| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/167/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie

z dnia 28 stycznia 2016r.

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Wyszków, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r, poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 20c, art. 20zf ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.), Rada Miejska w Wyszkowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się następujące kryteria i odpowiadające im liczby punktów dla potrzeb drugiego etapu rekrutacji do przedszkoli:

1) kandydat mieszka na terenie gminy prowadzącej nabór - 400 punktów,

2) dziecko posiadające prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego (urodzone w 2012 r. i 2011 r.), dzieci z obowiązkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym (urodzone w 2010 r. i wcześniej) - 200 punktów

3) dziecko, które będzie korzystało z oferty przedszkola powyżej 5-cio godzinnej podstawy programowej - 8 punktów za pierwsza godzinę, jeden punkt dodatkowo za każdą następną godzinę,

4) pozostawanie obojga rodziców lub odpowiednio rodzica samotnie wychowującego kandydata w zatrudnieniu, prowadzenie gospodarstwa rolnego, pozarolniczej działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w trybie dziennym stacjonarnym i deklarowanie w związku z tym potrzeby zapewnienia dziecku całodziennego pobytu w przedszkolu -4 punkty,

5) dziecko posiadające rodzeństwo, które kontynuuje pobyt w danym przedszkolu - 2 punkty,

6) dziecko, którego rodzeństwo kandyduje do tego samego przedszkola -1 punkt.

§ 2. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów, o których mowa:

1) w § 1 ust. 1 pkt 1: oświadczenia rodziców oraz pierwsza strona rozliczenia rocznego PIT za 2015 rok lub 2014 rok do wglądu,

2) w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3: oświadczenie rodzica zawarte we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola,

3) w § 1 ust. 1 pkt 4: oświadczenia rodzica/-ów wraz z dokumentami poświadczającymi odpowiednio:

a) zatrudnienia - zaświadczenie z zakładu pracy,

b) prowadzenie gospodarstwa rolnego - zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników z tego tytułu lub dowód opłacania składek w KRUS,

c) prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej - aktualny (nie starszy niż 3 dni przed złożeniem wniosku) wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej lub Krajowego rejestru Sądowego,

d) pobieranie nauki - zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o pobieraniu nauki w trybie dziennym stacjonarnym.

4) w § 1 ust. pkt 5 i 6: oświadczenie rodzica zawarte w deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym roku, w przypadku rodzeństwa będącego uczniem szkoły/zespołu - oświadczenie rodzica.

§ 3. 1. Wzór oświadczenia, o którym mowa w § 2 pkt 1, określa Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wzór oświadczenia, o którym mowa w § 2 pkt 3, określa Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wzór oświadczenia, o którym mowa w § 2 pkt 4, określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyszkowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Piórkowska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/167/16
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 28 stycznia 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/167/16
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 28 stycznia 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/167/16
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 28 stycznia 2016 r.
Zalacznik3.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Kliś

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa handlowego - m.in rejestracje, szeroko pojęte zmiany w spółkach oraz zdarzenia restrukturyzacyjne - przekształcenia, podziały oraz połączenia spółek.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »