| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/120/2016 Rady Gminy Puszcza Mariańska

z dnia 29 czerwca 2016r.

w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi położonymi na obszarze Gminy Puszcza Mariańska oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, atr.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250), Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy położonej na terenie Gminy Puszcza Mariańska, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

2. Deklarację, o której mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy Puszcza Mariańska w następujących terminach:

1) w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych albo

2) w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 1. Określa się następujące warunki i tryb składania deklaracji, o której mowa w § 1 ust.1:

1) osobiście w Urzędzie Gminy Puszcza Mariańska ul. Stanisława Papczyńskiego 1,

2) za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urzędu Gminy Puszcza Mariańska ul. Stanisława Papczyńskiego 1, 96-330 Puszcza Mariańska,

3) przy użyciu elektronicznej skrzynki podawczej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP pod adresem: http://epuap.gov.plpoprzez wypełnienie formularza stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały. Deklaracja złożona w niniejszej formie musi być opatrzona podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20 a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U .z 2014 r. poz. 1114),

4) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail Urzędu Gminy Puszcza Mariańska: mailto:urzad@puszcza-marianska.plpo uwierzytelnieniu poprzez zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.).

2. Dopuszcza się składanie deklaracji we wszystkich formatach wymienionych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzenia i doręczenia dokumentów elektronicznych oraz udostępnienia formularzy wzorów i kopii dokumentów elektronicznych ( Dz. U z 2015r. poz. 971).

3. Układ informacji i powiązań składanych deklaracji określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Puszcza Mariańska.

§ 4. 1. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/178/2013 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi położonymi na obszarze Gminy Puszcza Mariańska (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 4954).

2. Traci moc Uchwała Nr IV/19/2015 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/178/2013 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 18 marca 2013 roku (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 5781).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Henryk Cebula


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/120/2016
Rady Gminy Puszcza Mariańska
z dnia 29 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Załacznik Nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/120/2016
Rady Gminy Puszcza Mariańska
z dnia 29 czerwca 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Inventage

Inventage jest międzynarodową firmą specjalizującą się w optymalizacji kosztów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »