| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/151/2013 Rady Gminy Słubice

z dnia 8 kwietnia 2013r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. 1)   ) oraz art. 6k ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tj. Dz. U. z   2012 r., poz. 391 ze zm. 2)   ) w   związku z   art. 10 ust. 1   ustawy z   dnia 1   lipca 2011 r. o   zmianie ustawy o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z   2011 r. Nr 152, poz. 897 ze zm. 3)   )   Rada Gminy Słubice uchwala, co następuje:  

§   1.   Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w   taki sposób, że w   przypadku nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy, miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki takiej opłaty ustalonej w   § 2.  

§   2.   Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w   wysokości 18 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.  

§   3.   Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o   której mowa w   § 1   jeżeli odpady odbierane są w   sposób selektywny w   wysokości 8   zł miesięcznie.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słubice.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z   mocą obowiązującą od 1   lipca 2013 roku, a   także przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Słubice i   zamieszczeniu na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.  

§   6.   Traci moc Uchwała Nr XXV/135/2012 Rady Gminy Słubice z   dnia 19 grudnia 2012 r.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Sławomir   Januszewski


Uzasadnienie

Uchwała w   sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty jest aktem prawa miejscowego a   zatem winna zostać opublikowana w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Tym samym niezbędne stało się uchwalenie nowej uchwały w   sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.  

 

 

1)   Zmiany ustawy opublikowano w: Dz.U. z   2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z   2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z   2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz. 1759; z   2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z   2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z   2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z   2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z   2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z   2010 r. Nr 28, poz. 142 i   poz. 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675; z   2011 r. Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777; Nr 149, poz. 887 i   Nr 217, poz. 1281; z   2012 r., poz. 567 i   z 2013 r., poz. 153.  

2)   Zmiany ustawy opublikowano w: Dz.U. z   2011 r. Nr 152, poz. 897; z   2012 r., poz. 951; z   2013 r., poz. 21 i   poz. 228.  

3)   Zmianę ustawy opublikowano w: Dz.U. z   2011 r. Nr 171, poz. 1016 i   Nr 224, poz. 1337.  

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Rułkowska

Prawnik, w drodze do uzyskania tytułu doradcy podatkowego, redaktor naczelny internetowego czasopisma dla kobiet - Prawo mamy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »