| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 1/2014 Wójta Gminy Paprotnia

z dnia 27 czerwca 2014r.

w sprawie objęcia mieszkańców Gminy Paprotnia opieką i usługami świadczonymi przez środowiskowe domy samopomocy funkcjonujące na terenie Miasta Siedlce

zawarte pomiędzy: Gminą Paprotnia reprezentowana przez Wójta Gminy Paprotnia - Pana Stanisława Ładziaka a Miastem Siedlce, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Siedlce - Pana Wojciecha Kudelskiego Na podstawie art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. , poz. 594, z późn. zm.), Uchwały Nr XXXVIII/184/14 Rady Gminy Paprotnia z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Siedlce w zakresie objęcia mieszkańców Gminy Paprotnia opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Siedlcach oraz Uchwały XLIII/785/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie przyjęcia przez Miasto Siedlce zadania dotyczącego objęcia mieszkańców Gminy Paprotnia opieka i usługami świadczonymi przez środowiskowe domy samopomocy prowadzone przez Miasto Siedlce, w związku z § 7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy ( Dz. U. Nr 238, poz. 1586) oraz art. 13 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z późn. zm. ), strony ustalają, co następuje:

§ 1. Gmina Paprotnia powierza a Miasto Siedlce przyjmuje do realizacji zadanie publiczne polegające na objęciu mieszkańców Gminy Paprotnia opieką i usługami świadczonymi przez środowiskowe domy samopomocy prowadzone przez Miasto Siedlce: 1. Środowiskowy Dom Samopomocy działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Siedlcach , Siedlce ul. H. Sienkiewicza 32, 2. Środowiskowy Dom Samopomocy w Siedlcach dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i osób z autyzmem , Siedlce, ul. Dzieci Zamojszczyzny 39

§ 2. 1. Do środowiskowych domów samopomocy, o których mowa w § 1, będących ośrodkami wsparcia o zasięgu lokalnym, przeznaczonych dla mieszkańców Miasta Siedlce, mogą być skierowane również mieszkańcy Gminy Paprotnia. 2. Warunkiem skierowania mieszkańców Gminy Paprotnia jest każdorazowo wcześniejsze potwierdzenie na piśmie przez kierownika właściwego środowiskowego domu samopomocy faktu dysponowania wolnym miejscem. 3. Liczba uczestników skierowanych z terenu Gminy Paprotnia nie może przekroczyć 50 % ogólnej liczby uczestników danego środowiskowego domu samopomocy. 4. Szczegółowe zasady kierowania, ustalania odpłatności i pobytu w ośrodkach wsparcia, o których mowa w § 1 porozumienia, regulują przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2013 r., poz.182, z późn. zm. ) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy ( Dz. U. Nr 238, poz. 1586).

§ 3. 1. Środki na funkcjonowanie środowiskowych domów samopomocy, o których mowa w § 1 porozumienia, zapewnia Wojewoda Mazowiecki w formie dotacji udzielanej Miastu Siedlce. 2. Dowóz uczestników z terenu Gminy Paprotnia do środowiskowych domów samopomocy, o których mowa w § 1 porozumienia , zapewnia Gmina Paprotnia.

§ 4. Porozumienie zostaje zawarte od dnia 1 czerwca 2014 r. na czas nieokreślony.

§ 5. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 7. Porozumienie zostało sporządzone w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

§ 8. W kwestiach nieuregulowanych w Porozumieniu obowiązują przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2013 r., poz. 182, z późn. zm. ) oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze

Wójt Gminy


Stanisław Ładziak


Prezydent Miasta Siedlce


Wojciech Kudelski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Pismo "Niebieska Linia"

Dwumiesięcznik poświęcony problematyce przemocy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »