| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/204/2014 Rady Gminy Chynów

z dnia 11 kwietnia 2014r.

w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Chynów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399), a także rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r., poz. 299), uchwala się co następuje:

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, zwany dalej przedsiębiorcą, w zakresie:

1) wyposażenia technicznego dla pojazdów asenizacyjnych przeznaczonych do świadczenia usług oraz dla bazy transportowej;

2) zabiegów sanitarnych i porządkowych;

3) miejsc przekazywania nieczystości ciekłych.

§ 2. Wymagania w zakresie wyposażenia technicznego dla pojazdów asenizacyjnych i bazy transportowej:

1) pojazdy asenizacyjne przeznaczone do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych muszą:

a) posiadać aktualne badanie techniczne, potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.),

b) spełniać standardy techniczne określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617),

c) być oznakowane w sposób trwały i czytelny, umożliwiający łatwą identyfikację przedsiębiorcy

2) przedsiębiorca musi:

a) dysponować utwardzoną nieruchomością z przeznaczeniem na bazę transportową o powierzchni dostosowanej do liczby i wielkości pojazdów, zapewniającą codzienne parkowanie wszystkich pojazdów po zakończonej pracy, zabezpieczoną w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieuprawnionym,

b) wykazać, że posiada na terenie bazy zaplecze techniczne umożliwiające wykonanie bieżącej konserwacji i naprawy pojazdów, o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy transportowej.

§ 3. W zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych przedsiębiorca musi udokumentować możliwość korzystania z myjni przeznaczonej do mycia i dezynfekcji pojazdów, celem spełnienia § 10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617) - o ile czynności te nie są wykonywane na terenie bazy transportowej.

§ 4. W zakresie miejsc przekazywania nieczystości ciekłych przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości jest zobowiązany do posiadania podpisanej umowy potwierdzającej gotowość odbioru nieczystości ciekłych gwarantującej przyjęcie ścieków do punktów zlewnych.

§ 5. Wymagania ustalone w niniejszej uchwale nie zwalniają przedsiębiorcy z obowiązku spełnienia innych wymagań wynikających z odrębnych przepisów prawa.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chynów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Mróz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MojeBiuro24

MojeBiuro24.pl jest platformą dedykowaną biurom rachunkowym w celu ułatwienia pracy księgowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »