| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 6.104.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

z dnia 5 marca 2013r.

w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXII/116/13 Rady Gminy w Rusinowie z dnia 11 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady

Na podstawie art. 91 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990r o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 18 ust. 1   pkt 1   w związku z   art. 11 ust. 1   pkt. 5   oraz art.18 ust.1 pkt.1 ustawy z   dnia 7   października 1992r o   regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z   2012 r., poz.1113) –   Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Warszawie   uchwala, co następuje:  

§   1.   Orzeka o   nieważności §1 ust.3 Uchwały Nr XXII/116/13 Rady Gminy w   Rusinowie z   dnia 11 lutego 2013 roku w   sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy a   powstają odpady z   powodu istotnego naruszenia prawa, tj. art. 6   i pkt 1) ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. z   2012 roku, poz. 391, z   późn. zm.) oraz art. 94 Konstytucji RP (Dz. U. z   2007 r, Nr.78, poz.483 z   późn. zm.).  

§   2.   Na niniejszą uchwałę Gminie Rusinów przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w   Warszawie, w   terminie 30 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Warszawie.  


Uzasadnienie

W dniu 19 lutego 2013 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Warszawie wpłynęła Uchwała Nr XXII/116/13 Rady Gminy w   Rusinowie z   dnia 11 lutego 2013 roku w   sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy a   powstają odpady. Stosownie do art. 11 ust. 1   pkt 5   cyt. ustawy o   regionalnych izbach obrachunkowych, przedmiotowa uchwała podlega nadzorowi Izby.  

Badając przedłożoną uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Warszawie ustaliło, co następuje:  

Jako podstawę prawną podjęcia uchwały Rada Gminy w   Rusinowie wskazała art. 6   k ust. 1   pkt 2   w związku z   art. 6   j ust.3 ustawy o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach, uprawniające Radę do ustalenia stawki opłaty za pojemnik o   określonej pojemności dla odbioru śmieci z   nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady komunalne.  

W paragrafie 1   ust.1 i   ust.2 badanej uchwały Rada stosownie do powyższych przepisów ustanowiła stawki opłat za pojemniki o   różnych pojemnościach. Ustalono przy tym stawki niższe dla selektywnego zbierania odpadów i   wyższe dla nieselektywnego zgodnie z   art.6k ust.3 ustawy.  

W paragrafie 1   ust.3 uchwały Rada Gminy w   Rusinowie wprowadziła następującą regulację: „Ustala się opłatę za odpady komunalne z   nieruchomości wykorzystywanych czasowo na cele mieszkalne lub rekreacyjne według złożonej deklaracji, nie mniej niż za okres 6   miesięcy”. Opłatę powyższą zróżnicowano także odpowiednio dla selektywnego i   dla nieselektywnego zbierania odpadów.  

W ocenie Kolegium powyższa regulacja nie znajduje podstawy prawnej w   przytoczonych w   podstawie prawnej przepisach a   także w   obowiązującym prawie. Ustawa o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach przewiduje opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości: na których zamieszkują mieszkańcy (art.6j ust.1), na których nie zamieszkują mieszkańcy (art.6j ust.3) i   nieruchomościach w   części stanowiących nieruchomość, na których zamieszkują mieszkańcy a   w części na których nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady komunalne.  

Z pewnością wymieniona ostatnia „mieszana” opłata nie dotyczy innych niż wymienione nieruchomości tj. zamieszkałe i   niezamieszkałe. Wynika to jednoznacznie z   art.6j ust.4. ustawy. Zgodnie z   tym przepisem opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat obliczonych dla nieruchomości zamieszkałych i   niezamieszkałych, na których jednak powstają odpady komunalne np. w   przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, na cmentarzach, ogródkach działkowych. Jak to słusznie zapisano w   uzasadnieniu do przedmiotowej uchwały. Tak więc Rada Gminy w   Rusinowie ustalając stawkę opłaty dla nieruchomości wykorzystywanych czasowo na cele mieszkalne lub rekreacyjne wprowadziła niewymienioną i   niezdefiniowaną w   ustawie kategorię nieruchomości.  

Art. 6k ust.2 ust.4 wymienia wprawdzie nieruchomości, na których odpady komunalne powstają sezonowo, ale tylko w   kontekście uwzględnienia ich przy ustalaniu wysokości stawki opłaty w   ramach ogólnych kosztów funkcjonowania całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.  

Przedmiotowa uchwała podjęta została na podstawie upoważnienia ustawowego i   stosownie do art. 40 ust.1 ustawy o   samorządzie gminnym jest aktem prawa miejscowego a   jej regulacje muszą zawierać się w   zakresie tego upoważnienia. Jednoznacznie to wynika z   art. 94 Konstytucji RP, który wskazuje, że akty prawa miejscowego ustanawiane są na podstawie i   w granicach upoważnień zawartych w   ustawie. Zgodnie z   ukształtowanym orzecznictwem wprowadzenie do aktów prawa miejscowego regulacji wychodzących poza zakres upoważnienia ustawowego należy traktować, jako istotne naruszenie prawa.  

Ponadto Rada Gminy w   Rusinowie ustaliła dla wymienionej kategorii nieruchomości stawkę ryczałtową opłaty za odpady komunalne od gospodarstwa domowego miesięcznie, czyli tak jak dla nieruchomości zamieszkałej, i   wprowadziła dodatkowy ryczałt, mianowicie obowiązkową opłatę „nie mniej niż za 6   miesięcy”, która ma obowiązywać niezależnie od okresu zamieszkiwania tej nieruchomości. W   stosunku do tej regulacji Kolegium stwierdziło, że narusza ona wprost art.6 i   pkt 1) cytowanej ustawy, który stanowi, że obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje, za każdy miesiąc w   którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec. Sprzeczne więc z   tym zapisem jest wprowadzenie obowiązku opłaty za 6   miesięcy niezależnie od tego, czy dana nieruchomość w   danych miesiącach jest zamieszkiwana, czy niezamieszkiwana. Naruszenie wskazanego przepisu ustawy uznać należy za istotne naruszenie prawa.  

Uwzględniając powyższe Kolegium orzekło jak w   sentencji.  

 

 

Przewodniczący Kolegium  


Wojciech   Balcerzak

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Jarosz

Ekspert z zakresu marketingu i PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »