| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 112/2012 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 23 lutego 2012 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej "Wojewodą", a gminą Ruda Maleniecka reprezentowaną przez Pana Leszka Kuca - Wójta Gminy Ruda Maleniecka zwaną dalej "Beneficjentem" w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi

I.   Podstawa prawna porozumienia  

-   art. 8   ust. 2   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym(Dz. U. z   2001r. Nr 142 poz. 1591,z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i   Nr 214, poz. 1806, z   2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z   2004 r. Nr 102, poz. 1055 i   Nr 116, poz. 1203, z   2005 r. Nr 172, poz. 1441 i   Nr 175, poz. 1457, z   2006 r. Nr 17, poz. 128 i   Nr 181, poz. 1337, z   2007 r. Nr 48, poz.327 i   Nr 138, poz. 974 oraz Nr 173, poz. 1218, z   2008 r. Nr 180, poz. 1111 i   Nr 223, poz.1458, z   2009 r. Nr 52, poz. 420 i   Nr 157, poz. 1241, z   2010 r. Nr 28, poz. 142 i   146, Nr 40, poz. 230 i   Nr 106, poz. 675, z   2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i   Nr 217, poz. 1281),  

-   art. 20 ustawy z   dnia 23 stycznia 2009 r. o   wojewodzie i   administracji rządowej w   województwie(Dz. U. Nr 31 poz. 206, z   2010 r. Nr 40, poz. 230,z 2011 r.Nr 22, poz. 114, Nr 92, poz. 529, Nr 163, poz. 981 i   Nr 185, poz. 1092),  

-   art. 6   i 7   ustawy z   dnia 28 marca 1933 r. o   grobach i   cmentarzach wojennych(Dz.U. Nr 39 poz. 311, z   1959 r. Nr 11, poz. 62, z   1998 r. Nr 106, poz. 668, z   2002 r. Nr 113, poz. 984,z 2005 r. Nr 169, poz. 1420 i   Nr 175, poz. 1462, z   2006 r. Nr 144, poz. 1041),  

-   art. 45 i   48 ustawy z   dnia 13   listopada 2003 r. o   dochodach jednostek samorządu terytorialnego(Dz.U. z   2010 r. Nr 80, poz. 526; Nr 127, poz. 857, z   2007 r. Nr 191, poz. 1370,z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z   2011 r. Nr 207, poz. 1230 i   Nr 234, poz. 1385).  

II.   Zakres przedmiotowy porozumienia  

§   1.   1.   Wojewoda powierza, a   Beneficjent przejmuje obowiązek, zwany dalej „zadaniem”, utrzymania grobów i   cmentarzy wojennych w   2012 r., położonych na terenie gminy Ruda Maleniecka, a   w szczególności:  

-   konserwację i   remonty grobów i   cmentarzy wojennych,  

-   pielęgnację zieleni oraz utrzymanie porządku i   czystości na cmentarzach i   grobach wojennych.  
Zadanie nie obejmuje miejsc pamięci – nie związanych z   pochówkami w   rozumieniu ustawy z   dnia 28 marca 1933 r. o   grobach i   cmentarzach wojennych(Dz.U. Nr 39 poz. 311 ze zm.).  

2.   Wojewoda przyznaje na realizację zadania dotację celową do wysokości 1   500 zł.(słownie: jeden tysiąc pięćset złotych).  


Warunki realizacji porozumienia  

§   2.   1.   Wojewoda zobowiązuje się przekazać przyznaną dotację w   całości na konto dochodów budżetu Beneficjenta na podstawie zapotrzebowania złożonego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej.  

2.   Wojewoda zastrzega sobie prawo kontrolowania prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji, sposobu sprawowania przez Gminę dozoru nad stanem grobów i   cmentarzy wojennych oraz stanu utrzymania obiektów cmentarnictwa wojennego znajdujących się na terenie Gminy.  

3.   Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji oraz stanu utrzymania obiektów cmentarnictwa wojennego usytuowanych na terenie Gminy polega na przeprowadzeniu przez upoważnionego pracownika Wojewody, w   każdym czasie i   miejscu, kontroli dokumentacji związanej z   realizacją zadania dostarczonej lub udostępnionej przez Beneficjenta oraz wizytacji tych obiektów w   terenie.  

§   3.   Beneficjent zobowiązany jest do:  

1)   zabezpieczenia wymaganej dokumentacji formalno-prawnej i   technicznej zadania,  

2)   dokonania wyboru wykonawcy zadania zgodnie z   przepisami ustawy z   dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(t.j. Dz.U. z   2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.),  

3)   zapewnienia skutecznego nadzoru nad prawidłowością realizacji zadania,  

4)   efektywnego i   zgodnego z   przeznaczeniem wykorzystania otrzymanej dotacji,  

5)   bieżącego wydatkowywania środków otrzymanych w   ramach przyznanej dotacji,  

6)   prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, dotyczącej realizacji zadania, oraz udostępnienia jej kontrolującemu wraz z   ujętymi w   niej dowodami księgowymi,  

7)   przekazywania do Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w   Kielcach kwartalnej informacji o   przebiegu realizacji zadania (począwszy od II kwartału) w   ciągu 20 dni po zakończeniu kwartału,  

8)   na remonty obiektów cmentarnictwa wojennego związane z   wprowadzaniem zmian  
(usuwanie starych i   stawianie nowych pomników nagrobnych lub nowych  
tablic informacyjnych) należy uzyskać zgodę Wojewody Świętokrzyskiego.  
Zgoda na w/w prace może być wydana po przedłożeniu: dokumentacji fotograficznej obiektu obrazującej jego stan techniczny, projektu nowego urządzenia obiektu, uproszczonego kosztorysu oraz zgody Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w   przypadku obiektu wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się na terenie objętym ochroną konserwatorską.  

9)   przedłożenia do Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego  
w Kielcach, w   terminie do 30 dni po zakończeniu realizacji zadania nie później jednak niż do  
dnia 15 stycznia 2013 roku, rozliczenia końcowego wykorzystania udzielonej dotacji.  
Do rozliczenia należy dołączyć kserokopie dokumentów, wynikających z   przyjętych procedur zlecania robót umowy, zlecenia, rachunki, faktury, protokoły odbioru prac oraz kserokopie dowodów zapłaty potwierdzone za zgodność z   oryginałem. W   przypadku dokonania zmian w   urządzeniu obiektu (cmentarza, grobu) należy dołączyć dokumentację fotograficzną.  

§   4.   1.   Wykorzystanie przyznanej dotacji na 2012 rok winno nastąpić w   nieprzekraczalnym terminie do dnia  
31 grudnia 2012 roku..  

2.   Udzielona dotacja nie wykorzystana lub wykorzystana niezgodnie z   przeznaczeniem podlega zwrotowi na zasadach określonych w   ustawie z   dnia 27 sierpnia 2009 rokuo finansach publicznych(Dz.U. Nr 157, poz. 1240  
ze zm.).  

3.   Wojewoda zastrzega sobie także prawo dochodzenia zwrotu całej przekazanej dotacji, wraz z   odsetkami określonymi jak dla zaległości podatkowych, liczonymiza okres od dnia przekazania dotacji do dnia jej zwrotu, w   przypadku:  

-   nie poddania się przez Beneficjenta, na żądanie Wojewody, czynnościom kontrolnym, o   których mowa w   § 2    
ust. 2   i 3,  

-   nie wykonania przez Beneficjenta obowiązków, określonych w   § 3   pkt. 8   i 9.  

§   5.   Porozumienie niniejsze nie stanowi podstawy do zaciągnięcia w   imieniu Wojewody zobowiązań przekraczających wysokość dotacji, określonej w   § 1   ust. 2.  

III.   Postanowienia końcowe  

§   6.   1.   Porozumienie niniejsze zawiera się na okres do dnia 31 grudnia 2012 r.  

2.   Porozumienie może ulec wcześniejszemu rozwiązaniu za zgodą stron, po rozliczeniu przekazanych środków.  

3.   Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają, pod rygorem nieważności, formy pisemnego aneksu podpisanego przez strony.  

4.   Nadzór nad realizacją zadań powierzonych niniejszym porozumieniem sprawuje Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w   Kielcach.  

5.   Porozumienie zostało sporządzone w   trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla: Beneficjenta, Wydziału Organizacji i   Kadr oraz Wydziału Prawnego, Nadzoru i   Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w   Kielcach  

6.   Porozumienie niniejsze podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.  

 

 

Wójt  


Leszek   Kuca


Beneficjent  


 

Wojewoda Świętokrzyski  


Bożentyna   Pałka-Koruba


Wojewoda  


 

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Polish Advisory Group

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »