| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozporządzenie nr 13/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

z dnia 17 września 2012r.

w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęć wody podziemnej SW-I, SW-II, SW-V, Nr 1 (os. Brożka) w miejscowości Włoszczowa

Na podstawie art. 58 ust. 1   ustawy z   dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z   2012 r. poz. 145) zarządza się, co następuje:  

§   1.   1.   Ustanawia się strefę ochronną ujęć wody podziemnej SW-I, SW-II, SW-V, Nr 1   (os. Brożka) w   miejscowości Włoszczowa z   utworów kredowych składającą się z:  

1)   terenu ochrony bezpośredniej;  

2)   terenu ochrony pośredniej.  

2.   Teren ochrony bezpośredniej o   łącznej powierzchni 1929 m 2 obejmuje grunty wokół studni SW-I, SW-II, SW-V, Nr 1   (os. Brożka), których lokalizację przedstawiono w   załącznikach nr 1   i nr 2   do rozporządzenia.  

3.   Teren ochrony pośredniej obejmuje obszar o   powierzchni 8,89 km 2 , przedstawiony na mapie stanowiącej załącznik nr 1   do rozporządzenia, zlokalizowany na działkach ewidencyjnych określonych w   załączniku nr 3   do rozporządzenia, z   opisem przebiegu granic zawartym w   załączniku nr 4   do rozporządzenia.  

§   2.   1.   Na terenie ochrony bezpośredniej zabronione jest użytkowanie gruntów do celów nie związanych z   eksploatacją ujęcia wody.  

2.   Na terenie ochrony bezpośredniej należy:  

1)   odprowadzać wody opadowe w   sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody;  

2)   zagospodarować teren zielenią;  

3)   ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody.  

3.   Teren ochrony bezpośredniej należy ogrodzić; na ogrodzeniu należy umieścić tablice zawierające informacje o   ujęciu wody i   zakazie wstępu osób nieupoważnionych.  

§   3.   1.   Na terenie ochrony pośredniej zabrania się:  

1)   wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi z   wyjątkiem oczyszczonych wód opadowych i   roztopowych oraz wód opadowych i   roztopowych, które zgodnie z   obowiązującymi przepisami mogą być wprowadzone do wód lub do ziemi bez oczyszczania;  

2)   rolniczego wykorzystania ścieków;  

3)   podziemnego składowania chemicznych środków ochrony roślin oraz opakowań po tych środkach;  

4)   urządzania pryzm kiszonkowych;  

5)   wykonywania torów kolejowych i   dróg publicznych (nie dotyczy naprawy i   modernizacji) z   wyjątkiem dróg gminnych, a   także dróg wojewódzkich i   powiatowych wyposażonych w   system odprowadzania wód opadowych lub roztopowych poza teren ochrony pośredniej ujęcia;  

6)   składowania na powierzchni terenu chemicznych środków utrzymania dróg;  

7)   lokalizowania ferm chowu lub hodowli zwierząt;  

8)   lokalizowania zakładów przemysłowych;  

9)   lokalizowania magazynów (w tym stacji paliw) produktów ropopochodnych oraz innych substancji, a   także rurociągów do ich transportu z   wyłączeniem naziemnych przydomowych zbiorników gazu płynnego;  

10)   lokalizowania składowisk odpadów komunalnych, niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne i   obojętne oraz obojętnych;  

11)   mycia pojazdów mechanicznych poza myjniami usługowymi;  

12)   lokalizowania nowych parkingów z   wyjątkiem parkingów posiadających uszczelnioną nawierzchnię i   wyposażonych w   system odprowadzania wód opadowych lub roztopowych;  

13)   lokalizowania cmentarzy, grzebania zwłok zwierzęcych i   odpadów z   uboju zwierząt;  

14)   wykonywania nowych ujęć wody, z   wyjątkiem:  

a)   budowy studni awaryjnych lub zastępczych dla komunalnych ujęć wody we Włoszczowie,  

b)   studni wykonywanych dla celów ochrony cywilnej;  

15)   wykonywania otworów wiertniczych w   celu pozyskania ciepła ziemi;  

16)   prowadzenia trwałych odwodnień w   tym także odwodnień budowlanych niezwiązanych z   funkcjonowaniem lub modernizacją niezbędnej infrastruktury technicznej;  

17)   wykonywania dołów chłonnych;  

18)   wydobywania kopalin;  

19)   wykonywania wykopów ziemnych o   głębokości większej niż 10 m, z   wyjątkiem wykopów związanych z   budową infrastruktury technicznej komunalnej;  

20)   przechowywania lub składowania odpadów promieniotwórczych;  

21)   stosowania środków ochrony roślin innych niż dopuszczone do stosowania w   strefach ochronnych ujęć wody.  

2.   Granice terenu ochrony pośredniej ujęcia wody należy oznaczyć tablicami informacyjnymi, zgodnie z   lokalizacją przedstawioną na załączniku nr 1   do rozporządzenia.  

§   4.   Znosi się strefę ochronną, ustanowioną decyzją Wojewody Kieleckiego znak: ROS.IX-6210/271/98 z   dnia 28.12.1998 r. w   części dotyczącej strefy ochronnej ujęć wód podziemnych we Włoszczowie.  

§   5.   Rozporządzenie wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.  

 

 

 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w   Warszawie  


Leszek   Bagiński

 


Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Nr 13/2012
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
z dnia 17 września 2012 r.
Zalacznik1.jpg

Mapa strefy ochronnej ujęć wody podziemnej SW-I, SW-II, SW-V, Nr 1(os. Brożka) w   miejscowości Włoszczowa  

Załącznik Nr 2 do Rozporządzenia Nr 13/2012
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
z dnia 17 września 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Zestawienie działek w   zasięgu stref ochrony bezpośredniej  

Załącznik Nr 3 do Rozporządzenia Nr 13/2012
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
z dnia 17 września 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Działki w   zasięgu terenu ochrony pośredniej  

Załącznik Nr 4 do Rozporządzenia Nr 13/2012
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
z dnia 17 września 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Opis przebiegu granicy terenu ochrony pośredniej ujęć wody podziemnej SW-I, SW-II, SW-V, Nr 1   (os. Brożka) w   miejscowości Włoszczowa  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GLC

Doradztwo podatkowe i prawne. Outsourcing usług księgowych i HR. Audyty finansowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »