Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXXVII/327/2014 Rady Gminy Pokój

z dnia 7 listopada 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan przychodów budżetu łącznie o kwotę 290.000,00 zł, zgodnie z treścią załącznika Nr 1.

2. Zwiększa się plan rozchodów budżetu łącznie o kwotę 200.000,00 zł, zgodnie z treścią załącznika Nr 2.

3. Zwiększa się plan dochodów budżetowych łącznie o kwotę 20.000,00 zł, zgodnie z treścią załącznika Nr 3.

4. Zwiększa się plan wydatków budżetowych łącznie o kwotę 400.000,00 zł, zgodnie z treścią załącznika Nr 4.

5. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych łącznie o kwotę 290.000,00 zł, zgodnie z treścią załącznika Nr 5.

§ 2. Dotychczasowa treść § 9 uchwały budżetowej nr XXVIII/260/2013 z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2014 ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie:

Ustala się:

1) Przychody budżetu w łącznej kwocie 2.584.501 zł.

2) Rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.637.692 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3. Dotychczasowa treść § 5 uchwały budżetowej nr XXVIII/260/2013 z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2014 ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie: Prognozowany deficyt budżetu w kwocie 946.809 zł

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pokój i Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Jacek Gosławski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/327/2014
Rady Gminy Pokój
z dnia 7 listopada 2014 r.
Zalacznik1.pdf

zał. nr 1 do uchwały nr XXXVII.327.2014


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/327/2014
Rady Gminy Pokój
z dnia 7 listopada 2014 r.
Zalacznik2.pdf

zał. nr 2 do uchwały nr XXXVII.327.2014


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/327/2014
Rady Gminy Pokój
z dnia 7 listopada 2014 r.
Zalacznik3.pdf

zał. nr 3 do uchwały nr XXXVII.327.2014


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/327/2014
Rady Gminy Pokój
z dnia 7 listopada 2014 r.
Zalacznik4.pdf

zał. nr 4 do uchwały nr XXXVII.327.2014


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/327/2014
Rady Gminy Pokój
z dnia 7 listopada 2014 r.
Zalacznik5.pdf

zał. nr 5 do uchwały nr XXXVII.327.2014


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVII/327/2014
Rady Gminy Pokój
z dnia 7 listopada 2014 r.
Zalacznik6.pdf

zał. nr 6 do uchwały nr XXXVII.327.2014

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe