| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/125/12 Rady Powiatu Żuromińskiego

z dnia 30 marca 2012r.

w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2012

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (Dz. U. z   2001r Nr 142 poz. 1592 z   późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Rada Powiatu Żuromińskiego uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Wprowadza się zmiany w   planie dochodów budżetu Powiatu Żuromińskiego na 2012r. zgodnie z   załącznikiem nr 1   do uchwały.  

2.   Plan dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi 38.029.629 zł, w   tym:  

1)   dochody bieżące w   kwocie 34.741.288 zł  

2)   dochody majątkowe w   kwocie 3.288.341 zł  

§   2.   1.   Wprowadza się zmiany w   planie wydatków budżetu Powiatu Żuromińskiego na 2012r. zgodnie z   załącznikiem nr 2   do uchwały:  

2.   Plan wydatków budżetu powiatu ogółem wynosi 40.289.777 zł, w   tym:  

1)   wydatki bieżące w   kwocie 32.441.945 zł  

2)   wydatki majątkowe w   kwocie 7.847.832 zł  

§   3.   1.   Wprowadza się zmiany w   planowanych dochodach i   wydatkach związanych z   realizacją zadań realizowanych w   drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.  

2.   Dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań realizowanych w   drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego po dokonanych zmianach określa załącznik nr 3.  

§   4.   1.   Wprowadza się zmiany w   wydatkach na zadania inwestycyjne na 2012r. nieobjętych wieloletnią prognozą finansową.  

2.   Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 4.  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Żuromińskiego.  

§   6.   1.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   obowiązuje w   roku budżetowym 2012.  

2.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Jerzy   Rzymowski

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/125/12
Rady Powiatu Żuromińskiego
z dnia 30 marca 2012 r.
Zalacznik1.xls

Załącznik Nr 1   - Plan dochodów  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/125/12
Rady Powiatu Żuromińskiego
z dnia 30 marca 2012 r.
Zalacznik2.xls

Załącznik Nr 2   - Plan wydatków  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/125/12
Rady Powiatu Żuromińskiego
z dnia 30 marca 2012 r.
Zalacznik3.xls

Załącznik Nr 3   - Dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań realizowanych w   drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/125/12
Rady Powiatu Żuromińskiego
z dnia 30 marca 2012 r.
Zalacznik4.xls

Załącznik Nr 4   - Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową  


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XVI/125/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z   dnia 30 marca 2012 r. w   sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2012  

Wprowadza się zmiany w   planie dochodów:  

1)   Rozdział 60014 Zwiększenie 200.000zł – pomoc finansowa z   Gminy Lubowidz na realizację zadania pn. Przebudowa dróg powiatowych nr 4636W Zielona-Osówka i   nr 4609W Osówka-Lubowidz w   m. Osówka  

2)   Rozdział 70005 Zwiększenia: § 2910 – wpływy ze zwrotu dotacji – zwrot zaliczki na czynności komornicze 153zł  

3)   Rozdział 80195 § 2310 - wprowadzenie dotacji celowej z   gmin - umowy w   sprawie udziału gmin w   kosztach utrzymania lokalu oraz urządzeń technicznych dla potrzeb ZNP-Oddział Powiatowy ZNP – 3.180zł  

4)   Rozdział 85395 Dotacje celowe w   ramach programów finansowanych z   udziałem środków europejskich: - projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy Żuromin pn. Potencjał pracowniczy kluczem do sukcesu urzędu pracy – 265 zł - projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w   Żuromin pn. Równe szanse – 173.856 zł (nowe zadanie)  

Wprowadza się zmiany w   planie wydatków:  

1)   Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe Starostwo Powiatowe Żuromin Zmniejszenie § 4270, w   tym: - remonty cząstkowe dróg – 100.000zł (w związku z   rozstrzygnięciem przetargu) Zmniejszenie § 6050: – zadnie pn. Przebudowa drogi Nr 4607W Żuromin-Osówka - 191.212zł – zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4615W Pątki-Dziwy-Sinogóra- 103.000zł Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4636W Zielona-Osówka i   Nr 4609W Osówka-Lubowidz w   m. Osówka – 200.000zł (pomoc finansowa z   Gminy Lubowidz) Kwota 50.000zł – pomoc finansowa dla Gminy Bieżuń z   przeznaczeniem na kapitalny remont mostu na rzece Wkrze w   m. Myślin. Powiatowy Obwód Dróg w   Żurominie § 6050 – 4.000zł – wprowadzono nowe zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4625W Poniatowo-Swojęcin-Bieżuń w   m. Swojęcin – budowa chodnika.  

2)   Rozdział 70005 § 2910 – zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanej niezgodnie z   przeznaczeniem (zwrot zaliczki na czynności komornicze) – 153zł  

3)   Rozdział 71015 Zwiększenie planu wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o   kwotę 9.953zł – z   przeznaczeniem na remont pomieszczeń oraz zakup wyposażenia w   związku ze szkodą powstałą w   wyniku zalania.  

4)   Rozdział 75020 Zwiększenie o   kwotę 2.000zł z   przeznaczeniem na druk gazety „Nasze sprawy”.  

5)   Rozdział 75410 § 6170 – Wpłata na państwowy fundusz celowy – z   przeznaczeniem na wymianę bram wjazdowych w   Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w   Żurominie – 25.000zł  

6)   Rozdział 80120 Zwiększenie planu finansowego wydatków Liceum Ogólnokształcące w   Bieżuniu o   kwotę 186.004zł z   przeznaczeniem na : – wymianę instalacji elektrycznej -38.104zł – na wyminę dachu - 147.900zł Zwiększenie planu finansowego wydatków Liceum Ogólnokształcące w   Żurominie o   kwotę 51.000zł z   przeznaczeniem na: - budowa drogi przeciwpożarowej (projekt) – 5.000zł - remont chodników na placu przy budynku szkoły– 46.000zł  

7)   Rozdział 80130 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w   Zielonej – zwiększenie o   kwotę 11.000zł z   przeznaczeniem na: - opracowanie projektu budowy dachu oraz termomodernizacji z   wymianą stolarki okiennej i   drzwiowej w   budynku warsztatów szkolnych- 5.000zł - projekt dobudowy kotłowni węglowej wraz z   przyłączem c.o. do budynku warsztatów – 6.000zł Starostwo Powiatowe w   Żurominie – 25.000zł, z   przeznaczeniem na opracowanie projektu budowy dachu oraz termomodernizacji budynku (budowa dachu) byłego internatu ZSP w   Zielonej  

8)   Rozdział 80195 Zwiększenie dotacji celowej - udział powiatu w   kosztach wynagradzania przewodniczącego ZNP-Oddział Powiatowy ZNP – kwota 1.522zł Zmiany w   planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy - zmniejszenie o   kwotę 87zł - umowy w   sprawie udziału gmin w   kosztach utrzymania lokalu oraz urządzeń technicznych dla potrzeb ZNP-Oddział Powiatowy ZNP  

9)   Rozdział 85201 Zwiększenie planu wydatków o   kwotę 23.292zł – umieszczenie dzieci w   placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów  

10)   Rozdział 85204 § 2320 – pobyt dzieci w   rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów- zwiększenie o   kwotę 8.708zł Kwota 20.397 – wniosek PCPR Żuromin -zabezpieczenie środków na wkład własny do projektu pn. Równe szanse, w   ramach POKL  

11)   Rozdział 85333 Przesunięcie środków do rozdziału 85395 – zabezpieczenie udziału własnego – projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w   ramach POKL pn. Potencjał pracowniczy kluczem do sukcesu urzędu pracy – kwota 47zł  

12)   Rozdział 85395 W   związku z   przystąpieniem do realizacji projektu „Równe szanse” do PCPR Żuromin wprowadzono plan finansowy wydatków - kwota 173.856,- Zmiany na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy - projekt realizowany w   ramach POKL pn. Potencjał pracowniczy kluczem do sukcesu urzędu pracy  

 

 

Przewodniczący Rady  


Jerzy   Rzymowski

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Dobrzycka

salon i sklep internetowy 9design

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »