Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 8669

Uchwała nr VI/27/11 Rady Gminy Kampinos

z dnia 30 marca 2011r.

w sprawie zmian w budżecie na 2011r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 211, art. 212 ust. 1, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami ), Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej na 2011r. Nr IV/21/11 Rady Gminy Kampinos z dnia 26 stycznia 2011r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 - dochody budżetu zwiększa się o kwotę 135.082,00 zł i zmniejsza o kwotę 12.100,00 zł, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 14.964.616,30 zł, w tym:

1)dochody bieżące zwiększa się o kwotę 135.082,00 zł i zmniejsza o kwotę 12.100,00 zł, tj. do kwoty 13.561.411,30 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody.

2. w § 2 - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 146.082,00 zł i zmniejsza o kwotę 23.100,00 zł, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 14.534.246,00 zł, w tym:

1)wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 114.082,00 zł i zmniejsza się o kwotę 23.100,00 zł, tj. do kwoty 11.958.146,00 zł

2)wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 32.000,00 zł, tj. do kwoty 2.576.100,00 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki

3. w § 6 pkt. 1 - wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

4. w § 7 pkt 1 - wprowadza się zmiany w wydatkach na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym zał. Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

5. w § 9 - wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2011 rok, zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym zał. Nr10 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011r.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


dr inż. Monika Ciurzyńska


Uzasadnienie

1. Zmiany w dochodach gminy:

• w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo wprowadza się środki w wysokości 20,00 zł tytułem wpływu opłat za czynności egzekucyjne

• w dziale 750 - Administracja publiczna wprowadza się dotację celową w wysokości 9.790,00 zł na realizację zadań związanych z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2011r. (zgodnie z pismem Prezesa GUS CBS-PK-OL-45-NSP/130/2011 ); wprowadza się również środki w kwocie 20,00 zł tytułem wpływu różnych opłat

• w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejsza się dotację celową na zadania zlecone o kwotę 200,00 zł, zgodnie z informacją otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego ( pismo FIN-I.3111.8.2011 )

• w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dokonuje się zwiększenia podatku od środków transportowych o kwotę 71.952,00 zł oraz pozostałych odsetek o 2.000,00 zł

• w dziale 758 - Różne rozliczenia wprowadza się środki z tytułu wpływów z lat ubiegłych w kwocie 1.200,00 zł.

• w dziale 852 - Pomoc społeczna dokonuje się zmniejszenia dotacji celowych na zadania zlecone o kwotę 9.100,00 zł oraz zmniejszenia dotacji celowych na zadania własne o kwotę 2.800,00 zł i jednocześnie zwiększenia o kwotę 100,00 zł ( zgodnie z informacją z MUW);. wprowadza się również środki na projekt realizowany w ramach PO KL, działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji pn. "Gospodarstwo tematyczne na miarę naszych potrzeb" w wysokości 50.000,00 zł

2. Zmiany w wydatkach gminy:

• w dziale 050, rozdz. 05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 -2013 zwiększa się środki na projekt pn. Kampania promocyjna karpia "Zdrów jak ryba" o kwotę 660,00 zł, zgodnie z podpisaną umową.

• w dziale 700, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się środki na odszkodowania dla osób fizycznych z tytułu zajęcia nieruchomości przez Gminę o kwotę 200,00 zł

• w dziale 710, rozdz. 71035 - Cmentarze dokonuje się przesunięcia środków z materiałów na zakup usług remontowych w wysokości 5.000,00 zł i jednocześnie zwiększa się o 10.000,00 zł usługi remontowe w związku z planowanymi pracami remontowymi na cmentarzu wojennym w Granicy.

• w dziale 750 rozdz. 75056 - Spis powszechny i inne wprowadza się środki w kwocie 9.790,00 zł na dodatki spisowe, wydatki rzeczowe oraz aktualizację budynków, mieszkań i osób.

• w dziale 754, rozdz. 75414 - Obrona Cywilna dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 200,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji na ten cel.

• w dziale 801, rozdz. 80110 - Gimnazja dokonuje się zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20.000,00 zł

• w dziale 851, rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się środki na zakup materiałów, usług pozostałych oraz szkoleń o kwotę 7.332,00 zł

• w dziale 852, rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skł. na ubezpieczenia em. i rentowe z ubezp. społecznego dokonuje się zmniejszenia wydatków na świadczenia społeczne, wynagrodzenia i usługi o kwotę 9.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej

• w dziale 852, rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej dokonuje się zmniejszenia składek o kwotę 100,00 zł z środków pochodzących z dotacji celowej na zadania zlecone, jednocześnie zwiększając o 100,00 zł z środków pochodzących z dotacji celowej na zadania własne, zgodnie z pismem z MUW

• w dziale 852, rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dokonuje się zmniejszenia środków na świadczenia społeczne o kwotę 6.400,00 zł ( 1.400,00 - środki z dotacji celowej na zadania własne, 5.000,00 zł - środki własne )

• w dziale 852,0rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe zwiększa się środki na wypłatę świadczeń o 5.000,00 zł

• w dziale 852, rozdz. 85216 - Zasiłki stałe zmniejsza się świadczenia społeczne o 1.400,00 zł zgodnie z pismem z MUW

• w dziale 852, rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 1.000,00 zł z zakupu materiałów na zakup usług internetowych

• w dziale 852. rozdz. 85295 - Pozostała działalność wprowadza się do realizacji projekt pn. "Gospodarstwo tematyczne na miarę naszych potrzeb", współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 50.000,00 zł

• w dziale 900, rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Odnowienie i renowacja stawu w miejscowości Łazy" w kwocie 30.000,00 zł. Po zrealizowaniu inwestycji staw będzie służył mieszkańcom jako zbiornik retencyjny.

• w dziale 921, rozdz. 92195 - Pozostała działalność wprowadza się środki na materiały i usługi w kwocie 5.000,00 zł celem zorganizowania konkursu pn. "...Swego nie znacie - poznajmy piękno Puszczy Kampinoskiej - IV edycja"

• w dziale 926, rozdz. 92601 - Obiekty sportowe zwiększa się plan wydatków majątkowych o 2.000,00 zł w części dotyczącej współfinansowania zadania "Utworzenie stref rekreacyjno-sportowych w Gminie Kampinos", z przeznaczeniem na Budowę kortu tenisowego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie.

Przewodnicząca Rady Gminy


dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/27/11
Rady Gminy Kampinos
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik1.xlsx

Dochody

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/27/11
Rady Gminy Kampinos
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik2.xlsx

Wydatki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/27/11
Rady Gminy Kampinos
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik3.xlsx

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/27/11
Rady Gminy Kampinos
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik4.xlsx

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/27/11
Rady Gminy Kampinos
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik5.xlsx

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe