| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 311/XXXIX/14 Rady Powiatu w Otwocku

z dnia 23 października 2014r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Otwockiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Otwocki, ustalenia warunków oraz zasad korzystania z nich

Na podstawie art. 12 pkt 1, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 1 pkt 6 i ust. 2, art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Otwocki udostępnione dla operatorów i przewoźników zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Warunki i zasady korzystania z tych przystanków określa załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr 233/XXVIII/13 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Otwockiego,  których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Otwocki oraz ustalenia warunków, zasad korzystania i opłat za korzystanie z nich.

§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Otwocku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady


Tomasz Atłowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 311/XXXIX/14
Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 23 października 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 311/XXXIX/14
Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 23 października 2014 r.

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Otwockiego

Ustala się następujące zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych:

1. Z przystanków komunikacyjnych korzystać mogą wyłącznie przewoźnicy będący operatorami publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcy uprawnieni do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób.

2. Udostępnienie operatorom lub przewoźnikom przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Otwocki następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy operatorem lub przewoźnikiem a Powiatem Otwockim.

3. Umowa, o której mowa w pkt. 2 zawierana jest na wniosek operatora lub przewoźnika, składany do Starosty Otwockiego.

4. Do wniosku, o którym mowa w pkt. 3 należy dołączyć:

a) proponowany rozkład jazdy z uwzględnieniem przystanków wyszczególnionych w wykazie przystanków stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały,

b) mapę z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami.

5. Umowa będzie zawarta na okres ważności zezwolenia. Umowa określi między innymi: ilość zatrzymań środka transportu na przystankach, wykaz obsługiwanych przystanków według rozkładu jazdy.

6. Przystanki komunikacyjne mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu obsługi podróżnych na liniach komunikacyjnych, zgodnie z aktualnym rozkładem jazdy.

7. Przewoźnicy są zobowiązani do zatrzymania się na początku zatoki przystankowej lub przy słupku przystankowym, w taki sposób aby nie ograniczać przepustowości i nie blokować stanowiska innym przewoźnikom oraz w sposób niepowodujący zagrożenia bezpieczeństwa ruchu.

8. Korzystający z przystanku komunikacyjnego jest obowiązany do ścisłego przestrzegania godzin odjazdu i przyjazdu ustalonych w aktualnym rozkładzie jazdy.

9. Zatrzymywanie pojazdów na przystankach komunikacyjnych następuje wyłącznie na czas niezbędny do wsiadania i wysiadania pasażerów lub w przypadku sprzedaży biletów przez kierującego pojazdem, na czas potrzebny do pobrania należności.

10. Rozkłady jazdy środków transportu poszczególnych przedsiębiorców (operatorów i przewoźników) są podawane do publicznej wiadomości na wszystkich wymienionych w rozkładzie jazdy przystankach komunikacyjnych, po wcześniejszym dostarczeniu do Starostwa Powiatowego w Otwocku.


Uzasadnienie

Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym określa zasady organizacji i funkcjonowania regularnego przewozu osób w transporcie drogowym, kolejowym, innym szynowym, linowym, linowo-terenowym, morskim oraz w żegludze śródlądowej.

Organizatorem publicznego transportu zbiorowego, właściwym ze względu na obszar działania lub zasięg przewozów, a także rodzaj przewozów lub fakt zawarcia porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego jest m.in. powiat.

Określenie przystanków komunikacyjnych i dworców oraz warunków i zasad korzystania, w odniesieniu do tych obiektów i urządzeń będących własnością lub zarządzanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, następuje w drodze uchwały podjętej przez radę lub sejmik.

W art. 16 ustawy o transporcie zbiorowym ustalono szczególne zasady wykorzystywania takich przystanków.

Za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest jst, mogą być pobierane opłaty.

Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przy drogach publicznych i dworcach stanowią dochód jst, z przeznaczeniem m.in. na utrzymanie tych przystanków.

W związku z powyższym 25 kwietnia 2013 r. Rada Powiatu w Otwocku podjęła uchwałę Nr 233/XXVIII/13 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Otwockiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Otwocki oraz ustalenia warunków, zasad korzystania i opłat za korzystanie z nich.

Ze względów ekonomicznych Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu w dniu 19 lutego 2014 r. przyjęła wniosek, aby za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych nie była pobierana opłata.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Snochowska

Aplikantka radcowska w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »