| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/230/2014 Rady Gminy Repki

z dnia 31 marca 2014r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Repki w 2014 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645.), art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz. 856, z późn. zm.) oraz po uzyskaniu opinii Polskiego Związku Łowieckiego, Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce-Zarząd Główny w Warszawie, Koła Łowieckiego nr 32 „Olszynka” - Rada Gminy Repki uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Repki w 2014 r. w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Repki.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/165/2013 Rady Gminy Repki z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Repki w 2013 roku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Czarnocki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/230/2014
Rady Gminy Repki
z dnia 31 marca 2014 r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT
NA TERENIE GMINY REPKI W 2014 ROKU

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) Gminie, należy przez to rozumieć Gminę Repki;

2) Wójcie, należy przez to rozumieć Wójta Gminy Repki;

3) Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Gminy Repki;

4) Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Repki w 2014 roku;

5) Schronisku,  należy przez to rozumieć Schronisko, z którym Gmina Repki zawarła umowę – SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, Dworakowska Grażyna Jadwiga, Radysy 13, 12-230 Biała Piska;

6) Policji, należy przez to rozumieć Posterunek Policji w Repkach;

7) Gospodarstwie,  należy przez to rozumieć gospodarstwo, z którym Gmina Repki zawarła umowę.

§ 2. 1. Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy za pośrednictwem Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Leśnictwa, Inwestycji i Gospodarki Komunalnej.

2. Realizatorami Programu są:

1) Gmina Repki;

2) organizacje społeczne, których celem statutowym jest ochrona zwierząt, współpracujące z Gminą Repki;

3) schronisko dla bezdomnych zwierząt;

4) Policja;

5) Zakłady lecznicze;

Rozdział 2.
CEL I ZADANIA PROGRAMU

§ 3. 1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Repki oraz zapewnianie opieki nad zwierzętami bezdomnymi.

2. Zadania priorytetowe Programu to:

- ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów;

- zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Repki;

- sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie;

- poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt,

- zapewnianie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,

- edukacja mieszkańców gminy Repki w zakresie opieki nad zwierzętami.

Rozdział 3.
REALIZACJA ZADAŃ

§ 4.

Zapewnianie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt

Zapewnianie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt realizowane
jest poprzez umieszczanie bezdomnych zwierząt w schronisku, z którym Gmina zawarła umowę, w celu zapewnienia im bezterminowej opieki do czasu ich adopcji.

§ 5.

Opieka nad kotami wolnożyjącymi

Opieka nad kotami wolnożyjącymi realizowana jest poprzez:

1. Ustalanie miejsc (w tym obiektów budowlanych), w których przebywają koty wolnożyjące,

2. Zapewnianie dokarmiania oraz zapewniania im wody pitnej w miejscach ich przebywania,

3. W miarę możliwości zapewnianie miejsca schronienia w szczególności na okres zimowy.

§ 6.

Odławianie bezdomnych zwierząt

1. Na terenie gminy Repki wprowadza się wyłapywanie bezdomnych zwierząt okresowo na interwencję.

1.1 Wyłapywaniem będą objęte zwierzęta bezdomne pozostawione bez opieki
w stosunku do których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby pod której opieką dotychczas pozostawały, w szczególności chore lub zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi.

1.2 Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone wyłącznie przy użyciu specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, a także nie będzie zadawał im cierpienia.

1.3 Transport bezdomnych zwierząt będzie odbywał się środkiem transportu przystosowanym do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt.

1.4 Podczas akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt będzie zabezpieczona pomoc weterynaryjna.

2. W sytuacji braku umowy z podmiotem wykonującym usługi odłowu i transportu zwierząt lub braku możliwości wykonania usługi przez podmiot, z którym została zawarta w tym zakresie umowa, Gmina zleca wykonanie usługi odłowu i przewiezienia psów do schroniska innemu, dostępnemu w tym czasie uprawnionemu podmiotowi w przypadku kiedy zwierzęta bezdomne znajdują się w sytuacji zagrażającej ich życiu lub zdrowiu.

§ 7.

Obligatoryjna sterylizacja albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt

1. Gmina realizuje obligatoryjną sterylizację i kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt na zasadach ustalonych z podmiotem prowadzącym schronisko.

2. Zabiegi sterylizacji lub kastracji mogą być przeprowadzone wyłącznie przez lekarza weterynarii.

3. Zabiegom, o których mowa w ust. 1 nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia ich w schronisku, z uwagi na możliwość zgłoszenia się właścicielalub opiekuna, oraz przeznaczone do adopcji w terminie określonym w ogłoszeniu o poszukiwaniu nowych właścicieli.

4. Program zakłada dofinansowanie sterylizacji i kastracji (pozbawienie możliwości rozmnażania) zwierząt bezdomnych, których właścicielami są mieszkańcy z terenu gminy Repki. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt będzie odbywać się poprzez refundację kosztów zabiegu do 50 %, ale nie więcej niż 50 zł/szt. (netto) w miarę posiadania środków w budżecie gminy. Refundacja następować będzie po okazaniu faktury za wykonanie zabiegu sterylizacji lub kastracji bezdomnego zwierzęcia przez lekarza weterynarii.

§ 8.

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt

1. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt  realizują:

1.1 Podmiot prowadzący schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających
do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania;

1.2 Gmina poprzez promocję adopcji zwierząt ze schroniska oraz poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli, m. in. umieszczanie ogłoszeń o adopcji zwierząt na stronie internetowej gminy – www.repki.pl;

1.3 Organizacje społeczne poprzez poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt.

2. W ramach Programu Gmina Repki będzie prowadzić współpracę z lokalnymi mediami w celu rozpowszechniania możliwości adopcji bezdomnych zwierząt.

2.1 Każda osoba z terenu gminy Repki, która zaadoptuje bezdomne zwierzę, otrzyma jednorazową rekompensatę w wysokości 100,00 zł (brutto) na pokrycie części kosztów związanych z jego utrzymaniem, w miarę posiadania środków w budżecie gminy.

2.2 Rekompensata będzie wypłacana po podpisaniu stosownej umowy adopcyjnej.

2.3 Wprowadza się ograniczenie adopcji tzn. rodzina może adoptować maksymalnie 3 psy w ramach Programu.

§ 9.

Usypianie ślepych miotów zwierząt

1. Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii w schronisku dla zwierząt bezdomnych lub w lecznicy dla zwierząt, z którą Gmina zawrze umowę.

2. Zabieg uśpienia powinien być wykonany w sposób humanitarny.

3. Zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich przez odpowiednie służby do tego przeznaczone.

§ 10.

Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich

1. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich następuje na podstawie umowy zawartej przez gminę z właścicielem gospodarstwa.

2. Wskazuje się gospodarstwo we wsi Kanabród 18, gmina Repki w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich.

3. Jednocześnie z umieszczeniem zwierząt w gospodarstwie Gmina podejmuje starania w zakresie znalezienia nowego właściciela dla tych zwierząt.

§ 11.

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizowane jest przez Gminę poprzez zawieranie umów z zakładami leczniczymi dla zwierząt w zakresie opieki weterynaryjnej, udzielanej zwierzętom bezdomnym i kotom wolno żyjącym w momencie zaistnienia okoliczności wymagającej interwencji.

Rozdział 4.
EDUKACJA MIESZKAŃCÓW

§ 12. Wójt Gminy Repki w ramach Programu prowadzi we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Gminy Repki (tj. jednostkami oświatowymi, jednostką kultury) oraz organizacjami społecznymi, działania edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji oraz adopcji bezdomnych zwierząt.

Rozdział 5.

§ 13. Realizacja zadań, o których mowa w § 4 - § 9 może zostać powierzona podmiotowi prowadzącemu schronisko.

Rozdział 6.
FINANSOWANIE PROGRAMU

§ 14. 1. Koszt realizacji zadań określonych w Programie ponosi Gmina Repki.

2. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu w roku 2014 zabezpieczone są w budżecie Gminy Repki w kwocie 5 000,00 zł.

3. Środki, o których mowa w ust. 2 będą wydatkowane w zależności od zaistniałych potrzeb.


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXIX/230/2014 Rady Gminy Repki z dnia 31 marca 2014 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Repki w 2014 roku

              Stosownie do art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
(Dz. U. z 2013 r., poz. 856, z późn. zm.) – Rada Gminy określa w drodze uchwały corocznie do dnia 31 marca Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Repki w 2014 r.

Program obejmuje:

a) zapewnianie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;

b) opiekę nad kotami wolnożyjącymi;

c) odławianie bezdomnych zwierząt;

d) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt;

e) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

f) usypianie ślepych miotów zwierząt;

g) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;

h) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;

i) wskazanie wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu.

Projekt programu przygotowuje Wójt, przekazując najpóźniej do dnia 1 lutego do zaopiniowania:

-  właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii;

- organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na terenie gminy;

- dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy.

Projekt programu opiniowany był przez Polski Związek Łowiectwa, Powiatowy Inspektorat Weterynarii, Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce-Zarząd Główny w Warszawie, Koło Łowieckie nr 32 „Olszynka” w terminie 21 dni od dnia doręczenia projektów Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Repki w 2014 r. Niewydanie opinii w terminie 21 dni uznaje się za akceptację przesłanego Programu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

DORADCA-UE.pl

portal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »