| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/246/2012 Rady Miasta Legionowo

z dnia 25 kwietnia 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2012 r

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4   i pkt 9   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr   142, poz.1591, z   późn. zm. [1] )   ) art.   211, art.   212, art.   214, art.   215, art.   217, art.   219, art.   220, art.   221, art.   222, art.   235, ar.   236, art.   237, art.   239, art.   242 art.   264 ust 3   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm. [2] )   ), art. 169 i   art 170 ustawy z   dnia 30 czerwca 2005 r. o   finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z   późn.zm [3] )   ) w   związku z   art.   121 ust. 7   i 8   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o   finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z   późn. zm. [4] )   ) oraz art.   26 ust.4 ustawy z   dnia 26   kwietnia 2007 roku o   zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z   późn. zm. [5] )   ) uchwala się, co następuje:  

§   1.   W uchwale nr XVI/186/2011 Rady Miasta Legionowo z   dnia 28 grudnia 2011 r. w   sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2012 rok (Dz.Urz.Woj.Maz. z   2012 r., poz.888 z   późn. zm. [6] )   ), wprowadza się następujące zmiany:  

1)   § 2   otrzymuje brzmienie:  

§ 2.1. Ustala się dochody budżetu Gminy w   wysokości 160.729.887 zł, zgodnie z   załącznikiem nr 1,w tym:  

1) dochody bieżące w   wysokości 137.178.752 zł,  

2) dochody majątkowe w   wysokości 23.551.135 zł, w   tym:  

a) dotacje i   środki otrzymane na inwestycje w   wysokości 9.352.897 zł,  

b) dochody ze sprzedaży majątku w   wysokości 13.998.238 zł,  

c) dochody z   tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w   prawo własności w   wysokości 200.000   zł,  

2. Źródłami dochodów bieżących, określonych w   ust. 1   pkt 1, są:  

1) podatki i   opłaty lokalne w   wysokości 30.491.569 zł,  

2) dochody na programy finansowane z   udziałem środków, o   których mowa w   art.5 ust.1 pkt 2   i 3   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych, w   części związanej z   realizacją zadań gminy w   wysokości 2.483.027 zł,  

3) dochody z   najmu i   dzierżawy składników majątkowych w   wysokości 2.090.198 zł,  

4) udziały we wpływach z   podatku dochodowego od osób fizycznych w   wysokości 51.000.000 zł oraz z   podatku dochodowego od osób prawnych w   wysokości 1.200.000 zł,  

5) dochody z   opłat za zarząd, użytkowanie i   użytkowanie wieczyste nieruchomości w   wysokości 2.828.000   zł,  

6) subwencje i   dotacje celowe w   wysokości 39.820.591 zł. ;

2)   § 3   otrzymuje brzmienie:  

§ 3.1. Ustala się wydatki budżetu gminy zgodnie z   załącznikiem nr   2, w   wysokości 155.969.868 zł .  

2. Wydatki bieżące stanowią kwotę 133.833.013 zł, w   tym:  

1) wydatki jednostek budżetowych, z   tego:  

a) na wynagrodzenia i   składki od nich naliczane w   wysokości 64.265.805 zł,  

b) na wydatki związane z   realizacją ich statutowych zadań w   wysokości 33.880.444 zł,  

2) dotacje na zadania bieżące w   wysokości 17.685.240 zł,  

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w   wysokości 12.080.118 zł,  

4) wydatki na programy finansowane z   udziałem środków, o   których mowa w   art.5 ust.1 pkt 2   i 3   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych, w   części związanej z   realizacją zadań gminy w   wysokości 2.618.994 zł,  

5) wydatki na obsługę długu w   wysokości 3.302.412 zł.  

3.Wydatki majątkowe stanowią kwotę 22.136.855 zł, w   tym:  

1) na inwestycje i   zakupy inwestycyjne w   wysokości 16.700.400 zł,  

2) dotacje na zadania majątkowe w   wysokości 2.290.000 zł,  

3) wydatki na programy finansowane z   udziałem środków, o   których mowa w   art.5 ust.1 pkt 2   i 3   ustawy z   dnia 27sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych, w   części związanej z   realizacją zadań gminy w   wysokości 966.455 zł,  

4) wydatki na zakup i   objęcie akcji i   udziałów w   wysokości 2.180.000 zł.  

4. Ustala się wydatki na programy finansowane z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust.   1 pkt   2 i   3 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych, w   części związanej z   realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w   wysokości 3.585.449 zł, zgodnie z   załącznikiem nr   3. ;

3)   § 9   ust. 1   otrzymuje brzmienie:  

§ 1. Ustala się planowane dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych gminie ustawami w   wysokości 8.671.845 zł, zgodnie z   załącznikiem nr 5. ;

4)   § 10 otrzymuje brzmienie:  

§ 10. Ustala się planowane dotacje udzielane z   budżetu gminy w   wysokości 19.975.240 zł, zgodnie z   załącznikiem nr 7. ;

5)   załącznik nr 1   „Planowane dochody budżetu na 2012 rok” otrzymuje brzmienie określone w   załączniku nr 1   do uchwały;  

6)   załącznik nr 2   „Planowane wydatki budżetu na 2012 rok” otrzymuje brzmienie określone w   załączniku nr 2   do uchwały;  

7)   załącznik nr 3   „Wydatki na programy finansowane z   udziałem środków, o   których mowa w   art.5 ust.1 pkt 2   i 3   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych, w   części związanej z   realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego” otrzymuje brzmienie określone w   załączniku nr 3   do uchwały;  

8)   załącznik nr 5   "Plan dochodów i   wydatków zadań z   zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2012 rok" otrzymuje brzmienie określone w   załączniku nr 4   do uchwały;  

9)   załącznik nr 7   „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z   budżetu Gminy w   2012 roku” otrzymuje brzmienie określone w   załączniku nr 5   do uchwały;  

10)   załącznik nr 9   „Plany dochodów i   wydatków wydzielonych rachunków bankowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w   ustawie z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty na 2012 roku” otrzymuje brzmienie określone w   załączniku nr 6   do uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legionowo.  

§   3.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem 25 kwietnia 2012 roku.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Janusz   Klejment

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/246/2012
Rady Miasta Legionowo
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

01.załącznik nr 1   dochody  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/246/2012
Rady Miasta Legionowo
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

02.załącznik nr 2   wydatki  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/246/2012
Rady Miasta Legionowo
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

03.załącznik nr 3   UE  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/246/2012
Rady Miasta Legionowo
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

04.załącznik nr 5   zlecone  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/246/2012
Rady Miasta Legionowo
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

05.załącznik nr 7   dotacje  

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XX/246/2012
Rady Miasta Legionowo
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

06.załącznik nr 9   RDW  

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XX/246/2012
Rady Miasta Legionowo
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

uchw.budz.IV.2012 opisowka  


[1] )   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w   Dz.U. z   2002 Nr 23, poz.220 i   Nr 62, poz.558 i   Nr 113, poz.984 i   Nr 153, poz.1271 i   Nr 214, poz.1806, z   2003 Nr 80, poz.717 i   Nr 162, poz.1568 oraz z   2004 Nr 102 poz.1055, Nr 116, poz.1203 z   2005 r. Nr 172, poz.1441 i   Nr 175, poz.1457 z   2006 r. Nr 17, poz.128 i   Nr 181, poz.1337, z   2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i   Nr 173, poz.1218, z   2008 r. Nr 180, poz.1111 i   Nr 223, poz. 1458, z   2009 r. Nr 52, poz. 420 i   Nr 157 poz.1241, z   2010 r. Nr 28 poz. 142 i   poz. 146, Nr 106 poz. 675 oraz Nr 40, poz. 230, z   2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777 i   Nr 217 poz.1281, Nr 149, poz. 887.

 

[2] )   Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w   Dz.U. z   2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123 poz. 835 oraz Nr 152 poz.1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z   2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz.1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz.1429.

 

[3] )   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w   Dz.U. z   2005 r. Nr 169, poz.1420, z   2006 r. Nr 45, poz.319 i   Nr 104, poz.708 i   Nr 187, poz.1381 i   Nr 170, poz.1217 i   Nr 170, poz.1218 i   Nr 249, poz.1832, z   2007 r. Nr 88, poz.587 i   Nr 115, poz.791 i   Nr 140, poz.984 i   Nr 82, poz. 560 z   2008 r. i   Nr 180, poz.1112 i   Nr 209, poz.1317 i   Nr 216, poz.1370 i   Nr 227, poz.1505 z   2009 r. Nr 19, poz.100 i   Nr 62, poz.504 i   Nr 72, poz.619 i   Nr 79, poz.666, Nr 157 poz.1241, Nr 161 poz.1277.

 

[4] )   Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w   Dz.U. z   2009 r. Nr 219 poz.1706, z   2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz.1078, Nr 226, poz. 1475 i   Nr 238, poz. 1578, z   2011 r. Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz.1170, Nr 171, poz. 1016

 

[5] )   Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone Dz. U. z   2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 65 poz.553, Nr 85 poz.716 i   Nr 131 poz. 1076, z   2010 r. Nr 240, poz. 1600, z   2011 r. Nr 22, poz. 114

 

[6] )   Zmiany wymienionej uchwały zostały wprowadzone uchwałami: Nr XVII/201/2012 Rady Miasta Legionowo z   dnia 25 stycznia 2012 r., Nr XVIII/208/2012 Rady Miasta Legionowo z   dnia 29 lutego 2012 r. oraz Nr XIX/228/2012 Rady Miasta Legionowo z   dnia 28 marca 2012 r.

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Pismo "Niebieska Linia"

Dwumiesięcznik poświęcony problematyce przemocy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »