| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XX/247/13 Rady Miejskiej w Namysłowie

z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391, z późn. zm.), Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2. Określa się warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

a) wzór deklaracji w postaci edytowalnego dokumentu elektronicznego, w formacie Portable Document Format (PDF) udostępnia się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie,

b) wypełnioną deklarację w postaci dokumentu elektronicznego należy złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej, poprzez elektroniczną platformę usług administracji publicznej (ePUAP),

c) wypełniona deklaracja winna być uwierzytelniona przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowalnego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym ePUAP.

§ 2. Deklarację, o której mowa w § 1, w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć Burmistrzowi Namysłowa w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, w terminie do 26 lipca 2013 r. - dla pierwszej deklaracji.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVIII/218/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady


Jarosław Iwanyszczuk


Załącznik do Uchwały Nr XX/247/13
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 26 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Accreo

Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »