reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr 18/III/2010 Rady Gminy Radłów

z dnia 28 grudnia 2010 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984 Nr, 153 poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675), art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), art. art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 oraz z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 85, poz. 716 i Nr 131, poz. 1076); Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet gminy Radłów na okres roku kalendarzowego 2011, zwany dalej budżetem.

§ 2. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 11.722.295,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 10.311.295,00 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 1.411.000,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 3. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 13.725.295,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 10.046.255,00 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 3.679.040,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 4. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2.003.000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 5. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3 obejmujący:

1) przychody w wysokości 2.663.000,00 zł

2) rozchody w wysokości 660.000,00 zł

§ 6. 1. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 17.500,00 zł.

2. W budżecie tworzy się rezerwę celową w wysokości 22.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4 i 5.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 70.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 67.000 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wydatki w kwocie 3.000 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 222.061,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10. Ustala się zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne przypadające do realizacji w 2011 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.003.000,00 zł

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 620.000,00 zł

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów lub pożyczek na sfinansowanie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,

2) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych,

4) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 50.000,00 zł,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank obsługujący budżet gminy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Radłów

Irena Czubaj-Zając


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 18/III/2010
Rady Gminy Radłów
z dnia 28 grudnia 2010 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Rudzka Kancelaria Doradcy Podatkowego

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podatkowo-prawnej dużych i średnich polskich firm, międzynarodowych korporacji oraz podmiotów publicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama