Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXXVII/582/13 Rady Miasta Opola

z dnia 31 stycznia 2013 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Opola i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, Dz. U. z 2012 r. poz. 567) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 391) - Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujący szczegółowy sposób odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

1) odpady są odbierane przez firmę wywozową z pojemników;

2) odpady są odbierane z pojemników zapewniających bezpieczne i zgodne z przepisami bhp wykonanie usługi, przystosowanych do gromadzenia danego rodzaju odpadów i wywozu sprzętem specjalistycznym. Pojemniki nie mogą być uszkodzone w stopniu uniemożliwiającym bezpieczny odbiór odpadów;

3) odbiór odpadów następuje po uprzednim umożliwieniu przez właściciela nieruchomości dostępu do pojemników dla odbierającego odpady;

4) odbiór odpadów selektywnie zebranych następuje po uprzednim skontrolowaniu przez pracownika firmy wywozowej poprawności segregacji;

5) dopuszcza się zmianę pojemności i ilości poszczególnych rodzajów pojemników na odpady komunalne gromadzone przez właścicieli nieruchomości w zależności od ilości wytwarzanych odpadów;

6) odbiór odpadów nie może następować w niedziele oraz w dni ustawowo wolne od pracy, za wyjątkiem § 5 ust. 4 i § 6 ust. 2 Uchwały;

7) w przypadku, gdy dzień odbioru odpadów przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, dniem odbioru odpadów jest ostatni dzień roboczy przed dniem wolnym lub pierwszy dzień roboczy następujący po dniu wolnym.

§ 2. Zakres świadczenia usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi obejmuje:

1) bezpośredni odbiór odpadów polegający na wywozie odpadów segregowanych oraz pozostałości po segregacji odpadów zbieranych w pojemnikach na terenie nieruchomości, a także wywozie odpadów wielkogabarytowych z miejsc ich zbierania;

2) pośredni odbiór odpadów polegający na odbiorze dostarczonych przez mieszkańców odpadów do punktu przyjęcia danej frakcji takiego jak: wyznaczone apteki, szkoły, urzędy oraz Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów.

§ 3. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odpady będą zagospodarowywane poprzez przetwarzanie oraz składowanie.

§ 4. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w zależności od frakcji odpadu, odbierana będzie w sposób bezpośredni lub pośredni, każda zebrana ilość odpadów komunalnych.

§ 5. 1. Określa się następującą częstotliwość wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych:

1) zabudowa wielorodzinna:

a) pozostałości po segregacji odpadów komunalnych - 2 razy na tydzień,

b) odpady opakowaniowe inne niż szklane - 2 razy na tydzień,

c) odpady szklane - 1 raz na 4 tygodnie,

d) odpady ulegające biodegradacji:

- sezon letni (od 1 kwietnia do 31 października) - 1 raz na tydzień,

- sezon zimowy (od 1 listopada do 31 marca) - 1 raz na 2 tygodnie;

2) zabudowa jednorodzinna:

a) pozostałości po segregacji odpadów komunalnych - 1 raz na 2 tygodnie,

b) odpady opakowaniowe inne niż szklane - 1 raz na 2 tygodnie,

c) odpady szklane - 1 raz na 4 tygodnie,

d) odpady ulegające biodegradacji:

- sezon letni (od 1 kwietnia do 31 października) - 1 raz na 2 tygodnie,

- sezon zimowy (od 1 listopada do 31 marca) - 1 raz na 4 tygodnie;

3) odpady wielkogabarytowe odbierane będą od właścicieli nieruchomości z zabudowy wielorodzinnej raz na tydzień, z zabudowy jednorodzinnej raz na miesiąc, z miejsc
i w terminach wyznaczonych harmonogramem określonym przez firmę wywozową;

4) w okresie 22 - 29 grudnia ustala się jeden dodatkowy wywóz odpadów z wszystkich rodzajów pojemników z zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej.

§ 6. 1. Określa się następującą częstotliwość wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Dla nieruchomości:

1) produkcyjnych, przemysłowych, magazynowych, gospodarczych dla rolnictwa:

a) pozostałości po segregacji odpadów komunalnych - 1 raz na 2 tygodnie,

b) odpady opakowaniowe inne niż szklane - 1 raz na tydzień,

c) odpady szklane - 1 raz na 4 tygodnie,

d) odpady ulegające biodegradacji:

- sezon letni - 1 raz na 2 tygodnie,

- sezon zimowy - 1 raz na 4 tygodnie;

2) biurowych:

a) pozostałości po segregacji odpadów komunalnych - 1 raz na 2 tygodnie,

b) odpady opakowaniowe inne niż szklane - 1 raz na tydzień,

c) odpady szklane - 1 raz na 4 tygodnie,

d) odpady ulegające biodegradacji:

- sezon letni - 1 raz na 2 tygodnie,

- sezon zimowy - 1 raz na 4 tygodnie;

3) handlowo - usługowych:

a) pozostałości po segregacji odpadów komunalnych - 1 raz na 2 tygodnie,

b) odpady opakowaniowe inne niż szklane - 1 raz na tydzień,

c) odpady szklane - 1 raz na 2 tygodnie,

d) odpady ulegające biodegradacji:

- sezon letni - 1 raz na 2 tygodnie,

- sezon zimowy - 1 raz na 4 tygodnie;

4) oświaty, kultury i sportu:

a) pozostałości po segregacji odpadów komunalnych - 1 raz na 2 tygodnie,

b) odpady opakowaniowe inne niż szklane - 1 raz na tydzień,

c) odpady szklane - 1 raz na 4 tygodnie,

d) odpady ulegające biodegradacji:

- sezon letni - 1 raz na 2 tygodnie,

- sezon zimowy - 1 raz na 4 tygodnie;

5) szpitali i przychodni:

a) pozostałości po segregacji odpadów komunalnych - 1 raz na 2 tygodnie,

b) odpady opakowaniowe inne niż szklane - 1 raz na tydzień,

c) odpady szklane - 1 raz na 2 tygodnie,

d) odpady ulegające biodegradacji:

- sezon letni - 1 raz na 2 tygodnie,

- sezon zimowy - 1 raz na 4 tygodnie;

6) lokali gastronomicznych:

a) pozostałości po segregacji odpadów komunalnych - 1 raz na 2 tygodnie,

b) odpady opakowaniowe inne niż szklane - 2 razy na tydzień,

c) odpady szklane - 1 raz na tydzień,

d) odpady ulegające biodegradacji;

- sezon letni - 1 raz na tydzień,

- sezon zimowy - 1 raz na 2 tygodnie;

7) punktów szybkiej konsumpcji:

a) pozostałości po segregacji odpadów komunalnych - 2 razy na tydzień,

b) odpady opakowaniowe inne niż szklane - 2 razy na tydzień,

c) odpady szklane - 1 raz na 2 tygodnie,

d) odpady ulegające biodegradacji:

- sezon letni - 1 raz na tydzień,

- sezon zimowy - 1 raz na 2 tygodnie;

8) targowisk:

a) pozostałości po segregacji odpadów komunalnych - 1 raz na 2 tygodnie,

b) odpady opakowaniowe inne niż szklane - 1 raz na tydzień,

c) odpady szklane - 1 raz na 2 tygodnie,

d) odpady ulegające biodegradacji:

- sezon letni - 1 raz na tydzień,

- sezon zimowy - 1 raz na 2 tygodnie;

9) cmentarzy:

a) pozostałości po segregacji odpadów komunalnych - 1 raz na tydzień,

b) odpady opakowaniowe inne niż szklane - 1 raz na tydzień,

c) odpady szklane - 1 raz na 2 tygodnie,

d) odpady ulegające biodegradacji:

- sezon letni - 1 raz na tydzień,

- sezon zimowy - 1 raz na 2 tygodnie;

10) ogródków działkowych:

a) pozostałości po segregacji odpadów komunalnych - 1 raz na 2 tygodnie,

b) odpady opakowaniowe inne niż szklane - 1 raz na 2 tygodnie,

c) odpady szklane - 1 raz na 4 tygodnie,

d) odpady ulegające biodegradacji:

- sezon letni - 1 raz na tydzień,

- sezon zimowy - 1 raz na 4 tygodnie;

11) inne:

a) pozostałości po segregacji odpadów komunalnych - 1 raz na tydzień,

b) odpady opakowaniowe inne niż szklane - 1 raz na tydzień,

c) odpady szklane - 1 raz na 2 tygodnie,

d) odpady ulegające biodegradacji:

- sezon letni - 1 raz na tydzień,

- sezon zimowy - 1 raz na 2 tygodnie;

2. Każdego roku, w okresie od 30 października do 4 listopada, w dniach: 24, 27 i 28 grudnia oraz w okresie dwóch dni przed i dwóch dni po Świętach Wielkanocnych odpady z cmentarzy będą odbierane codziennie.

§ 7. Określa się następujący sposób świadczenia usługi przez Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK):

1) w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmowane są następujące frakcje odpadów komunalnych powstających na terenie Miasta Opola:

a) odpady z papieru, tworzyw sztucznych i metali,

b) odpady szklane,

c) komunalne odpady niebezpieczne w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013 r., poz. 21) o odpadach powstające w gospodarstwach domowych (np.: przeterminowane leki, baterie, akumulatory, świetlówki, farby, lakiery, rozpuszczalniki, środki do impregnacji drewna, oleje mineralne i syntetyczne, benzyny, opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach, opakowania po aerozolach),

d) odpady wielkogabarytowe,

e) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

f) komunalne odpady budowlane,

g) zużyte opony,

h) odpady zielone;

2) punkty selektywnej Zbiórki Odpadów otwarte będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 900-1800oraz w soboty w godzinach od 900-1500z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy;

3) w celu prowadzenia ewidencji odpadów odbieranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki przyjmowane odpady są klasyfikowane i rejestrowane;

4) przyjęte w Punkcie Selektywnej Zbiórki odpady komunalne są gromadzone w pojemnikach i kontenerach;

5) dostarczający odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów ma obowiązek ich rozładunku i umieszczenia w miejscach i w sposób wskazany przez obsługę punktu lub znaki informacyjne;

6) zebrane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odpady zostaną przekazane do podmiotów posiadających zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów.


§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady


Roman Ciasnocha

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe