Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 5306

Uchwała nr 182/XXVII/2013 Rady Gminy Płoniawy-Bramura

z dnia 13 lutego 2013r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Płoniawy-Bramura

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zmianami ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Płoniawy-Bramura, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Płoniawy-Bramura, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płoniawy-Bramura.

§ 3. Traci moc uchwała nr 162/XXV/2012 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Płoniawy-Bramura (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 1155 z 2013 r.).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Zbigniew Tomaszewski


Załącznik nr  do Uchwały dnia 13 lutego 2013 r.
Zalacznik.pdf

Regulaminu utrzymania czystości 2013


Uzasadnienie

Do zakresu działania i zadań gminy należy m.in. utrzymanie czystości i porządku (art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.). Uszczegółowienie tychże czynności znajduje swoje miejsce w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391). Ustawa ta precyzuje m.in. zadania gmin a także obowiązki właścicieli nieruchomości, dotyczące utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Realizacji zadań gminy oraz obowiązków właścicieli nieruchomości w tym zakresie służy akt prawa miejscowego – regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Dokument ten określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące: - wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących: prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych, uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi; - rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach, liczby korzystających z tych pojemników; - częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego; - innych obowiązków wynikających z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza; - obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku; - wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach; - wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania. Załączony Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Płoniawy-Bramura, w brzmieniu zawartym w projekcie uchwały zawiera wszystkie elementy wskazane powyżej. Jest skrócony i bardziej czytelny dla mieszkańców . Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy jest aktem prawa miejscowego, jego opracowanie oraz przyjęcie jest obligatoryjne. Projekt Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Płoniawy-Bramura został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Makowie Mazowieckim. Wobec powyższego podjęcie uchwały przez Radę Gminy Płoniawy-Bramura jest konieczne i w pełni uzasadnione.

Przewodniczący Rady Gminy


Zbigniew Tomaszewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-05-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe