| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/260/2014 Rady Miejskiej Węgrowa

z dnia 6 marca 2014r.

w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Augusta Cieszkowskiego w Węgrowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 i art. 40 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594), oraz art. 11 ust. 1 i 3 i art. 15 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r., poz. 642 z późn. zm.), Rada Miejska w Węgrowie uchwala co następuje:

§ 1.

Nadaje się statut Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Augusta Cieszkowskiego w Węgrowie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr V/39/03 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Augusta Cieszkowskiego w Węgrowie.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Węgrowa

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Węgrowa


Krzysztof Wyszogrodzki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/260/2014
Rady Miejskiej Węgrowa
z dnia 6 marca 2014 r.

STATUT MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI  PUBLICZNEJ
im. Augusta Cieszkowskiego w Węgrowie

§ 1.

1. Miejska Biblioteka Publiczna im. Augusta Cieszkowskiego w Węgrowie zwana dalej Biblioteką, jest samorządową instytucją kultury, dla której organizatorem jest Miasto Węgrów.

2. Siedzibą Biblioteki jest Dom Gdański w Węgrowie, Rynek Mariacki 11, a terenem jej działalności Miasto Węgrów.

3. Biblioteka jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora i posiada osobowość prawną.

4. Na podstawie zawartego Porozumienia pomiędzy Burmistrzem Miasta Węgrowa, a Zarządem Powiatu Węgrowskiego, Biblioteka wykonuje zadania powiatowej biblioteki publicznej na terenie powiatu węgrowskiego.

5. Nadzór nad działalnością Biblioteki sprawuje Burmistrz Miasta Węgrowa.

6. Biblioteka używa pieczęci nagłówkowej, podłużnej zawierającej pełną nazwę i adres Biblioteki.

7. Biblioteka wchodzi w skład ogólnopolskiej sieci bibliotecznej.

8. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego.

Cele i zadania biblioteki

§ 2.

1. Biblioteka służy zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczeństwa w upowszechnianie wiedzy oraz rozwojowi kultury.

2. Do zadań Biblioteki należy:

a) gromadzenie, opracowywanie, udostępnianie i przechowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów dotyczących Węgrowa i regionu,

b) tworzenie i udostępnianie baz danych dotyczących historii Miasta,

c) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i wypożyczanie ich na zewnątrz oraz prowadzenie systemu wypożyczeń międzybibliotecznych,

d) popularyzacja książki i czytelnictwa, prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, wydawniczej i dokumentacyjnej z uwzględnienie promocji miasta Węgrowa,

e) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami kultury, szkołami organizacjami pozarządowymi w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania oświatowych i kulturalnych potrzeb mieszkańców,

f) organizowanie i prowadzenie różnych form pracy z czytelnikiem, służących popularyzacji książki, sztuki i nauki oraz upowszechniania dorobku kulturalnego Miasta,

g) ochrona nad zabytkami regionalnymi o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej,

h) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej,

i) współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, organizowanie wydarzeń o charakterze integracyjnym,

j) współdziałanie z instytucjami i organizacjami z Unii Europejskiej na rzecz integracji z tymi krajami.

Organy biblioteki i jej organizacja

§ 3.

1. Biblioteką zarządza Dyrektor, który kieruje jej działalnością i reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz.

2. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Biblioteki.

3. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Węgrowa, zwany dalej Burmistrzem w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach prawa.

4. Burmistrz wykonuje wobec Dyrektora czynności z zakresu prawa pracy oraz jest jego zwierzchnikiem służbowym.

5. W Bibliotece może być utworzone stanowisko Zastępcy Dyrektora. Zastępcę Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor po uzgodnieniu z Burmistrzem. Odwołanie Zastępcy następuje w tym samym trybie.

§ 4.

1. Przy Bibliotece może działać Rada Biblioteczna, zwana dalej Radą jako organ opiniodawczy i doradczo-konsultacyjny Dyrektora w zakresie działalności Biblioteki.

2. Rada składa się z 6 członków: przedstawiciela Rady Miejskiej Węgrowa, przedstawiciela Burmistrza Miasta Węgrowa, przedstawiciela organizacji pozarządowej, której działalność statutowa jest zbieżna z zadaniami Biblioteki (przedstawiciela organizacji pozarządowej wskazuje Gminna Rada Pożytku Publicznego lub forum organizacji pozarządowych), przedstawiciela instytucji sprawującej nadzór merytoryczny nad Biblioteką, dwóch przedstawicieli pracowników Biblioteki, jeden wskazany przez Dyrektora, drugi wskazany przez załogę Biblioteki.

3. Członków Rady powołuje Dyrektor Biblioteki.

4. Szczegółowe zasady funkcjonowania Rady określa Regulamin nadany przez Dyrektora Biblioteki zaopiniowany przez Burmistrza Miasta Węgrowa.

5. Członkowie Rady powołują i odwołują spośród siebie Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami i reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 5.

Biblioteka jest uprawniona do prowadzenia czytelni, oddziałów dla dzieci oraz udostępniania zbiorów bibliotecznych w innych formach.

Źródła finansowania działalności biblioteki

§ 6.

1. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, na zasadach ustalonych dla instytucji kultury, dotyczących gospodarki finansowej i rachunkowości kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

2. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy, ustalony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości przyznanych dotacji.

3. Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

4. Przychodami Biblioteki są przychody z prowadzonej działalności w tym:

a) wpływy z prowadzonej działalności, w tym z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

b) dotacje celowe i podmiotowe,

c) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

5. Biblioteka może w granicach obowiązujących przepisów pobierać opłaty za usługi i wydawnictwa, a wpływy przeznaczać na cele statutowe.

6. Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych odrębnymi przepisami w zakresie zbieżnym z zadaniami statutowymi.

7. Dochód Biblioteki z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych.

8. Do składania w imieniu Biblioteki oświadczeń w zakresie jej praw i obowiązków finansowych i majątkowych uprawniony jest Dyrektor.

9. Oświadczenia woli i zobowiązania pociągające za sobą skutki finansowe składa Dyrektor i Główny Księgowy Biblioteki.

10. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania określonych czynności prawnych w imieniu Biblioteki określając zakres pełnomocnictwa.

Postanowienia ko ń cowe

§ 7.

Zmiany w Statucie Biblioteki mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sklep zonazielona.pl

proponuje ekskluzywne, designerskie meble i elementy wystroju wnętrz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »