Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 6292

Uchwała nr XXXIII/176/2013 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim

z dnia 11 marca 2013r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sokołów Podlaski

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102,  poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 roku Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 roku Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 roku Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, z 2012 roku poz. 567) w związku z art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012 r. poz. 391i 951 oraz z 2013 r. poz. 21, 228)-po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokołowie Podlaskim,

uchwala się,  co następuje:
REGULAMIN
UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE GMINY SOKOŁÓW PODLASKI

Rozdział 1.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 1. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
a  odbierający odpady do odbierania następujących rodzajów odpadów komunalnych z podziałem na:

1) niesegregowane odpady komunalne, z zastrzeżeniem pkt 2-14,

2) papier, tektura, opakowania wielomateriałowe,

3) szkło,

4) tworzywa sztuczne,

5) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady  opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone tylko wówczas gdy brak możliwości  kompostowania ich we własnym zakresie.

6) metale,

7) przeterminowane leki,

8) chemikalia, resztki farb, lakierów i opakowań po nich,

9) zużyte baterie i akumulatory,

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

11) odpady budowlane i rozbiórkowe, ( z prac remontowo- budowlanych nie wymagających  pozwoleń i zgłoszeń do administracji budowlano- architektonicznej,

12) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

13) zużyte opony,

14) popiół

2. Odpady, o których mowa w ust. 1, właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są zbierać i gromadzić w terminie niezwłocznym od chwili ich powstania.

3. Pozbywanie się odpadów określonych w ust. 1 następuje w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z innymi rodzajami odpadów zbieranych selektywnie. Odpady te należy odbierać z częstotliwością określoną w rozdziale III uchwały, w terminach wyznaczonych harmonogramem dostarczonym raz do roku właścicielom nieruchomości.

§ 2. Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości:  właściciel nieruchomości nie jest zobowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

§ 3. 1. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany zapewnić pracownikom przedsiębiorstwa wywozowego dostęp do pojemników w terminach wskazanych harmonogramem odbioru odpadów, w sposób umożliwiający opróżnienie pojemników bez narażenia na szkodę ludzi, budynków bądź pojazdów.

2. Obowiązki określone w ust. l dotyczą także dostępu do zbiorników służących do gromadzenia nieczystości ciekłych.

§ 4. 1. Dopuszcza się mycie samochodów na terenie własnej nieruchomości, pod warunkiem, że powstające ścieki pozbawione substancji ropopochodnych odprowadzane będą do kanalizacji gminnej lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie. Ścieki takie nie mogą być odprowadzone do zbiorników wodnych lub do ziemi. Zakazuje się mycia pojazdów na brzegu rzeki i innych cieków wodnych.

2. Dopuszcza się  naprawy  pojazdów samochodowych, pod warunkiem, że powstające odpady będą gromadzone w pojemnikach do tego przeznaczonych. Zabrania się prowadzenia napraw blacharsko-lakierniczych poza wyspecjalizowanymi zakładami.

Rozdział 2.
Zbiorniki oraz pojemniki do gromadzenia odpadów

§ 5. Odpady komunalne powstające na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych powinny być gromadzone w pojemnikach odpowiadających wymaganiom określonym w niniejszym Regulaminie, natomiast nieczystości ciekłe w zbiornikach bezodpływowych odpowiadających wymaganiom wynikającym z przepisów odrębnych lub odprowadzane bezpośrednio do kanalizacji.

§ 6. 1. Na terenie gminy prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów komunalnych.

2. Powstające na terenie nieruchomości odpady komunalne powinny być zbierane do oznakowanych pojemników
lub worków:

1) papier, tektura, opakowania wielomateriałowe – worki niebieskie,

2) szkło  – worki zielone;

3) metal – worki różowe;

4) tworzywa sztuczne – worki żółte;

5) odpady ulegąjace biodegradacji w tym opakowania ulegające biodegradacji oraz odpady zielone,  –   worki  brązowe ;

6) odpady komunalne niesegregowane - w pojemnikach lub workach w kolorze czarnym,

7) popiół- worki szare

§ 7. 1. Liczba i wielkość pojemników  do gromadzenia odpadów  zmieszanych (niesegregowanych) – powinna zagwarantować ciągłość gromadzenia odpadów powstających na terenie nieruchomości

2. Liczbę i wielkość niezbędnych pojemników określa się w oparciu o obowiązującą w Regulaminie częstotliwość wywozu i liczbę osób zamieszkujących na nieruchomości:

1) dla gospodarstw  domowych:

a) od 1 do 4 osób – pojemniki o minimalnej objętości  110– 120 l;

b) od 5 do 7 osób – pojemniki o minimalnej objętości 240 l,

c) od 8 do 11osób – pojemniki o minimalnej objętości 360 l;

2) w placówkach przedszkolnych i oświatowych wg normy: 3l na dziecko/ucznia/pracownika;

3) w lokalach handlowych i usługowych co najmniej 1 pojemnik 110-120 l na lokal,

4) w lokalach gastronomicznych co najmniej 1 pojemnik 110-120 l na 10 miejsc konsumpcyjnych, jednak nie mniej niż 1 pojemnik  110-120 l na lokal;

5) w zakładach rzemieślniczych i produkcyjnych co najmniej jeden pojemnik 240 l na 20 pracowników w odniesieniu do pomieszczeń socjalnych i biurowych;

3. Minimalna pojemność pojemników na drogach publicznych wynosi od 30 do 75 l.

§ 8. 1. Pojemniki  należy ustawiać:

1) zgodnie z odrębnymi przepisami Prawa Budowlanego, w granicach nieruchomości
w miejscu:

a) trwale oznaczonym,

b) łatwo dostępnym dla ich użytkowników i dla pracowników przedsiębiorstwa wywozowego,

2) w sposób nie powodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich;

2. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany utrzymywać miejsce ustawienia pojemników w czystości i porządku, a pojemniki utrzymać w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Rozdział 3.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 9. 1. Pozbywanie się niesegregowanych odpadów komunalnych oraz odpadów ulegających biodegradacji w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji oraz odpadów zielonych, następuje według harmonogramu ustalonego z przedsiębiorstwem wywozowym, z częstotliwością1 raz na miesiąc.

2. Odpady segregowane ( papier, tektura, opakowania wielomateriałowe, szkło, tworzywa sztuczne, metal, popiół ) będą odbierane z częstotliwościąco 3 miesiącewedług harmonogramu przedsiębiorstwa wywozowego.

3. Odpady określone w § 1, ust. 1, pkt 7-10 oraz  pkt 12-13 Regulaminu, można dostarczać do specjalistycznych pojemników rozmieszczonych  odpowiednio : przeterminowane leki w aptekach,  zużyte baterie w szkołach, świetlicach, w budynku Urzędu Gminy i gromadzone w wydzielonych  oznakowanych pojemnikach z ograniczonym dostępem dzieci, młodzieży i osób niepożądanych, oraz w GP SZOK, chemikalia, resztki farb, lakierów i opakowań po nich  do  specjalistycznych sklepów, hurtowni  zajmujących się zbiórką oraz do GP SZOK. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, akumulatory do specjalistycznych sklepów i hurtowni prowadzących zbiórkę lub do GP SZOK, Zużyte opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe do  GP SZOK.

4. Odpady komunalne o których mowa w §1 pkt 2-13, z wyjątkiem odpadów budowlanych będzie można dostarczać do GP SZOK, od poniedziałku do piątku w godz. od 8 do 15.

5. Niezależnie od zbiórki do specjalistycznych pojemników odpadów określonych w ust.3 organizowane są przez gminę, w miarę potrzeb, mobilne punkty odbioru odpadów nie rzadziejniż 1 raz w roku.

6. Odpady budowlane i rozbiórkowe z prac remontowo budowlanych nie wymagających pozwoleń i zgłoszeń do administracji budowlano- architektonicznej zbierane są przez właścicieli nieruchomości do pojemników kontenerowych dostarczanych na zgłoszenie, przez przedsiębiorcę odbierającego odpady z częstotliwością odbioruco 3miesiące.

7. Nieczystości ciekłe powinny być usuwane z nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego z częstotliwością zapobiegającą przepełnieniu zbiornika bezodpływowego i wypływowi tych nieczystości do ziemi i wód gruntowych.

8. Właściciele nieruchomości służących do użytku publicznego mają obowiązek ustawienia na tych terenach lub obiektach koszy na śmieci i ich opróżniania z częstotliwością zapobiegającą przepełnieniu, ale nie rzadziej niż raz w tygodniu.

Rozdział 4.
Zasady przynależności regionalnej i obowiązki wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza

§ 10. 1. Gmina Sokołów Podlaski należy do Ostrołęcko-Siedleckiego Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi, na terenie którego znajdują się dwie instalacje o statusie RIPOK i są to:

1) Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania (MBP) w Ostrołęce, gm. Rzekuń, m. Ławy- składająca się z sortowni odpadów selektywnie zebranych oraz kompostowni.

2) Instalacja do mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów zmieszanych       MBP Wola Suchożebrska, ul. Sokołowska 2 i składowisko odpadów komunalnych (Uchwała Nr 35/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania WPGO dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 )

2. Składowiska regionalne nie mogą  przyjmować zmieszanych odpadów komunalnych ( 20 03 01).

3. Pozostałe instalacje mają status zastępczej obsługi regionu ostrołęcko- siedleckiego, do czasu uzyskania zezwolenia, rozbudowy lub wybudowania i spełnienia kryterium RIPOK. Niektóre składowiska przeznaczone zostały do zamknięcia po napełnieniu lub wygaśnięciu zezwolenia na jego prowadzenie. Okres przejściowy trwa nie dłużej niż do 31.12.2014r.

§ 11. 1. Gmina Sokołów Podlaski, zgodnie z zasadą bliskości do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych i odpadów posortowniczych przeznaczonych do składowania wskazane ma następujące instalacje:

1) Instalacja do mechaniczno- biologicznego przetwarzania ( MBP) ZUO w Siedlcach Sp. z o.o., w m.Wola Suchożebrska, ul. Sokołowska 2, składająca się z sortowni odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych o mocy przerobowej 40 480 Mg/rok oraz kompostowni o mocy przerobowej 17 600 Mg/rok. - RIPOK

2) Kompostownia odpadów zielonych ZUO w Siedlcach Sp. z o.o. w m. Wola Suchożebrska  ( zastępcza po uzyskaniu zezwolenia- RIPOK).

3) Składowisko odpadów w m. Wola Suchożebrska, Gm. Suchożebry

§ 12. Instalacje do zastępczej obsługi, na wypadek awarii instalacji wskazanej w § 11

1) Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów ( MBP ) ZGKiM Ostrów Mazowiecka w miejscowości Stare Lubiejewo, składającego się z sortowni odpadów zmieszanych i selektywnie zebranych oraz kompostera typ 16 ( zastępcza, po rozbudowie – RIPOK ).

2) Kompostownia odpadów zielonych ,,Eko-Team” Sp. z o.o. w Węgrowie w m. Wierzbno, powiązana z instalacją  do zagospodarowania osadów ściekowych  ( zastępcza, po uzyskaniu zezwolenia – RIPOK ).

3) Składowisko odpadów PGK Sp. z o.o. w Węgrowie ul. Gdańska 69 w m. Wożbin ( zastępcza do czasu wybudowania RIPOK ).

§ 13. 1. Transport odpadów komunalnych powinien być prowadzony w taki sposób aby zapobiec zmieszaniu odpadów selektywnie zebranych z niesegregowanymi.

2. Odpady zebrane selektywnie lub wyodrębnione z odpadów zmieszanych mogą być kierowane zgodnie z zasadą bliskości do sortowni i innych instalacji przetwarzających odpady, w tym opakowaniowe, do instalacji zajmujących się produkcją paliw alternatywnych, zagospodarowaniem gruzu budowlanego, zagospodarowaniem odpadów wielkogabarytowych czy zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

3. Na terenie Gminy Sokołów Podlaski, odpady zielone powinny być maksymalnie zagospodarowane we własnym zakresie, np: kompostownikach lub biogazowniach rolniczych oraz kompostowniach przydomowych.

4. Obowiązuje zakaz migracji zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych poza region i spoza regionu.

Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

§ 14. Osoby będące właścicielami lub opiekunami psów i innych zwierząt domowych są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w tym w szczególności nie pozostawiania psów bez dozoru, jeżeli nie są należycie uwiązane lub nie znajdują się w pomieszczeniu zamkniętym bądź na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się z niego.

§ 15. Na tereny użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy. Zwolnienie psa ze smyczy (za wyjątkiem ras psów uznanych za agresywne) jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych i pod warunkiem, że pies ma kaganiec, a właściciel (opiekun) ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem tj: niedopuszczania

1) do uszkodzenia lub niszczenia przez zwierzęta roślinności na terenach przeznaczonych do użytku publicznego,

2) drażnienia psów lub doprowadzania ich do stanu, w których mogą stać się niebezpieczne dla ludzi i innych zwierząt.

§ 16. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do niezwłocznego usuwania spowodowanych przez nie zanieczyszczeń z pomieszczeń i terenów użytku publicznego, w tym z klatek schodowych, parkingów, podwórek, chodników, ulic, placów, skwerów, zieleńców,  itp.

§ 17. 1. Pomieszczenia (kojce, budy itp.) dla psów powinny być lokalizowane w sposób i miejscu nie mającym niekorzystnego wpływu na najbliższe otoczenie.

2. Pomieszczenia dla psów nie mogą być lokalizowane bezpośrednio przy granicy nieruchomości gruntowej i w odległości mniejszej niż 8 m od budynku mieszkalnego znajdującego się na sąsiedniej nieruchomości.

Rozdział 6.
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 18. 1. Na obszarze Gminy Sokołów Podlaski na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej mogą być chowane zwierzęta gospodarskie z zastrzeżeniem ust 2, pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszym Regulaminie oraz pod warunkiem, że działalność ta nie będzie powodowała uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości.

2. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich, w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej.

§ 19. Prowadzący  hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany zapewnić gromadzenie i usuwanie powstających odpadów i nieczystości w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 7.
Deratyzacja i terminy jej przeprowadzania

§ 20. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary nieruchomości mieszkalnych, użytkowych, zakładów handlowych, usługowych,  produkcyjnych, sklepów, magazynów na terenie gminy Sokołów Podlaski.  Deratyzację przeprowadza się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy lata., w terminie do 31 grudnia danego roku.

Rozdział 8.
Postanowienia końcowe

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sokołów Podlaski.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Paweł Sobolewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe