| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/105/2011 Rady Gminy Łączna

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie uznania za pomnik przyrody

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 40, art. 44 ust. 1 i 2 w związku z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.) Rada Gminy Łączna uchwala , co następuje:

§ 1. W celu ochrony tworów przyrody o wyjątkowych walorach przyrodniczych i krajobrazowych, wyróżniających się cechami osobniczymi, rozmiarami, ustanawia się pomnikiem przyrody skupisko form skalnych:

1. SKAŁKI KLONOWSKIE zajmujące obszar ok. 600 m2 , znajdujący się na działce o nr ewidencyjnym 573, położonej w obrębie Klonów, gmina Łączna.

§ 2. W stosunku do wymienionego wyżej pomnika przyrody zakazuje się:

1. niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru,

2. wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych,

3. wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu,

4. uszkadzania i zanieczyszczania gleby,

5. umieszczania tablic reklamowych,

6. dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej,

7. zmiany sposobu użytkowania ziemi.

§ 3. Nadzór nad pomnikiem przyrody wymienionym w §1 sprawuje Wójt Gminy Łączna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


Uzasadnienie

Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadnia fakt występowania na terenie Gminy Łączna grupy form skalnych - baszt i stołów zbudowanych z dolnodewońskich piaskowców - jasnoszarych i popielatych, zwięzłych drobnoziarnistych (o spoiwie krzemionkowym), objętych ochroną w formie pomnika przyrody Orzeczeniem Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej Nr 75 z dnia 28 października 1954 r. Skałki położone są w szczytowej partii Góry Bukowej, 50 m na wschód od linii oddziałowej pomiędzy oddziałami 218:219, przy szlaku turystycznym.

Z uwagi na fakt, że przedmiotowy pomnik przyrody został ustanowiony w latach 50-tych XX wieku, a w akcie ustanawiającym znajdują się już nieaktualne dane, które wymagają weryfikacji i aktualizacji, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach zwróciła się pismem do tut. Organu o podjęcie stosownej uchwały przez Radę Gminy Łączna.

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowią przepisy art. 44 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.), zgodnie z którymi ustanowienie pomnika przyrody następuje w drodze uchwały rady gminy. Na podstawie art. 40 ust. 1 ww. ustawy o ochronie przyrody pomnikiem przyrody mogą być twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska, odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów. Zaproponowana do objęcia ochroną w formie pomnika grupa form skalnych, spełnia kryteria przytoczonego artykułu.

Na podstawie art. 44 ust. 2 ww. ustawy, w odniesieniu do chronionych obiektów mogą być wprowadzane zakazy określone w art. 45 ust. 1 tej samej ustawy. Spośród proponowanych przez ustawodawcę zakazów wybrano 7, dostosowanych do potrzeb związanych z ochroną przedmiotowych Skałek.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Siwek

Specjalista Home broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »