Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXXV/232/14 Rady Gminy Pawłowiczki

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Pawłowiczki do stanu faktycznego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 ze zm.[1])) w związku z art. 419 § 2 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy ( Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 ze zm.[2])) Rada Gminy Pawłowiczki uchwala, co następuje:

§ 1. W związku z utworzeniem nowej ulicy oraz omyłkowym pominięciem ulic i numerów dostosowuje się opis granic okręgów wyborczych Gminy Pawłowiczki, ustalonych uchwałą Nr XVII/103/12 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 25 czerwca 2012 r. polegający na:

- dopisaniu do okręgu wyborczego nr 1 ulicy: Słoneczna

- zmianie zapisu w okręgu wyborczym nr 1 z: Wyzwolenia od 1 do 66, na: Wyzwolenia od 1 do 72

- dopisaniu do okręgu wyborczego nr 2 ulic: Cicha, Dąbrowa

- zmianie zapisu w okręgu wyborczym nr 2 z: Wyzwolenia od 73 do 100, na: Wyzwolenia od 73 do końca

§ 2. Jednolity wykaz numerów i granic okręgów wyborczych stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Pawłowiczki.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowiczki.

Przewodniczący Rady Gminy w Pawłowiczkach


Przemysław Malinka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/232/14
Rady Gminy Pawłowiczki
z dnia 26 czerwca 2014 r.

Podział Gminy Pawłowiczki na okręgi wyborcze

Numer
okręgu
wyborczego


Granice okręgu

Liczba radnych
wybieranych
w okręgu

1

Sołectwo Pawłowiczki ulice: Wyzwolenia od 1 do 72, Kościelna, Kozielska, Księdza Kuliga, Morcinka, Opatrzność, Słoneczna

1

2

Sołectwo Pawłowiczki ulice: Wyzwolenia od 73 do końca, Dworcowa, Korfantego, Kościuszki, Leśna, Lipowa, Magnoliowa. Miarki, Mickiewicza, Nowa, Ogrodowa, Parkowa, Plac Jedności Narodu, Plac Smykały, Polna, Raciborska, Smykały, Szkolna, Cicha, Dąbrowa

1

3

Sołectwa: Chrósty, Dobieszów, Radoszowy

1

4

Sołectwo Ostrożnica ulice: Chróstecka, Grodzisko, Klasztorna, Kopidolska, Kościelna, Ogrodowa, Pawłowska, Polna

1

5

Sołectwo Ostrożnica ulice: Kąty, Leśna, Olszewska, Parkowa, Przedborowska, Sienkiewicza
Sołectwo Przedborowice

1

6

Sołectwa: Dobrosławice, Maciowakrze

1

7

Sołectwo Ucieszków

1

8

Sołectwo Grudynia Wielka

1

9

Sołectwa: Grudynia Mała, Jakubowice, Milice

1

10

Sołectwa: Borzysławice, Karchów- Ligota Wielka

1

11

Sołectwo Gościęcin

1

12

Sołectwa: Kózki, Mierzęcin

1

13

Sołectwo Urbanowice

1

14

Sołectwo Trawniki

1

15

Sołectwa: Grodzisko, Naczęsławice

1


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 379

[2]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149,poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951, 1529

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe