| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXII.160.2013 Rady Gminy Domaszowice

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777 i Nr 217, poz.1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951 oraz z 2013 r. poz. 21 i 228) w związku z art. 10 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz .U. Nr 152, poz. 897, Nr 171, poz. 1016 i Nr 224, poz. 1337) Rada Gminy Domaszowice uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się, że w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina Domaszowice będzie świadczyć usługi odbioru:

1) zmieszanych odpadów komunalnych, w ilości nie przekraczającej minimalnej pojemności pojemników i worków - wynikającej z regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie,

2) odpadów z papieru i tektury zebranych selektywnie na terenie nieruchomości, zgodnie regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie - w każdej ilości,

3) odpadów ze szkła zebranych selektywnie na terenie nieruchomości, zgodnie regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie - w każdej ilości,

4) odpadów z tworzyw sztucznych zebranych selektywnie na terenie nieruchomości, zgodnie regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie - w każdej ilości,

5) odpadów zielonych zebranych selektywnie na terenie nieruchomości, zgodnie regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie - w każdej ilości,

6) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych w systemie akcyjnym, zgodnie z podanym przez gminę harmonogramem,

7) w Punktcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zebranych selektywnie odpadów, zgodnie regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie - w ilości określonej w załączniku nr 1 do uchwały.

2. W przypadku przekroczenia ilości zmieszanych odpadów komunalnych określonych w ust. 1 pkt. 1 właściciel nieruchomości, na której powstały odpady, ponosi koszt ich odbioru przez przedsiębiorcę wpisanego do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez gminę.

3. Odpady powstałe na terenie nieruchomości, posegregowane niezgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie, traktowane będą jako zmieszane odpady komunalne.

§ 2. 1. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości będzie prowadzone z częstotliwością określoną w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Domaszowice:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,

2) papier i tektura,

3) tworzywa sztuczne,

4) szkło,

5) odpady zielone.

2. Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane będą od właścicieli nieruchomosci w systemie akcyjnym, zgodnie z podanym przez gminę harmonogramem.

§ 3. 1. W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych można bezpłatnie oddawać odpady według rodzaju i ilości wskazanej w załączniku nr 1 do uchwały.

2. Informacje o lokalizacji, godzinach otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, a także szczegółowy regulamin korzystania wraz z cennikiem za odbiór, gmina podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Domaszowice oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

3. Maksymalna ilość, jednorazowo przywiezionych odpadów komunalnych, nie może przekroczyć 2 m3. Transport odpadów mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

4. W PSZOK-u przyjmowane są wyłącznie odpady określone w załączniku nr 1 do uchwały, dostarczone do PSZOK-u przez ich wytwórców.

5. Zarządca PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów niezidentyfikowanych, niewiadomego pochodzenia, o niewiadomym składzie, odbiegających od charakterystyki podanej w regulaminie funkcjonowania PSZOK-u.

§ 4. Sposób zagospodarowania poszczególnych frakcji odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 5. Uchyla się uchwałę Nr XX.138.2012 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaszowice.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady


Jan Nowak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII.160.2013
Rady Gminy Domaszowice
z dnia 27 marca 2013 r.

ILOŚĆ I RODZAJ ODPADÓW
PRZYJMOWANYCH W RAMACH OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
W PUNKCIE SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Charakterystyka

Ilość odpadów

Jednostka [Mk/rok]

20 01 01

Papier i tektura

Opakowania z papieru i tektury, gazety, katalogi, reklamówki papierowe

b.o.

20 01 02

Szkło

opakowania szklane bez zawartości opakowania

b.o.

20 01 08

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

odpady nie zawierające odpadów mięsnych

b.o.

20 01 10

Odzież

120

l

20 01 11

Tekstylia

120

l

20 01 21*

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

Świetlówki liniowe do długości 1,5 m, kompaktowe, niskoprężne lampy sodowe, termometry rtęciowe

4

szt.

20 01 23*

Urządzenia zawierające freony

chłodziarki, zamrażarki, klimatyzatory zawierające freon

1

szt.

20 01 32

Leki inne niż wymienione w 20 01 31

100

g

20 01 33*

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

15

kg

20 01 34

Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 0133

1

kg

20 01 35*

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

monitory, telewizory, laptopy, notebooki, kalkulatory, kieszonkowe konsole do gier, urządzenia elektryczne z wyświetlaczem LCD lub plazmowym

2

szt.

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

pralki, piekarniki, suszarki do ubrań, zmywarki, mikrofalówki, sprzęt audio, kamery, aparaty fotograficzne, telefony komórkowe, telefony stacjonarne, maszyny do szycia, opiekacze, tostery, komputery, drukarki, maszyny do pisania, wentylatory elektryczne, grzejniki elektryczne, termostaty, chłodziarki, zamrażarki, klimatyzatory nie zawierające freonu, odkurzacze, żelazka, inne urządzenia kuchenne, inne urządzenia elektryczne niezawierające substancji niebezpiecznych

5

szt.

20 01 38

Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

drewno nie malowane, nie zanieczyszczone

b.o.

20 01 39

Tworzywa sztuczne

tworzywa sztuczne nie zanieczyszczone, nie zawierające ceramiki, szkła, metalu, gumy

b.o.

20 01 40

Metale

b.o.

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji z ogrodów i parków

części roślin z ogrodów i parków

b.o.

20 02 02

Gleba i ziemia, w tym kamienie

gleba i ziemia nie zanieczyszczone

b.o.

20 03 07

Wielkogabarytowe - meble

meble, meble tapicerowane, okna, wanny, brodziki z tworzyw sztucznych

2

szt.

20 03 07

Wielkogabarytowe z metalu

grzejniki, felgi, wanny żeliwne

5

szt.

16 01 03

Opony

opony samochodowe o średnicy nie przekraczającej 56 cm

4

szt.

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

odpady mineralne nie zanieczyszczone

50
(w ilości nie wskazującej na gospodarcze pochodzenie)

kg

16 80 01

Magnetyczne i optyczne nośniki informacji

płytki CD, DVD

1

kg

13 02 08*

Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

oleje hydrauliczne, przekładniowe, smarowe mineralne i syntetyczne

10

l

08 03 18

Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17

10

szt.

b.o. - bez ograniczeń


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII.160.2013
Rady Gminy Domaszowice
z dnia 27 marca 2013 r.

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

Odpad

Proces odzysku1)

Proces
unieszkodliwiania1)

Zmieszane

R1, R15

D1, D10, D11

Biodegradowalne

R1, R3, R10

-

Szkło

R5, R14, R15

-

Papier

R1, R3, R14, R15

D10

Metal

R4, R5

-

Odpady wielkogabarytowe

R1, R5, R15

D1, D10, D11

Odpady elektryczne i elektroniczne

R5, R14, R15

-

Baterie, akumulatory

R6

D5, D16

Chemikalia

R2, R6

D5, D16

Przeterminowane leki

R1

D10, D11

Tworzywa sztuczne

R1, R5, R14, R15

D10, D11

Wielomateriałowe

R1, R5, R14, R15

D10, D11

Odpady rozbiórkowe i budowlane z remontów prowadzonych samodzielnie w gospodarstwach domowych

R14

D1

1) Oznaczenie procesów odzysku i unieszkodliwiania na podstawie załącznika nr 5 i 6 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r Nr 185 poz. 1243 z późn. zm.)

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Waldemar Żuchowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »