| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 141/XXV/2013 Rady Gminy Nowe Miasto

z dnia 31 stycznia 2013r.

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Nowe Miasto

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 27 ust. 2 i art.28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1.Niniejsza uchwała określa warunki i tryb finansowania zadania własnego Gminy Nowe Miasto w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Nowe Miasto.

2.Przez cel publiczny w zakresie sportu rozumie się:

1)poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych;

2)osiągnięcie wysokich wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych;

3)poprawę kondycji fizycznej mieszkańców Gminy przez uczestnictwo w aktywnym stylu życia;

4)promocję sportu i aktywnego trybu życia;

5)umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców Gminy Nowe Miasto.

3.Finansowanie zadania, o którym mowa w ust. 1 będzie realizowane w formie dotacji celowej dla klubów sportowych na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

4.Środki finansowe na wspieranie rozwoju sportu zabezpiecza się corocznie w uchwale budżetowej Gminy Nowe Miasto.

§ 2. 1.Dotacje celowe mogą uzyskać kluby sportowe działające na terenie Gminy Nowe Miasto niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, realizujące cel publiczny z zakresu sportu, o którym mowa w § 1 ust. 2.

2.Z dotacji celowej mogą być dofinansowane wydatki w szczególności na:

1)realizację programów szkolenia sportowego,

2)zakup sprzętu sportowego,

3)pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,

4)pokrycie koszów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,

5)sfinansowania stypendiów sportowych i wynagradzania kadry szkoleniowej.

3.Dotację celową na prowadzenie statutowej działalności sportowej może otrzymać klub, jeżeli:

1)realizuje cel publiczny wskazany w § 1 ust. 2;

2)angażuje się we współpracę z gminnymi jednostkami organizacyjnymi oraz z Urzędem Gminy przy realizacji zadań publicznych z zakresu sportu na rzecz mieszkańców Gminy Nowe Miasto;

3)zapewni udział środków własnych na realizację zadania.

4.Kwota dofinansowania ze strony Gminy Nowe Miasto nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów poniesionych przy realizacji danego zadania.

§ 3. 1.Dotacja celowa służąca realizacji celu publicznego, o którym mowa w § 1 ust. 2, może być przyznana przez Wójta Gminy Nowe Miasto, na wniosek klubu sportowego. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2.Termin składania wniosków o dotacje oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotację ogłasza Wójt Gminy Nowe Miasto.

3.Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 2, zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Nowym Mieście z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem w stosunku do terminu składania wniosków o dotację.

4.Za datę przedłożenia wniosku o dotację uznaje się dzień jego wpływu na dziennik podawczy Urzędu Gminy w Nowym Mieście.

5.W przypadku stwierdzenia uchybień formalno – prawnych lub innych wad wniosku, Wójt Gminy wyznacza termin i wzywa klub sportowy do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku. Wniosek, którego wad nie usunięto lub który nie został uzupełniony, pozostawia się bez rozpatrzenia.

§ 4. 1.Klub sportowy otrzymuje dotację po podpisaniu umowy zawartej zgodnie z dyspozycją art. 221 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

2.Klub sportowy, któremu została udzielona dotacja celowa jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo – księgowej środków finansowych otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków.

3.Wykaz klubów sportowych, którym przyznano dotację zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Nowym Mieście.

§ 5. 1.Klub sportowy, który otrzymał dotację, jest zobowiązany do sporządzenia sprawozdania z wykorzystania dotacji w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1.Wójt Gminy Nowe Miasto poprzez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy w Nowym Mieście może kontrolować prawidłowość wykorzystania środków z dotacji oraz prowadzenie przez klub sportowy dokumentacji księgowo – rachunkowej w zakresie wykorzystania tych środków.

2.Podstawą do przeprowadzenia kontroli przez pracowników Urzędu Gminy w Nowym Mieście jest imienne upoważnienie od Wójta Gminy Nowe Miasto, określające zakres przedmiotowy kontroli, o którym mowa w ust. 1, oraz termin przeprowadzenia kontroli.

3.W zakresie zwrotu dotacji mają zastosowanie uregulowania zawarte w art. 251 i art. 252 ustawy o finansach publicznych.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Miasto.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Caliński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 141/XXV/2013
Rady Gminy Nowe Miasto
z dnia 31 stycznia 2013 r.
Zalacznik1.doc

zał.nr 1a do 141

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 141/XXV/2013
Rady Gminy Nowe Miasto
z dnia 31 stycznia 2013 r.
Zalacznik2.docx

zał. nr 1 b do 141

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 141/XXV/2013
Rady Gminy Nowe Miasto
z dnia 31 stycznia 2013 r.
Zalacznik3.docx

zał. nr 2 do 141

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Hoffmann

dyrektor sieci zewnętrznej Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »