| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/170/2016 Rady Miejskiej w Mrozach

z dnia 28 stycznia 2016r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Mrozy na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę:+ 90.000,00 w tym: Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa + 90.000,00 Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami + 90.000,00

§ 0770. - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości + 90.000,00 Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę: - 25.400,00 w tym: Dz. 801 - Oświata i wychowanie - 15.400,00 Rozdz. 80195 - Pozostała działalność - 15.400,00

§ 4300. - Zakup usług pozostałych - 15.400,00 Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- 10.000,00 Rozdz. 85395 - Pozostała działalność - 10.000,00

§ 2360. - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - 10.000,00 Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: + 115.400,00 w tym: Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo+ 63.350,00 Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi + 63.350,00

§ 6050. - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych+ 8.000,00

§ 6059. - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych+ 55.350,00 Dz. 750 - Administracja publiczna+ 6.150,00 Rozdz. 75023 - Urzędy gmin + 6.150,00

§ 6060. - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych+ 6.150,00 Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa+ 5.500,00 Rozdz. 75405 - Komendy powiatowe Policji + 5.500,00

§ 6170. - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych + 5.500,00 Dz. 801 - Oświata i wychowanie + 4.000,00 Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe + 4.000,00

§ 6060. - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych+ 4.000,00 Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej+ 10.000,00 Rozdz. 85395 - Pozostała działalność + 10.000,00

§ 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia+ 5.000,00

§ 4300. - Zakup usług pozostałych+ 5.000,00 Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska+ 6.000,00 Rozdz. 90095 - Pozostała działalność + 6.000,00

§ 6050. - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych+ 6.000,00 Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego + 20.400,00 Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby + 20.400,00

§ 2480. - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury+ 16.000,00

§ 6050. - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych+ 4.400,00

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 26.745.874,03 w tym:

1) dochody bieżące w kwocie26.353.574,03

2) dochody majątkowe w kwocie392.300,00

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi 24.938.535,37w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie23.229.219,65

2) wydatki majątkowe w kwocie1.709.315,72

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku ,,Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Mrozy w 2016 roku". /załącznik nr 1 do niniejszej uchwały/

§ 4. Dokonuje się zmian wydatków na zadania inwestycyjne w tabeli ,,Plan wydatków majątkowych w 2016 roku". /tabela nr 1 do niniejszej uchwały/

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mrozów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady


mgr Marek Rudka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/170/2016
Rady Miejskiej w Mrozach
z dnia 28 stycznia 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Mrozy w 2016 roku


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/170/2016
Rady Miejskiej w Mrozach
z dnia 28 stycznia 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Tabela Nr 1 Plan wydatków majątkowych w 2016 roku

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Wicha-Gajek

Koordynator ds. Marketingu i PR Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUp"

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »