| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 45/XIX/2014 Związku Międzygminnego "Kampinos"

z dnia 18 grudnia 2014r.

Uchwała Budżetowa na rok 2015

Na podstawie art. 69 ust. 3, art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.[1])) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.[2])) Zgromadzenie Związku Międzygminnego „KAMPINOS” uchwala, co następuje:

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie80 000,00 zł.

z tego:

a) bieżące w kwocie80 000,00 zł.

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie92 000,00 zł.

z tego:

a) bieżące w kwocie92 000,00 zł.

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 12 000,00 zł., sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 12 000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 12 000,00zł., z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 3. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 700,00 zł.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Związku do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków, w tym do zmian kwot na wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Związku


mgr inż. Ludwika Kwiadas-Wierzbicka


Tabela nr 1 do uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Kampinos" nr 45/XIX/2014 z dnia 18.12.2014 r.

DOCHODY

w złotych

Dział

Żródła dochodów

Plan na 2015r.

1

2

3

bieżące

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

80 000,00

Pozostała działalność

80 000,00

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwiazków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań biezacych

80 000,00

razem bieżące

80 000,00

Ogółem:

80 000,00


Tabela nr 2 do Uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Kampinos" nr 45/XIX/2014 z dnia 18.12.2014 r.

WYDATKI

w złotych

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wydatki
jednostek
budżetowych,

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

758

Różne rozliczenia

700

700

700

0

700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75818

Rezerwy ogólne i celowe

700

700

700

0

700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

91 300

91 300

76 300

50 000

26 300

0

15 000

0

0

0

0

0

0

0

90095

Pozostała działalność

91 300

91 300

76 300

50 000

26 300

0

15 000

0

0

0

0

0

0

0

Wydatki razem:

92 000

92 000

77 000

50 000

27 000

0

15 000

0

0

0

0

0

0

0


[1]) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, 1318 i z 2014 r. poz. 379 i 1072

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, 1646 i z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Diana Renata Bożek

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »