| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII.113.2016 Rady Gminy Słubice

z dnia 30 czerwca 2016r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Słubice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 i art. 41, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) Rada Gminy Słubice określa, co następuje:

§ 1. 1. Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, położonej na obszarze Gminy Słubice jest zobowiązany do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwaną dalej "opłatą", której wysokość oblicza samodzielnie w deklaracji ustalonej odrębną uchwałą Rady Gminy Słubice.

2. Opłatę uiszcza się raz na miesiąc, bez wezwania, z góry do dnia 10 każdego miesiąca za dany miesiąc.

3. Jeżeli nieruchomość ma więcej niż jednego właściciela, uiszczają oni jedną opłatę.

§ 2. Opłata, o której mowa w § 1, wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Słubice w Banku Spółdzielczym "Mazowsze" w Płocku, oddział Sanniki, filia Słubice Nr 53 9042 1039 0840 0101 2000 0010, lub gotówką w kasie Urzędu Gminy Słubice w godzinach 7.30-12.00 od poniedziałku do piątku.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXV/136/2012 Rady Gminy Słubice z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 1073).

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słubice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Katarzyna Monika Milczarek


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016, poz. 250) Rada Gminy w drodze uchwały określa termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała przewiduje, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą uiszczane nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc bez wezwania do dnia 10 każdego miesiąca. Przedmiotowy tryb uiszczania opłat został przyjęty w celu zapewnienia płynności budżetu gminy oraz z uwzględnieniem możliwości finansowych mieszkańców gminy. W celu wywiązywania z się nowych obowiązków dotyczących gospodarki odpadami Rada Gminy Słubice przyjmuje Uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

17 stycznia 2015 roku weszła w życie ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 87), która w art. 11 stanowi, że uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Słubice uchwalone przed dniem wejścia w życie ustawy zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych uchwał, nie dłużej jednak niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, i mogą być zmieniane w zakresie upoważnienia zawartego w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W związku z powyższym należało podjąć przedmiotową uchwałę.

Projekt ww. uchwały został poddany konsultacjom organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z terenu Gminy Słubice. W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag do ww. projektu.

Przewodnicząca Rady Gminy


Katarzyna Monika Milczarek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Rabczewski

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »