| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Nr 2/2013 Burmistrza Leśnicy; Wojewody Opolskiego

z dnia 4 marca 2013 r.

w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

zawarte pomiędzy:

1. Wojewodą Opolskim Ryszardem Wilczyńskim, zwanym dalej "Powierzającym",

a

2. Burmistrzem Leśnicy, Łukaszem Jastrzembskim, działającym w imieniu Gminy Leśnica, zwanym dalej "Przyjmującym"

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.), art. 8 ust. 2 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39, poz. 311 z późn. zm.) Strony ustalają, co następuje:

§ 1. Powierzający powierza, a Przyjmujący przyjmuje do realizacji zadanie dotyczące obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na obszarze należącym do Gminy, a w szczególności:

1) pielęgnacji zieleni i utrzymania porządku i czystości na cmentarzach i grobach wojennych;

2) konserwacji i remontów grobów i cmentarzy wojennych;

3) ustalania potrzeb finansowych w zakresie bieżącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz prac remontowo - odtworzeniowych mogił oraz obiektów z nimi związanych i przekazywania informacji w tym zakresie, w żądanym terminie Wojewodzie;

4) współpracy z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Opolu w zakresie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi wpisanymi do rejestru zabytków;

5) prowadzenia ewidencji miejsc pamięci narodowej, w tym grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy;

6) prowadzenia ksiąg pochowanych oraz dokonywania wpisu do imiennej ewidencji pochowanych wg danych otrzymywanych z Zarządu Głównego PCK.

§ 2. 1. Powierzający w oparciu o ustalony zakres prac wynikających z § 1 pkt. 3 Porozumienia będzie informować Przyjmującego o wysokości przyznanych środków dotacji celowej, po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2013 rok.

2. Powierzający przekaże na realizację zadania określonego w § 1 niniejszego Porozumienia dotację celową w kwocie 4 000 zł (słownie: cztery tysiące złotych).

Wyżej wymieniona dotacja zostanie przekazana na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Leśnicy w dwóch równych transzach, pierwsza po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2013 r., druga po przedłożeniu przez Przyjmującego rozliczenia dotacji w ramach I transzy.

3. Zadania określone w § 1 realizowane są do dnia 31 grudnia 2013 r., natomiast ostateczny termin rozliczenia zadań upływa z dniem 15 stycznia 2014 r.

4. Ze środków dotacji celowej udzielonej z budżetu Wojewody Opolskiego, zostaną sfinansowane wyłącznie prawidłowo udokumentowane wydatki poniesione przez Przyjmującego na podstawie kserokopii faktur, rachunków, umów, protokołów odbioru prac potwierdzonych za zgodność z oryginałem, przedłożone Powierzającemu wraz z rozliczeniem końcowym otrzymanej dotacji w terminie 15 dni od daty zakończenia zadania, nie później niż do 15 stycznia 2014 r.

§ 3. 1. Przyjmujący zobowiązany jest przy prowadzeniu powierzonego zadania do:

a) stosowania przepisów wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.),

b) składania informacji kwartalnych z realizacji tego zadania do Wojewody w terminie do 15 dnia następującego po okresie sprawozdawczym oraz rocznego sprawozdania z wykorzystania przekazanych środków dotacji, w terminie do dnia 15 stycznia 2014 r.

2. Zatwierdzenie przez Powierzającego rocznego sprawozdania z wykorzystania przekazanych środków dotacji, przedstawionego przez Przyjmującego nastąpi w terminie 30 dni od dnia jego przedstawienia.

§ 4. Przyznane środki nie mogą być wydatkowane na inny cel niż określony w § 1 niniejszego Porozumienia.

§ 5. 1. Środki dotacji celowej, przekazane na realizację powierzonego zadania, wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają niezwłocznemu zwrotowi wraz z odsetkami, w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy Wojewody Opolskiego nr: 22 1010 1401 0006 9322 3100 0000, prowadzony w NBP O/O Opole, z adnotacją "zwrot dotacji
z tytułu......"; należy podać przyczynę oraz wskazać dział, rozdział i paragraf zwracanych środków.

2. Do zwrotu dotacji, o której mowa wyżej, stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

3. W przypadku niewykorzystania części dotacji podlega ona zwrotowi na rachunek bankowy Wojewody Opolskiego nr: 72 1010 1401 0006 9322 3000 0000, prowadzony w NBP O/O Opole, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia 2014 r., z adnotacją "zwrot niewykorzystanych dotacji, dział, rozdział i paragraf".

4. Od kwoty dotacji zwróconej po tym terminie będą naliczane odsetki, w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od 16 stycznia 2014 r.

5. Przez wykorzystanie dotacji rozumie się zapłatę za zrealizowane zadania, na które dotacja została przekazana.

6. Przyjmujący zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji celowej oraz wydatków dokonywanych z tych środków.

§ 6. 1. Prawidłowość realizacji zadań objętych niniejszym Porozumieniem, podlega kontroli prowadzonej przez upoważnionych pracowników Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

2. Nadzór merytoryczny nad realizacją powierzonych Porozumieniem zadań w imieniu Wojewody sprawuje Dyrektor wydziału właściwego ds. realizacji ustawy o grobach i cmentarzach wojennych.

3. Kontrola prawidłowości wykonania powierzonego zadania, w tym wydatkowania przekazanych środków dotacji, polega na przeprowadzeniu przez upoważnionych pracowników Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w każdym czasie i miejscu, kontroli dokumentacji dostarczonej lub udostępnionej przez Przyjmującego lub wizytacji grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy.

4. Przyjmujący obowiązany jest do udzielenia ustnie lub na piśmie, w zależności od żądania kontrolującego
i w terminie przez niego określonym, wyjaśnień i informacji dotyczących realizacji powierzonego zadania.

5. W ramach sprawowanego nadzoru Wojewodzie przysługują uprawnienia do:

a) wydawania zaleceń pokontrolnych,

b) wydawania wiążących wytycznych, określających kierunki i zasady realizacji zadań powierzonych Porozumieniem.

§ 7. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony do dnia 31 grudnia 2013 r.

2. Każda ze stron może rozwiązać Porozumienie za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, złożonym na koniec miesiąca kalendarzowego.

3. Powierzającemu przysługuje prawo rozwiązania Porozumienia bez wypowiedzenia w przypadku:

a) nie respektowania zaleceń pokontrolnych lub wytycznych określających kierunki i zasady realizacji zadań powierzonych niniejszym Porozumieniem ,

b) nie wywiązywania się przez Przyjmującego z obowiązku terminowego realizowania ustalonych prac.

4. Rozwiązanie Porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8. Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9. Porozumienie wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 10. Traci moc Porozumienie nr 2 z dnia 29 marca 2012 r. zmieniające porozumienie w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

§ 11. Porozumienie sporządzono w wersji elektronicznej.

Burmistrz Leśnicy


Łukasz Jastrzembski

Wojewoda Opolski


Ryszard Wilczyński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »