| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/363/13 Rady Miejskiej w Sochaczewie

z dnia 28 maja 2013r.

w sprawie nadania statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sochaczewie

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym         (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art.13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 poz. 406) Rada Miejska w Sochaczewie uchwala, co następuje:

§ 1. Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sochaczewie nadaje się statut w brzmieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sochaczew i Dyrektorowi Biblioteki.

§ 3. Traci moc uchwała nr LX/569/06 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 4 lipca 2006 roku w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sochaczewie.

§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie 1 września 2013r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Jolanta Gonta


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/363/13
Rady Miejskiej w Sochaczewie
z dnia 28 maja 2013 r.

STATUT

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SOCHACZEWIE

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Miejska Biblioteka Publiczna w Sochaczewie zwana dalej „Biblioteką” działa na podstawie:

1) Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tj. Dz. U. z 2012, poz. 642 z późn. zm.),

2) Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012, poz. 406),

3) Postanowień niniejszego statutu.

§ 2. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Miasto Sochaczew.

§ 3. Miejska Biblioteka Publiczna jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną podlegającą wpisowi do rejestru instytucji kultury Organizatora.

§ 4. 1. Siedzibą Biblioteki jest miasto Sochaczew.

2. Terenem działania jest obszar Gminy Miasta Sochaczew oraz Powiatu Sochaczewskiego.

3. W skład struktury organizacyjnej Miejskiego Biblioteki Publicznej wchodzi:

1) Główna siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sochaczewie      - ul. 1 Maja 21,

2) Wypożyczalnia dla dorosłych                                                                                    - ul. 1 Maja 21

3) Wypożyczalnia dla dzieci                                                                                    - ul. 1 Maja 21

4) Filia Nr 1                                                                                                                - ul. Zamkowa 4a

5) Filia Nr 2                                                                                                                - ul. Chopina 160

6) Filia Nr 3                                                                                                                - ul. 15 Sierpnia 83

7) Filia Nr 4                                                                                                                - ul. Chopina 160

Rozdział 2.
Cele i zadania

§ 5. Podstawowym celem Biblioteki jest zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców miasta i powiatu sochaczewskiego oraz uczestniczenie
w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

§ 6. 1. Do podstawowych zadań biblioteki należy:

1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych
z uwzględnieniem materiałów dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy,

2) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem potrzeb dzieci
i młodzieży, osób starszych oraz osób z dysfunkcjami,

3) popularyzacja książki i czytelnictwa,

4) prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej,

5) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami kultury, organizacjami i stowarzyszeniami społecznymi w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych
i kulturalnych mieszkańców powiatu,

6) współpraca z bibliotekami w kraju i za granicą w zakresie doskonalenia organizacyjnego i rozwijania działalności biblioteki,

7) prowadzenie działalności naukowo-badawczej, edukacyjnej, wydawniczej w dziedzinach związanych z działalnością statutową,

8) udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji zadań biblioteki powiatowej,

9) organizowanie narad, konferencji, seminariów, wykładów, odczytów, lekcji bibliotecznych, konkursów, szkoleń oraz innych działań związanych z rozwojem nauki
i kultury.

§ 7. Biblioteka może podejmować inne formy promocji zbiorów oraz działania w zakresie kultury wynikające z potrzeb środowiska.

Rozdział 3.
Zarządzanie i organizacja

§ 8. 1. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką w imieniu Organizatora sprawuje Burmistrz Miasta Sochaczew, a w części dotyczącej realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej - Zarząd Powiatu na podstawie porozumienia.

2. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego.

§ 9. 1. Biblioteką zarządza i reprezentuje na zewnątrz Dyrektor, którego powołuje
i odwołuje Burmistrz Miasta Sochaczew w trybie i na zasadach określonych w ustawie
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

2. W czasie nieobecności Dyrektora zastępuje go wyznaczony przez niego pracownik biblioteki.

§ 10. 1. Organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Burmistrza Miasta Sochaczew działającego w imieniu Organizatora oraz opinii działających w niej organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

2. Biblioteka prowadzi oddziały i filie, które realizują zadania określone w § 6 ust. 1 pkt od 1 do 7.

§ 11. Biblioteka sprawuje nadzór merytoryczny nad siecią gminnych bibliotek publicznych w powiecie sochaczewskim na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 12. Przy Bibliotece może działać rada biblioteczna lub inny organ o charakterze doradczym lub opiniodawczym.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa

§ 13. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

§ 14. Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami. Środki uzyskane z działalności gospodarczej przeznaczone są w całości wyłącznie na realizację działalności statutowej.

§ 15. 1. Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji ustalonej przez Organizatora na każdy rok w uchwale budżetowej.

2. Biblioteka sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 16. 1. Przychodami Biblioteki są w szczególności.

1) dotacje podmiotowe i celowe z budżetu Gminy Miasta Sochaczew, lub budżetu państwa,

2) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych,

3) środki ze sprzedaży składników majątku ruchomego,

4) środki z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

5) inne źródła.

2. Organizator przekazuje Bibliotece środki finansowe w formie dotacji:

1) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów;

2) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;

3) celowej na realizację wskazanych zadań i programów.

§ 17. 1. Biblioteka może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą,
w szczególności w zakresie:

1) działalności edukacyjnej, kulturalnej i promocyjnej,

2) doradztwa i konsultacji w zakresie działalności kulturalnej,

3) usługowej działalności wydawniczej i reklamowej,

4) usług poligraficznych i introligatorskich,

5) sprzedaży książek i czasopism,

6) dzierżawienia i najmu pomieszczeń oraz innych składników majątkowych.

2. Przychody z działalności gospodarczej przeznaczone są wyłącznie na realizację działalności statutowej Biblioteki.

§ 18. 1. Wartość majątku instytucji kultury odzwierciedla fundusz instytucji kultury, który odpowiada wartości mienia wydzielonego dla instytucji.

2. Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego strata netto będzie pokrywana
z funduszu instytucji, a zysk netto będzie zwiększał ten fundusz.

§ 19. 1. 1.Usługi Biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Biblioteka może pobierać opłaty:

1) za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne,

2) za wypożyczenia materiałów audiowizualnych,

3) w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne,

4) za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,

5) za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych.

3. Wysokość opłat nie może przekraczać kosztów wykonania usługi.

4. Zasady i warunki korzystania z biblioteki określa regulamin nadany przez Dyrektora Biblioteki.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 20. 1. Statut Bibliotece nadaje Rada Miejska w Sochaczewie.

2. Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Krasoń, Home Broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »