Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 1433

Uchwała nr XXIV/128/2012 Rady Gminy Borowie

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( tekst. jedn. z   2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z   póź. zm.) oraz art. 6k ust. 1   i 3   w związku z   art 6j ust. 1   pkt 1, ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. z   2012 r. poz. 391), Rada Gminy Borowie uchwala, co następuje:  

§ 1.  

W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowiącej iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w   §2.  

§ 2.  

1.   Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w   wysokości 6   złotych miesięcznie.  

2.   Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady zbierane są w   sposób selektywny w   wysokości 4   złotych miesięcznie.  

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 4.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   lipca 2013 roku.  

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy  


Alicja   Szaniawska

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe