| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr VII/34/2015 Rady Gminy Lubrza

z dnia 21 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2015 r

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4, art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, 645, 1318; z 2014r. poz. 379, 1072), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, 938,1646; z 2014 r. poz. 379,911,1146) Rada Gminy Lubrza u c h w a l a co następuje:

§ 1. W uchwale NR III/15/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubrza na 2015 rok:

1. Wprowadza się następujące zmiany w :

- § 2 Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie 747 455,83 zł.

Wydatki bieżące

Dz.700

Gospodarka mieszkaniowa

7 000,00

Rozdz.70095

Pozostała działalność

7 000,00

wydatki bieżące w tym:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 7 000,00

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 000,00

Wydatki majątkowe

Dz. 010

Rolnictwo i łowiectwo

24 000,00

Rozdz.01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

24 000,00

wydatki majątkowe 24 000,00

Dz. 600

Transport i łączność

15 455,83

Rozdz.60017

Drogi wewnętrzne

15 455,83

wydatki majątkowe 15 455,83

Dz. 750

Administracja publiczna

14 000,00

Rozdz.75023

Urzędy gmin

14 000,00

wydatki majątkowe 14 000,00

Dz. 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

672 000,00

Rozdz.90002

Gospodarka odpadami

630 000,00

wydatki majątkowe 630 000,00

Rozdz.90017

Zakłady gospodarki komunalnej

42 000,00

wydatki majątkowe 42 000,00

Dz. 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

15 000,00

Rozdz.92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

15 000,00

wydatki majątkowe 15 000,00

- § 2 Zmniejsza się wydatki budżetowe w kwocie 22 455,83 zł.

Wydatki bieżące

Dz.600

Transport i łączność

4 000,00

Rozdz.60017

Drogi wewnętrzne

4 000,00

wydatki bieżące w tym:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 4 000,00

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 000,00

Dz.757

Obsługa długu publicznego

7 000,00

Rozdz.75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. samorządu terytorialnego

7 000,00

wydatki bieżące w tym:

1. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 7 000,00

Dz. 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

4 755,83

Rozdz.92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

4 755,83

wydatki bieżące w tym:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 4 755,83

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 755,83

Wydatki majątkowe

Dz. 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

6 700,00

Rozdz.92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

6 700,00

wydatki majątkowe 6 700,00

- § 4 Zwiększa się przychody budżetowe w kwocie 725 000,00 zł.

§ 950

Wolne środki

195 000,00

§ 952

Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym

530 000,00

2. § 3. otrzymuje poniższe brzmienie:

Deficyt budżetu w wysokości 1 056 490,00 zł zostanie pokryty :

1) z wolnych środków w wysokości 526 490,00 zł

2) przychodami z zaciągniętej pożyczki w wysokości 530 000,00 zł.".

3. § 4 otrzymuje poniższe brzmienie:

Ustala się :

1) rozchody budżetu w wysokości 280 000,00 zł,

2) przychody budżetu w wysokości 1 336 490,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1".

4. załącznik Nr 7 uchwały NR III/15/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubrza na 2015 rok otrzymuje brzmienie:

- zgodnie z załącznikiem nr 2

5. § 11 otrzymuje brzmienie: " Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 1 230 000,00 zł."

6. § 12 pkt 1 otrzymuje poniższe brzmienie:

zaciągania kredytów i pożyczek :

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 700 000,00 zł

- na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 530 000,00 zł.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady


Elżbieta Szwadowska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/34/2015
Rady Gminy Lubrza
z dnia 21 kwietnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/34/2015
Rady Gminy Lubrza
z dnia 21 kwietnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »