| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/136/2013 Rady Gminy Strachówka

z dnia 12 czerwca 2013r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sttrachówka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594) oraz art. 4 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012r. poz. 391, z późn. zm. ), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołominie, uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwala się "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strachówka„ zwany dalej Regulaminem. Regulamin stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XI/45/07 Rady Gminy Strachowka z dnia 6 grudnia 2007r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strachówka.

§ 3. Wykonanie uchwały  powierza się Wójtowi Gminy Strachówka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013r.                                                                                   

Przewodnicząca Rady Gminy


Barbara Rosa


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/136/2013
Rady Gminy Strachówka
z dnia 12 czerwca 2013 r.

REGULAMIN

                                          UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU

                                          NA TERENIE GMINY STRACHÓWKA

Rozdział 1.

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 1. Wprowadza się wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujące:

1. Prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w związku z czym ustala się:

Obowiązek zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie, polegający na:

a) prowadzeniu selektywnego zbierania i przekazywaniu przedsiębiorcy odpadów komunalnych, w sposób opisany w niniejszym regulaminie w §2,

b) zbieraniu odpadów nie podlegających selektywnemu zbieraniu do pojemników o wielkości i liczbie uzależnionej od liczby mieszkańców nieruchomości w sposób opisany w niniejszym Regulaminie,

c) zbieraniu i uprzątaniu odpadów pozostawionych na skwerach, trawnikach, rondach i innych przestrzeniach publicznych,

d) przekazywaniu odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych, przedsiębiorcy w terminach wyznaczonych harmonogramem,

e) przekazywaniu odpadów zebranych selektywnie do punktu selektywnego zbierania odpadów, w sytuacji gdy ich przekazanie w terminie wyznaczonym harmonogramem jest niemożliwe.

2. Uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego w sposób nie utrudniający ruchu pojazdów i pieszych.

3. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami dozwolone jest wyłącznie w następujących miejscach:

a) na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego, tylko pod warunkiem że wykonywane jest to na utwardzonej ich części przy pomocy środków ulegających biodegradacji, a powstające ścieki nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych, kanalizacji deszczowej lub do środowiska wodno-gruntowego;

b) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie oznaczonych.

4. Naprawy pojazdów samochodowych, związane z bieżącą eksploatacją, poza warsztatami naprawczymi dozwolone są na terenie nieruchomości właściciela w odniesieniu do drobnych napraw, w sytuacji gdy nie są one uciążliwe dla właścicieli sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami ustawy i nie będą powodowały zanieczyszczenia środowiska wodno-gruntowego.

§ 2. Ogólne zasady w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów

1. Na nieruchomościach, na których powstają odpady komunalne (bez względu na rodzaj zabudowy i sposób ich zagospodarowania) zakłada się prowadzenie selektywnego ich zbierania.

2. Selektywne zbieranie suchych frakcji odpadów komunalnych tj.: papier, tektura i tekstylia, metale, tworzywa sztuczne, szkło i odpady opakowaniowe ze szkła, opakowania wielomateriałowe, powinno być prowadzone w następujący sposób:

a) papier, tektura i tekstylia do workakoloru niebieskiego;

b) metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe do workakoloru żółtego,

c) szkło i szkło opakowaniowe do workakoloru zielonego.

d) zmieszane odpady komunalne do workakoloru czarnego.

3. Przeznaczone do selektywnego zebrania opakowania po żywności i inne, które uległy zabrudzeniu, należy umyć i jeśli rodzaj materiału na to pozwala, trwale zgnieść przed złożeniem do worka lub innego urządzenia.

Właściciele nieruchomości powinni korzystać z przydomowego kompostownika, pozostali właściciele nieruchomości nie korzystający z kompostownika przekazują odpady ulegające biodegradacji w workachkoloru brązowegodo gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów.

4. Odpady zebrane selektywnie odbierane są przez operatora sprzed nieruchomości; właściciel ma obowiązek w terminie określonym harmonogramem wystawić je przed wejściem na teren nieruchomości. Na obszarach, na których dojazd samochodu odbierającego odpady do nieruchomości nie jest możliwy, ich właściciele mają obowiązek odpady zebrane selektywnie, jak i zmieszane w wyznaczonych terminach, zwieźć do wyznaczonego miejsca położonego przy drodze, którą porusza się samochód operatora.

5. Obowiązek selektywnego zbierania na wszystkich nieruchomościach i we wszystkich rodzajach zabudowy dotyczy także następujących frakcji odpadów komunalnych: przeterminowane leki i chemikalia, w tym farby, rozpuszczalniki, odpadowe oleje itd., zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym wszelkiego rodzaju lampy żarowe, halogenowe, świetlówki, inny sprzęt będący na wyposażeniu gospodarstw domowych, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, zużyte opony, oraz powstające w rodzinnych gospodarstwach rolnych opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach.

6. Odpady wymienione w pkt. 5 należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów. Przeterminowane leki przekazywać do aptek, zużyte baterie do pojemników rozmieszczonych w szkołach i innych placówkach publicznych, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny przekazywać do sklepów lub pozostawiać w punkcie selektywnej zbiórki.

7. Odpady niebezpieczne z grupy wymienionych w pkt 5 należy gromadzić, a także przygotować do odbioru w taki sposób, aby uniemożliwić lub ograniczyć dostęp osób trzecich.

8. Odpady wymienione w pkt 5 oprócz odpadów wielkogabarytowych należy wkładać doworków bezbarwnych, przezroczystych, tak by była możliwa identyfikacja ich zawartości.

9. Odpady wielkogabarytowe oraz elektryczne i elektroniczne będą obierane bezpośrednio z posesji mieszkańca Gminy Strachówka, zgodnie z terminem określonym harmonogramem.

10. W sytuacji gdy odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe lub odpady zielone wytworzone na skutek zabiegów pielęgnacyjnych ogrodów, dla ich przekazania muszą zostać załadowane do większego pojemnika, właściciel nieruchomości zamieszkałych ma obowiązek odpowiednio wcześniej, po uprzednim powiadomieniu zarządzającego systemem gospodarki odpadami, zamówić taki pojemnik u operatora.

11. Operator ma obowiązek w ramach zryczałtowanej opłaty odebrać wyłącznie te odpady remontowo - budowlane, które powstały w wyniku samodzielnego prowadzenia drobnych robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót budowlanych do Starosty Powiatu Wołomińskiego.

12. Wszelkie frakcje odpadów komunalnych zebrane selektywnie, których przekazanie operatorowi w terminach określonych harmonogramem było niemożliwe, należy przekazać do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów. Do punktu odpady należy dowieźć własnym transportem: informacje dotyczące lokalizacji punktu oraz godzin jego funkcjonowania dostępne są na stronie internetowej gminy: www.strachowka.com.pl

§ 3. Ustala się następującą częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników oczyszczalni przydomowych:

1) Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do operatora, z którym podpisał umowę; częstość opróżniania z nieczystości ciekłych zbiorników bezodpływowych wynika z ich pojemności.

2) Częstość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji.

§ 4. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości i terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1) Z obszarów zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej:

a) odpady zmieszane

- raz na miesiąc

b) odpady zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, pozostałe zbierane selektywnie wymienione w §2 pkt 2a,b,c –raz na miesiąc

2) Z obszarów zabudowy wielorodzinnej i budynków zamieszkałych zbiorowo:

a) odpady zmieszane

- raz na miesiąc

b) odpady zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, pozostałe zbierane selektywnie wymienione w §2 pkt 2a,b,c –raz na miesiąc

3) Odpady wielkogabarytowe będą obierane bezpośrednio z posesji mieszkańca Gminy Strachówka –2 razy w roku

4) Odpady elektryczne i elektroniczne będą obierane bezpośrednio z posesji mieszkańca Gminy Strachówka –2 razy w roku

5) Opróżnianie koszy ulicznych umieszczonych na terenie Gminy Strachówka następuje co najmniejraz w tygodniu.

§ 5. Ustala się następujące zasady pozbywaniasię odpadów komunalnych i nieczystości ciekłychz terenu nieruchomości: odbiór oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych, a także oczyszczalni przydomowych może odbywać się w godzinach od 6:00 do 22:00 w dni robocze.

Rozdział 2.

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 6. Określa się rodzaje i minimalną wielkość pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:

1) Pojemniki muszą spełniać następujące wymagania:

a) Wyglądać estetycznie, być trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu, nazwą, numerem telefonu operatora;

b) Ustala się że ich objętość powinna wynosić:60 l, 110 l, 120 l, 1100 l, a także kontenery o pojemności 2-10 m³ dla odpadów remontowych i budowlanych.

2) Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do swych indywidualnych potrzeb, uwzględniając następujące normatywy dostosowane do indywidualnego cyklu odbioru:

a) minimum jeden pojemnik o pojemności 60l w wypadku prowadzenia działalności gospodarczej, niezależnie od rodzaju nieruchomości, w której to ma miejsce

b) dla budynków użyteczności publicznej oraz wszelkiego rodzaju biur, poza wymienionymi niżej – 10 l na każdego pracownika;

c) dla szkół wszelkiego typu i przedszkoli – 2 l na każdego ucznia, dziecko i pracownika;

d) dla lokali handlowych – 30 l na każde 10 m²  pow. całkowitej;

e) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych – pojemnik o pojemności 120l na każdych 10 pracowników.

§ 7. Określa sięrodzaje i pojemność worków przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadówprzez właścicieli nieruchomości:

1. Worki do bioodpadów oraz odpadów zmieszanych muszą spełniać następujące wymagania,

a) być wykonane z tworzywa o wytrzymałości nie mniejszej niż dla tworzywa LDPE o grubości minimum 0,06mm,

b) wyglądać estetycznie, być trwale i czytelnie oznakowane nazwą, numerem telefonu operatora oraz rodzajem odpadów, jakie mają być do niego zbierane,

2. Pojemność worków powinna wynosić od 60 l do 120 l,

3. Zarządzający systemem gospodarki odpadami przekazuje operatorowi informacje o liczbie worków, w jaką musi on wyposażyć każdą z nieruchomości.

4. Na obszarze gminy:

a) papier i tekturę ( w tym: opakowania, gazety itp.) oraz tekstylia należy zbierać do worka koloru niebieskiego,

b) tworzywa sztuczne, drobny metal i opakowania wielomateriałowe (kartony po sokach, mleku, itp.) należy zbierać do worka koloru żółtego,

c) szkło i opakowania szklane (szkło białe i kolorowe) należy zbierać do worka koloru zielonego,

5. Pozostałe drobne odpady selektywnie odbierane należy zbierać do worków bezbarwnych,

6. Odpady ulegające biodegradacji należy zbierać do worków brązowych,

7. Odpady zmieszane komunalne należy zbierać do worków czarnych,

8. Worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oprócz kolorów będą oznaczone opisowo i znakiem graficznym, przez podmiot odbierający odpady.

§ 8. Określa sięrodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach przeznaczonych do użytku publicznego:

1) Na chodnikach, przystankach komunikacji publicznej:

a) kosze uliczne o pojemności od 20 l do 60 l;

b) odległość pomiędzy koszami rozstawionymi na drogach publicznych powinna zabezpieczać dogodny do nich dostęp i uwzględniać natężenie ruchu pieszego;

c) na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować pod wiatą, a jeśli jej nie ma to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku;

2) W miejscach publicznych mogą być rozmieszczone zestawy pojemników, przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła białego i kolorowego, tworzyw sztucznych, metali, papieru i tektury; wielomateriałowych o pojemności od 800 l do 1500 l, oznakowane kolorami takimi jak worki przeznaczone do selektywnej zbiórki, opisowo i znakiem graficznym.

§ 9. Ustala się następującezasady doboru objętości zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków:

Właściciel nieruchomości nie mający możliwości włączenia jej do systemu kanalizacji sanitarnej, zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez pobudowanie i dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego do liczby osób stale lub czasowo przebywających na jej terenie.

§ 10. Ustala sięstandardy utrzymania pojemników oraz miejsc zbierania i gromadzenia odpadówprzed ich odebraniem przez operatora w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym:

1) właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki w stanie czystości zarówno zewnętrznej jak i wewnętrznej,

2) pojemnik nie powinien być uszkodzony lub pozbawiony jakiejkolwiek części, np. pokrywy.

§ 11. Ustala się zasady rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów i gromadzenia nieczystości płynnych:

1) na terenie nieruchomości pojemniki na odpady należy przetrzymywać w miejscu wyodrębnionym dostępnym dla pracowników przedsiębiorcy bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości; dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach:

2) szczelny zbiornik bezodpływowy, nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa w nowo budowanych nieruchomościach, muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego przedsiębiorcy w celu ich opróżnienia;

3) Wyselekcjonowane odpady budowlane i zielone pochodzące z pielęgnacji drzew i krzewów muszą być złożone w udostępnionych przez przedsiębiorcę kontenerach, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu przedsiębiorcy, na miejscu nie utrudniającym korzystania z nieruchomości lub wyznaczonym do tego celu przez właściciela w zabudowie wielorodzinnej

§ 12. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki nie wolno wrzucać:

1. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki papieru, tektury opakowaniowej i nie opakowaniowej oraz tekstyliów:

a) opakowań z zawartością np. żywnością, wapnem, cementem,

b) kalki technicznej,

2. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki szkła opakowaniowego i nie opakowaniowego nie wolno wrzucać:

a) ceramiki (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki),

b) szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości,

c) szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone),

d) luster, szyb samochodowych.

3. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych nie można wrzucać:

a) tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii,

b) nieumytych opakowań i butelek po olejach i smarach,  puszek i pojemników po farbach i lakierach,

c) opakowań po środkach chwasto- i owadobójczych.

4. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki metali nie można wrzucać metali łącznych z innymi materiałami np. gumą;

5. Do przydomowych kompostowników ani worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji nie można wrzucać odpadów innych aniżeli bioodpady i odpady zielone z wyjątkiem pochodzących z pielęgnacji drzew i krzewów.

Rozdział 3.

Wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 13. 1. Gmina Strachówka, według Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, położona jest w regionie ostrołęcko-siedleckim.

2. Odpady zmieszane, zielone i bioodpady oraz pozostałości z sortowania i mechaniczno-biologicznego przetwarzanie odpadów przeznaczone do składowania, muszą być kierowane w pierwszej kolejności do instalacji posiadających status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), położonych najbliżej miejsca wytwarzania odpadów.

3. W przypadku braku wolnych mocy przerobowych RIPOK, odpady mogą być kierowane do instalacji, przetwarzającej dany rodzaj odpadów przewidzianej do zastępczej obsługi regionu.

Rozdział 4.

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniami terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 14. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy ponoszenie pełnej odpowiedzialności za zachowanie utrzymywanych zwierząt, a w szczególności:

1) w odniesieniu do psów poza obszarem własnej nieruchomości prowadzenie każdego psa na uwięzi;

2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:

a) stały i skuteczny dozór,

b) zachowanie środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz w szczególności do dołożenia starań, by zwierzęta te były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia i nie zanieczyszczały miejsc przeznaczonych do wspólnego użytku,

c) prowadzenie psów ras uznanych za agresywne i rasy mieszane lub mogące wzbudzać zagrożenia dla otoczenia - pojedynczo na uwięzi w sposób zapewniający sprawowanie nad nimi kontroli, wyłącznie przez osoby dorosłe,

d) nie pozostawianie bez właściciela psów i innych zwierząt w obrębie nieruchomości niezamieszkałych lub nie użytkowanych,

e) zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach mało uczęszczanych w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, z wyjątkiem psów rasy uznanych za agresywne, które muszą mieć nałożony kaganiec,

f) usuwanie przez właścicieli zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe na terenach przeznaczonych do użytku publicznego. Postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników oraz osób niepełnosprawnych, korzystających z psów opiekunów;

3) postanowienie pkt 2 dotyczy także zwierząt nie udomowionych, utrzymywanych w charakterze zwierząt domowych.

Rozdział 5.

Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 15. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod warunkiem, że wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska, w tym emisje będące jej skutkiem, zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona oraz przestrzegane będą przepisy sanitarno-epidemiologiczne.

Rozdział 6.


Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

1. W przypadku właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi, właściciele tych nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji co najmniej raz w roku, na terenie nieruchomości, zaś w przypadku nieruchomości jednorodzinnych deratyzacja powinna być przeprowadzana w miarę potrzeb.

2. Ustala się dwa terminy przeprowadzania deratyzacji, nie rzadziej  niż raz w roku w okresie

1) wiosennym (w miesiącach marzec-maj), lub

2) jesiennym (w miesiącach wrzesień-listopad),

3) każdorazowo na wniosek Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołominie

3. Teren poddany deratyzacji winien zostać właściwie oznaczony i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych.

4. Termin i zasady przeprowadzenia deratyzacji ogłasza Wójt Gminy Strachówka i podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Rozdział 7.

                                                        Postanowienia końcowe

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

                                                                                                 

Przewodnicząca Rady Gminy


Barbara Rosa

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zespół Doradców Podatkowych Jacek Czernecki Spółka z o.o.

Spółka Doradztwa Podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »