  

1)   Materialnie za powierzone mu mienie,  

2)   Za prawidłowe sporządzanie planu przychodów i   kosztów oraz realizację tego planu  

3)   Za prawidłowe prowadzenie gospodarki finansowej,  

4)   Za prawidłowe wykonywanie zadań Zakładu.  

§   9.   1.   Pracowników zatrudnia, awansuje i   zwalnia Dyrektor Zakładu.  

2.   Do pracowników Zakładu stosuje się przepisy o   pracownikach samorządowych, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej.  

§   10.   Dyrektor Zakładu opracowuje, a   Wójt zatwierdza Regulamin Organizacyjny Zakładu, który zawiera strukturę organizacyjną, wykaz stanowisk, ich podporządkowanie oraz przypisane zadania.  

IV.   Gospodarka finansowa Zakładu  

§   11.   1.   Zakład prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w   ustawie o   finansach publicznych, dla samorządowych zakładów budżetowych.  

2.   Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Dyrektora.  

3.   Roczny plan finansowy obejmuje przychody, w   tym dotacje z   budżetu jednostek samorządu terytorialnego, koszty i   inne obciążenia, stan środków obrotowych, stan należności i   zobowiązań na początek i   na koniec roku oraz rozliczenie z   budżetu jednostek samorządu terytorialnego.  

4.   Rozliczenia Zakładu z   budżetem Gminy będą realizowane w   ramach działu „900-Gospodarka komunalna”.  

§   12.   1.   Zasadniczym źródłem finansowania działalności zakładu są dochody z   działalności podstawowej świadczonej przez Zakład, a   w szczególności:  

-   opłata za dostarczoną wodę,  

-   opłata za odebrane ścieki.  

2.   Samorządowy zakład budżetowy może otrzymać z   budżetu jednostki samorządu terytorialnego:  

-   dotacje przedmiotowe,  

-   dotacje celowe zgodnie z   zasadami określonymi w   zakresie finansów publicznych,  

-   dotacje podmiotowe zgodnie z   odrębnymi ustawami.  

§   13.   Zakład prowadzi rachunkowość zgodnie z   wymogami określonymi w   ustawie o   rachunkowości, ustawie o   finansach publicznych i   wydanych doń przepisach wykonawczych oraz sporządza według zasad tam podanych sprawozdania finansowe i   budżetowe.  

§   14.   Zakład posiada odrębny rachunek bankowy.  

V.   Postanowienia przejściowe i   końcowe  

§   15.   W sprawach związanych z   funkcjonowanie Zakładu, a   nie uregulowanych niniejszym Statutem stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy prawa związane z   przedmiotem działalności Zakładu.  

§   16.   Dokonywanie wszelkich zmian w   Statucie odbywa się w   trybie jego uchwalenia.  


Uzasadnienie

Zmiana Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej jest konieczna ze względu na zmiany w   ustawie z   2009 r. o   finansach publicznych, która to ustawa uchyliła poprzednią ustawę o   finansach publicznych i   wprowadziła zmiany w   zasadach funkcjonowania jednostek jako zakładów budżetowych.  

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-05-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe